RekrutacjaOpłatyPoczytajJadłospis
Nabór do Przedszkola Samorządowego nr 20  na rok szkolny 2015/16 odbywa się

na następujące wolne miejsca:

 

 • 3-latki/ ur. 2012 r. / liczba wolnych miejsc - 25


 • 4-latki / ur. 2011r./ liczba miejsc 10

 

 • 5-latki / ur. 2010 r. /  liczba wolnych  miejsc - 10

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY   REKRUTACJI

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne miejsca do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej placówki.

Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem gminy jest zapewnienie  miejsca wychowania przedszkolnego dzieciom 5-letnim.

Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych  w poszczególnych przedszkolach samorządowych do dnia 4 marca 2015r.

 

TERMINY

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

09-31 marca 2015r.

08 -12 czerwiec 2015r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.

 

20 kwietnia 2015r.

o godz. 14.00

  22 czerwca 2015r.

  o godz. 14.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia .

 

21 -27 kwietnia 2015r.

23 - 26 czerwca 2015r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

11 maja 2015r.

o godz. 14.00

01 lipca 2015r.

o godz. 14.00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia .

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia .

w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej .

w terminie  7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej .

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

Wniosek  o przyjęcie dziecka  do publicznego przedszkola”  można  otrzymać w danym przedszkolu lub  pobrać ze strony internetowej miasta:


http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/oswiata_w_piotrkowie/przedszkola-samorzadowe 

  I.   Rodzice składają  wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nie przyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku   przedszkoli pozostaje  na listach  rezerwowych w danych przedszkolach.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach.

II. Rodzice, którego dziecko nie zostało przyjęte do preferowanych przedszkoli może ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, które po zakończonej rekrutacji dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

 

Od dnia  13 maja  2015r. informację o wolnych miejscach można uzyskać w przedszkolu  wskazanym we wniosku jako pierwszy wybór lub  w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10  III piętro, pokój nr 319,  tel. (44) 732-18-80 .

 

 1. I.   Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

KRYTERIA  GŁÓWNE

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
 • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

 

KRYTERIA DODATKOWE

 • Rodzice, rodzic samotnie wychowujący
  są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy   - 2pkt.

 

 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja   - 1pkt.

 

 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata (do 3 km) - 1 pkt.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do wszystkich  przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2015/2016.