Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach

Opłaty

 

Kasa przedszkola
czynna w godzinach pracy Intendenta:
7-15 lub 8-16
wg harmonogramu, zamiennie tygodniami.

 

OPŁATY
Informuję, iż wpłaty za miesiąc
wrzesień 2019r.pobierane będą w dniach:
02-04.10.2019 w godz.8-16
07–08.10.2019 w godz. 7-15
(w dniach 09-10 października kasa nieczynna)
Proszę o terminowe wpłaty. Dziękuję

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 021.9.2013 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach 

z dnia 23.09.2013r. w sprawie ustalania stawki żywieniowej i zasad wnoszenia opłat 

§ 1

Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola ponoszą w całości koszty surowców niezbędnych do przygotowania śniadań i podwieczorków. 

§ 2

Dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców i podaje ją do publicznej wiadomości

§ 3

Dzienna stawka żywieniowa za każdy dzien pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 6,40zł z tego: 

Urząd Gminy płaci:

- 2,60zł - za obiad

               - 0,80zł - za 2 ciepłe napoje

Rodzice płacą - 3,00zł - za śniadanie i podwieczorek

§ 4  

W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu Rodzicom przysługuje zwrot kosztów dziennej stawki żywieniowej, za każdy dzień nieobecności. 

§ 5

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry. ostateczny termin wpłat ustala się na 15 dzień każdego miesiąca. Odliczania za nieobecności będą dokonywane w kolejnym miesiącu. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.10.2013r. 

********************************************************** 

Zarządzenie Nr 021.4.2017

Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach

z dnia 02.01.2017r.

w sprawie: zasad wnoszenia opłat za żywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach 

Zgodnie z :

  1. Uchwała Nr XIX 219/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 kwietnia 2008r.

  2. Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów Nr 120.62.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu będą przyjmowane na podstawie wystawionych faktur na koniec każdego miesiąca z terminem płatności do 10 dnia każdego następnego miesiąca włącznie.

§ 2

Traci moc § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 021.9.2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 23.09.2013r. Utrzymany w mocy jest § 1, § 2 i § 3 w/w zarządzenia. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Łuszczanowice, dnia 02.01.2017r.