link do bip


Rekrutacja

w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku została zakończona. Placówka nie posiada wolnych miejsc.


Ogłoszenie!


Przedszkole Publiczne nr 3 im. Misiaczek dysponuje jeszcze wolnymi miejscami

na rok szkolny 2015/2016. Chętnych zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej. Wnioski prosimy składać w terminie 01-08 czerwca 2015 r.


*


Rodziców, których dzieci znajdują się na liście kandydatów przyjętych do naszego przedszkola, prosimy w terminie 27.04.2015 r. - 30.04 2015 r. o  potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.


Niezłożenie powyższego oświadczenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


Przewodniczaca Komisji Rekrutacyjnej.

 

Potwierdzenie woli


Zasady przyjmowania dzieci do

Przedszkola Publicznego nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku

 

___________________________________


 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola reguluje art. 20c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci będą zapisywane jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce.

 

W kolejnych latach edukacji rodzice będą składali jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie będą brały udziału w rekrutacji.

 

W roku szkolnym 2015/2016 nabór do przedszkola będzie odbywał się tylko na wolne miejsca.

 

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

 

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2015/2016 pozostało w tym samym przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały edukację w przedszkolu.


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECKA PO RAZ PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA


1.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łask

 

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie
  rekrutacyjne.

 

3.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzini
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie w/w kryteria mają jednakową wartość.


4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 • dziecko pięcioletnie, czteroletnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka,
 • dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
 • dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko,
 • dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w kolejnym roku szkolny  edukację przedszkolną w danej placówce.

6. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Łask mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danym przedszkolu. Warunkiem udziału kandydata innej Gminy w rekrutacji uzupełniającej jest dołączenie do wniosku o przyjęcie dziecka wystosowanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/gminy,   w której kandydat mieszka, pisemnej deklaracji o całkowitym finansowaniu pobytu dziecka w placówce.

 

7. Harmonogram działań


__________________________________________________________________

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

3. Oświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

4. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce oświatowo- wychowawczej

5. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

8. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.