link do bip
 

SZANOWNI RODZICE!

 

Procedura rekrutacji do przedszkole na rok szkolny 2016/2017 nie została jeszcze zakończona!

 

Na dzień 18.04.2016 r. zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do dnia 22.04.2016 potwierdzają wolę uczęszczania do przedszkola.

 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 26.04.2016 r. do godziny 15.00.

 

W dniu 26.04.2016 r. rozpocznie się procedura odwoławcza.

 

 

PROCEDURA  ODWOŁAWCZA

 

1.Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rozpoczyna procedurę odwoławczą.

 

2.Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystapić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

3.Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczynę odmowy przyjęcia, liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postepowaniu rekrutacyjnym oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 

4.Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mają prawo złożyć odwołanie od uzasadnienia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

 

5.Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o rozstrzygnieciu.

 

6.Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

Z. Perka

 

***************************************************************************************************************************************


Do dnia 29 lutego 2016 roku wpłynęło 96 deklaracji

o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu.

Aktualnie w roku szkolnym 2016/2017 edukację przedszkolną będzie kontynuowalo

94 dzieci.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 zostanie przeprowadzone

na 31 wolnych miejsc.                                            REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA                                             NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Ustawa o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczególnych zadań komisji rekrutacji, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

Do przedszkoli dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

 

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017   odbędzie się tylko na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc zostanie opublikowana w dniu 7 marca br.

 

W terminie 7-31 marca 2016r. odbędzie się składanie wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Nabór do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzony w formie elektronicznej.

 

W terminie do 7 marca br. zostaną upublicznione obowiązujące elektroniczne formularze oraz instrukcje ich wypełniania.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy

dokonywania czynności

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

7-31 marca 2016r.

 

11-13 maja 2016r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz.2156, z 2016r. poz.35)

1- 6 kwietnia 2016r.

16-19 maja 2016r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art.20zc ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21-22 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26 kwietnia

do godz. 15.00

Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2016/2017 pozostało w przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały dalszą edukację w przedszkolu.Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy pobrać w sekretariacie przedszkola. Wypełnioną deklarację prosimy dostarczyć w terminie do 29.02.2016 r.

 

 

*************************************************************************************************************************************


Zasady przyjmowania dzieci do

Przedszkola Publicznego nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku na rok szkolny 2016/2017

 

___________________________________


 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola reguluje art. 20c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci będą zapisywane jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce.

 

W kolejnych latach edukacji rodzice będą składali jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie będą brały udziału w rekrutacji.

 

W roku szkolnym 2016/2017 nabór do przedszkola będzie odbywał się tylko na wolne miejsca.

 

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

 

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2016/2017 pozostało w tym samym przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały edukację w przedszkolu.


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECKA PO RAZ PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA


1.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łask

 

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie
  rekrutacyjne.

 

3.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Zgodnie z art.20c ust.3 ustawy z dnia 06.12.2013 r. wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 


4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria tak zwane samorządowe:

 

  • Kryterium 1: dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
  • Kryterium 2: dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko,
  • Kryterium 3: dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w kolejnym roku szkolnym edukację przedszkolną w danej placówce.                                                                                                                                                                                                                                                   Kryteria samorzadowe określone w Uchwale Nr 17/162/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2016 r. posiadają różną wartość.

Kryterium nr 1- 6 pkt.

Kryterium nr 2 - 12 pkt.

Kryterium nr 3 - 8 pkt.

 

6. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Łask mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danym przedszkolu. Warunkiem udziału kandydata innej Gminy w rekrutacji uzupełniającej jest dołączenie do wniosku o przyjęcie dziecka wystosowanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/gminy,   w której kandydat mieszka, pisemnej deklaracji o całkowitym finansowaniu pobytu dziecka w placówce.


__________________________________________________________________

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce oświatowo- wychowawczej

2. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.