Wszechstronny Poligraf

 Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 czerwca br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wszechstronny Poligraf” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”.

Projekt skierowany jest do 7 nauczycieli i 80 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 80 uczniów ww. szkoły poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu: 951.097,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 870.254,21 PLN

Okres realizacji: 1 czerwca 2016 r. – 31 sierpnia 2018 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

1)   Dla uczniów:

-   Doradztwo edukacyjno-zawodowe,

-   Staże zawodowe,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie komputerowej przygotowalni poligraficznej i obsługi maszyn podrukowych,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej,

-   Kurs obsługi wózków widłowych.

 2)   Dla nauczycieli:

-   Studia podyplomowe w zakresie: grafiki komputerowej i technik multimedialnych, projektowania graficznego, fotografii.

-   Szkolenia z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Planowane efekty:

  1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn)
  2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn)
  3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS–1
  4. Liczba uczniów, którzy uzyskali kwalifikacje – 48 (8 kobiet, 40 mężczyzn)
  5. Liczba uczniów, którzy ukończyli specjalistyczne zajęcia – 26 (10 kobiet, 16 mężczyzn)

 Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi

ul. Edwarda 41

92-229 Łódź

Tel./fax. 42 678 82 65

e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl