Nauka inwestycją w Twoją przyszłość

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Projekt skierowany jest do 10 nauczycieli i 80 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 10 nauczycieli, zakup wyposażenia, a także właściwych postaw i umiejętności  niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach oraz dostępu do studiów wyższych 80 uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych w okresie 01.2017 r. - 12.2018 r.

Wartość projektu: 441.025,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 410.153,25 PLN

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

Dla uczniów:

 • Zajęcia w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK),
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • Zajęcia z geografii,
 • Zajęcia z fizyki,
 • Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 Dla nauczycieli:

 • Kurs kompetencji cyfrowych,
 • Kurs coachingu językowego.

Planowane efekty:

 1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn)
 2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 80 (27 kobiet, 53 mężczyzn)
 3. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)
 6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie programu – 80 (27 kobiet, 53 mężczyzn)
 7. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (1 szkoła)
 8. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 9. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie - 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)
 10. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)

 

Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi
Edwarda 41
92-229 Łódź

Tel./fax. 42 678 82 65

e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

 

Wartość projektu: 441.025,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  410.153,25 PLN