Mistrz Poligrafii

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Mistrz Poligrafii” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli i 70 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 70 uczniów Zespołu poprzez podniesienie ich kompetencji  lub osiągnięcie kwalifikacji zawodowych.

Okres realizacji: 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 • Dla uczniów:
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie projektowania opakowań,
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego (dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych),
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej (dla zawodu technik organizacji reklamy)
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie fotografii,
 • Kurs obsługi wózków widłowych.

 

 • Dla nauczycieli:
 • Studia podyplomowe w zakresie projektowania graficznego,
 • Szkolenie z zakresu projektowania opakowań,
 • Szkolenia z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Planowane efekty:

 1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 44 osoby
 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 6 osób
 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1
 4. Liczba uczniów, którzy uzyskali kwalifikacje – 54
 5. Liczba uczniów, którzy ukończyli specjalistyczne zajęcia – 40
 6. Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w programie - 70

 Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi

 1. Edwarda 41

92-229 Łódź

Tel./fax. 42 678 82 65

e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

 

 

Wartość projektu: 929.732,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  836.759,25 PLN

 

Wartość projektu: 929.732,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  790.272,62 PLN