Historia

01.09.1947 r. – Z inicjatywy Centralnego Związku Papierniczego zostaje otwarte w Łodzi, przy ul. Ludwika Zamenhofa 10 jedyne w Polsce GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWE PRZETWÓRCZO – PAPIERNICZE.

01.09.1949 r. – Warsztaty szkolne otrzymują oddzielny lokal przy ul. Piotrkowskiej 135.

01.09.1951 r. – Zarządzeniem Centralnego Urzędu  Szkolenia Zawodowego szkoła zostaje zreformowana i przyjmuje nazwę TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU LEKKIEGO.

01.09.1958 r. – Na wniosek Centralnego Związku Papierniczego w Łodzi minister oświaty zezwala na otwarcie WYDZIAŁU ZAOCZNEGO TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO o 5-letnim okresie nauki i specjalnościach: technologia celulozy i papieru oraz przetwórstwo papiernicze.

Ostatni absolwenci tego wydziału ukończyli szkołę w roku 1976.

11.05.1959 r. – Zarządzeniem Ministra Oświaty zmieniono nazwę szkoły na TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO.

01.10.1960 r. . – Na wniosek Sekcji Poligrafów SIMP minister oświaty zezwala na zorganizowanie jednej klasy pierwszej ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ   dokształcającej o kierunku poligraficznym. Rekrutację słuchaczy przeprowadzają zakłady poligraficzne. Ostatni absolwenci – w roku 1963.

01.10.1960 r. . – Zarządzeniem Ministra Oświaty zostaje otwarta 3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA POLIGRAFICZNA kształcąca introligatorów. Ostatni absolwenci ukończyli szkołę w roku 1976.

01.09.1961 r.  – Na wniosek Zjednoczenia Przemysłu Graficznego w Warszawie władze oświatowe zorganizowały w szkole 3-letnie TECHNIKUM POLIGRAFICZNE dla PRACUJĄCYCH na podbudowie dziewięciu klas liceum ogólnokształcącego dla słuchaczy zatrudnionych w zakładach przemysłu poligraficznego (zlikwidowane w roku 1965).

15.02.1969 r. – Kuratorium Okręgu Szkolnego m. Łodzi, przychylając się do postulatów Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii, wprowadza na WYDZIALE ZAOCZNYM TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO specjalności poligraficzne: maszynista typograficzny i maszynista offsetowy.

01.09.1970 r. – Mocą Zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego m. Łodzi TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO w Łodzi zmienia nazwę na TECHNIKUM PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO w Łodzi.

01.09.1974 r.  – Zmiany w systemie kształcenia kadr dla przemysłu poligraficznego. Odchodzi się w klasie pierwszej ZASADNICZEJ SZKOŁY POLIGRAFICZNEJ od kształcenia w zawodzie introligator, a w TECHNIKUM PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO w specjalnościach: składacz ręczny i maszynista typograficzny. Otwiera się 4-letnie LICEUM ZAWODOWE Nr 8 kształcące wykwalifikowanych robotników (świadectwo maturalne) w specjalnościach: przygotowanie typograficznych form drukowych, maszynowe techniki drukarskie, introligator. Ostatni absolwenci ukończyli tę szkołę w roku 1988.

01.09.1974 r.  – Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego m. Łodzi powołano roczne POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE o specjalności – operator małej poligrafii. Ostatni absolwenci – rok 1982.

01.09.1975 r.  – Na podstawie zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego m. Łodzi wszystkie dotychczasowe szkoły zawodowe przy ul. Edwarda 41 (Technikum Przemysłu Papierniczego, Liceum Zawodowe Nr 8, Policealne Studium Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Poligraficzna) zostają połączone w ZESPÓŁ SZKÓŁ PAPIERNICZO-POLIGRAFICZNYCH.

01.09.1976 r.  – Liceum Zawodowe Nr 8 rozpoczyna szkolenie maszynistów offsetowych .

01.09.1985 r. – Zmiany w systemie kształcenia kadr poligraficznych. W miejsce Liceum Zawodowego Nr 8 tworzy się TECHNIKUM POLIGRAFICZNE na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej, z 5-letnim okresem nauczania w następujących specjalnościach: składanie tekstów, maszynowe techniki drukarskie, procesy introligatorskie.

01.09.1986 r. – Po kilkuletniej przerwie 3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA POLIGRAFICZNA wznawia przyjęcia do pierwszej klasy o specjalności introligatorskiej.

01.09.1987 r. – Rozpoczęcie szkolenia maszynistów offsetowych w ZASADNICZEJ SZKOLE POLIGRAFICZNEJ.

01.09.1989 r. – Technikum POLIGRAFICZNE ogłasza nabór do klasy pierwszej o specjalności: poligraficzne procesy reprodukcyjne.

01.09.1992 r. – Otwarcie 2-letniego POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO o specjalności – redaktor techniczny, a po zmianach programowych, od 1996 r. przygotowującego młodzież w szerszym zakresie, tj. do zawodu technika poligrafa.

01.09.1994 r. – Utworzenie przy szkole OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w celu kształcenia zawodowego młodzieży pracującej w różnych zakładach poligraficznych w kraju do zawodu introligator.

01.09.1998 r.  – W skład ZESPOŁU SZKÓŁ PAPIERNICZO-POLIGRAFICZNYCH wchodzą:

Technikum Poligraficzne,

Zasadnicza Szkoła Poligraficzna,

Policealne Studium Zawodowe,

LII Liceum Ogólnokształcące.

01.09.2002 r. – Zmienia się dotychczasową nazwę Zespołu Szkół Papierniczo – Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi na ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 18 im. M. Reja w Łodzi.

W skład zespołu wchodzą:

LII Liceum Ogólnokształcące,

Technikum Poligraficzne,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18.

01.09.2007 r. – Zmienia się dotychczasową nazwę Technikum Poligraficznego na Technikum Nr 18.

01.09.2008 r.   – Rozpoczyna się kształcenie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w Technikum Nr 18.

16.01.2014 r. (16 I) - Uchwałą Rady Miejskiej zmienia się nazwę szkoły na Zespół Szkół Poligraficznych