Współpraca

W procesie opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznym Przedszkole Miejskie Nr 8 wspierają następujące instytucje:

♥ Muzeum Miasta Pabianic
- dzieci uczestniczą w lekcjach dydaktycznych oraz "obcują" ze sztuką będąc obserwatorami okolicznościowych wystaw;

♥ Biblioteki Miejskie
- przedszkolaki wypożyczają książki, których treści chętnie słuchają podczas poobiedniego odpoczynku, ponad to uczestniczą w lekcjach bibliotecznych a przedstawiciele biorą udział w proponowanych konkursach plastycznych i recytatorskich;

♥ Komenda Powiatowa Policji
- każdego roku, gdy przybliżany jest dzieciom temat bezpieczeństwa, gościmy pracowników w naszej placówce lub sami odwiedzamy, mieszczące się przy Komendzie - Miasteczko Ruchu Drogowego, uczestniczymy tam w zajęciach praktycznych;

♥ Jednostka Państwowej Straży Pożarnej
- przedszkolaki zapraszają strażaków na pogadanki o bezpieczeństwie, pod ich czujnym okiem przebiega również próbna ewakuacja, która odbywa się w miesiącach jesiennych a majowe odwiedziny przy ul. Kilińskiego stały się już naszą tradycją;

♥ Fundacja "Ogień zabija"
- od 2012r. przedstawiciele fundacji prowadzą we wszystkich grupach zajęcia o tym, jak należy zachowywać się podczas pożaru, jakie występują zagrożenia w życiu dzieci i jakie są sposoby ich eliminowania;

♥ Polski Czerwony Krzyż
- wolontariusze, podczas odwiedzin w przedszkolu pokazują jak należy udzielać poszkodowanemu pierwszej pomocy. Odbyły się już praktyczne ćwiczenia sztucznego oddychania usta-usta na fantomie, opatrywania ran, itp. Kolejne takie spotkania już wkrótce;

♥ Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej
- od wielu lat włączamy się w akcje organizowane przez ten ośrodek, m.in.: miejskie obchody Dnia Ziemi, "sprzątanie świata", zbiórka makulatury i elektrośmieci. Nasi przedstawiciele wykonują prace konkursowe związane przede wszystkim z powtórnym wykorzystaniem odpadów. Ośrodek opiniuje nam również zadania przyrodniczo-ekologiczne, na realizację których pozyskujemy dotacje z WFOŚiGW w Łodzi;

♥ Miejskie Przedszkola Nr 11 i 12
- współpracujemy razem przy organizowaniu szkoleń, wymieniamy się doświadczeniami, zapraszamy się na różne imprezy, przedstawienia w wykonaniu dzieci, itp.;

♥ Pozostałe przedszkola z terenu miasta
- bierzemy udział w organizowanych przez te placówki akcjach, konkursach, przeglądach i olimpiadach;

♥ Szkole Podstawowe, do których trafiają nasi wychowankowie: Nr 1, 5 i 9
- wspólnie organizowaliśmy wiele działań w ramach akcji "Sześciolatek w szkole": zebrania z nauczycielami, pedagogami, dyrektorami; Nasze dzieci są zapraszane z okazji "Dni Otwartych", "Dnia Pluszowego Misia", itp. My rewanżujemy się spotkaniami w naszej placówce;

♥ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
- podopieczni szkoły koncertują dla naszych dzieci u Nas, jak i zapraszając nas w mury swojej szkoły; Co roku, w grupie najstarszej prowadzone są badania zdolności muzycznych i odkrywanie nowych talentów;

♥ Szkoła Muzyczna "Yamaha"
- dzieci uczęszczające na zajęcia, wraz ze swoimi rodzicami corocznie reprezentują swoją szkołę na organizowanym przez nas Przeglądzie Piosenek i Przyśpiewek Ludowych;

♥ Miejski Ośrodek Kultury
- organizujemy tam miejski Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych;

♥ Spółdzielczym Domem Kultury
- dzięki uprzejmości pracowników i możliwości wynajęcia sali, rodzinne uroczystości z okazji np. Mikołaja, Dnia Babci i Dziadka, dostarczają zawsze dobrej zabawy i niezapomnianych wzruszeń;

♥ Warsztaty Terapii Zajęciowej
- ucząc naszych wychowanków tolerancji, obserwujemy zajęcia warsztatowe oraz pomagamy w organizacji wystaw prac uczestników warsztatów;

♥ Szkoły Wyższe
- studenci odbywają u nas praktyki zawodowe;

♥ MCPS
- gdy zaistnieje taka potrzeba, możemy liczyć na pomoc w dożywianiu dzieci;

♥ Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej
- zatrudniamy pracowników w ramach projektu, uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez ośrodek;

♥ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
- włączamy się w akcie skierowane do dzieci przedszkolnych i ich rodziców ( wywieszanie ogłoszeń, czynności profilaktyczne ), konsultujemy się w przypadku różnych sytuacji problemowych;

♥ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Zawodowego
- nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach; dzieciaki osiągają sukcesy w organizowanych przez ośrodek konkursach;

♥ Schronisko Dla Zwierząt
- co roku, na przełomie października i listopada organizowana jest zbiórka karmy, koców dla podopiecznych. Temu służy również towarzysząca akcji loteria fantowa. W grudniu, "wcielamy" się w rolę św. Mikołaja, przekazując zgromadzone dary przedstawicielowi instytucji, który odwiedzając Nas, opowiada o swojej pracy;

♥ Towarzystwo "Nasz DOM" i Hufiec ZHP
- włączamy się w akcję "Góra grosza", w ramach której, zebrane pieniądze są przekazywane na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów Dziecka, odzinnych Domów Dziecka i zawodowych rodzin zastępczych;
- w ramach finałów WOŚP zbieramy i przekazujemy grosiki jako "Złote Przedszkole";

♥ Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta
- prowadzimy zbiórkę odzieży;

♥ Akcja "Korki"
- przynosząc i przekazując rodzicom różnorodne korki, gromadzimy fundusze na dalsze leczenie chorej na mukowiscydozę Zuzi;
- dodatkowo z naszych zbiorów korzysta również fundacjia MIAUCZYKOTEK;

♥ Akcja "Studnia w Sudanie"
- zbieramy makulaturę;

♥ Ogólnopolska akcja ks. Jacka Stryczka "Szlachetna Paczka"
- corocznie, w grudniu wybieramy rodzinę, którą wspieramy konkretną, materialną, pomocą;