Rekrutacja

    

 Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostaną podane do informacji mieszkańców miasta w prasie lokalnej. Data ich ukazania się zależna jest od Uchwały Rady Miasta.Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8

     Regulamin Rekrutacji

     RODO rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 6/2019/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 11 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pabianice.

Na podstawie art. 31 ust. 10 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) zarządza się, co następuje:

& 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia.


& 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.


& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z Prezydenta Miasta,
I Zastępca Prezydenta Miasta
- Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2019/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 11 stycznia 2019r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do przedszkoli

 

 Lp.  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1.  Przyjmowanie deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola
 od 4 lutego do 15 lutego  
 2. Weryfikacja deklaracji  27 lutego  
 3.  Przyjmowanie wniosków
w ramach rekrutacji
 od 28 lutego do 15 marca  od 6 maja do 24 maja
 4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 18 marca do 20 marca  do 31 maja
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  22 marca  7 czerwca
 6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 22 marca do 27 marca  14 czerwca
 7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  2 kwietnia  24 czerwca
 8.  Pisemne zgłaszanie przez dyrektorów do Urzędu Miasta list dzieci nieprzyjętych  od 3 kwietnia do 5 kwietnia  
 9.  Wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego przedszkola  od 8 kwietnia do 12 kwietnia  

 w/z Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta Miasta
- Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek