Rekrutacja

REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

- zakończyliśmy zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2020/2021;

Lista dzieci przyjętych do PM 8


UWAGA!!! ZABRANIA SIĘ kopiowania i udostępniania listy na portalach społecznościowych!

- Przypominamy! Oryginał oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola należy wysłać listownie lub dostarczyć osobiście do placówki po ustaniu stanu epidemii (jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił).
                                                                                                                                                                                                                                 DYREKTOR PM 8ZARZĄDZENIE NR 5/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pabianice.

Na podstawie art. 31 ust. 10 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818,2197 i poz. 2248) zarządza się, co następuje:

& 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia.

& 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pabianic
 
- Grzegorz Mackiewicz

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2020/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 20 stycznia 2020r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do przedszkoli 

 Lp.  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1.  Przyjmowanie deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola
 od 3 lutego do 14 lutego  
 2. Weryfikacja deklaracji  21 lutego  
 3.  Przyjmowanie wniosków
w ramach rekrutacji
 od 24 lutego do 13 marca  od 4 maja do 22 maja
 4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 16 marca do 20 marca  do 29 maja
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  24 marca  5 czerwca
 6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 24 marca do 26 marca  10 czerwca
 7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  6 kwietnia  22 czerwca
 8.  Pisemne zgłaszanie przez dyrektorów do Urzędu Miasta list dzieci nieprzyjętych  od 7 kwietnia do 10 kwietnia  
 9.  Wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego przedszkola  od 14 kwietnia do 17 kwietnia  

 Prezydent Miasta Pabianic

- Grzegorz Mackiewicz