Programy

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 8 pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. (D.U. z 2017r. poz.356), wybrane programy wychowania przedszkolnego, przyjętą koncepcję, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz roczny plan pracy.

Na rok szkolny 2019/2020 Rada Pedagogiczna PM 8 wybrała programy:

Dla grupy I i II - "MALUCHY" i  "ŚREDNIAKI dzieci 3 - 5 letnie

Program wiodący: „Kocham Przedszkole” Program wychowania przedszkolnego.
Autor:  M.A.. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek
Wydawnictwo: WSiP
Numer dopuszczenia: P.1/08/19

Dla grupy III - "STARSZAKI" dzieci 5 - 6 letnie

Program wiodący: „Wokół Przedszkola” Program wychowania przedszkolnego.
Autor: M. Kwaśniewska, J. Leńdzion, W. Żaba-Żabińska
Wydawnictwo: MAC
Numer dopuszczenia: P.2/08/19

Program własny: Program do zajęć logopedycznych, realizowany w grupie II i III

„Mówię poprawnie”
Autor: B. Lewicka
Wydawnictwo: PM 8
Numer dopuszczenia: P.3/08/18

Program własny: Program do zajęć z jęz. angielskiego, realizowany we wszystkich grupach.

„Od malucha do starszaka - gry i zabawy z angielskim”
Autor: J. Sałaga
Wydawnictwo: PM 8
Numer dopuszczenia: P.4/08/18

Program nauczania religii:

3, 4- latki 
"Pan Bóg nas kocha"
Wydawnictwo św. Wojcecha Numer dopuszczenia: AZ-0-01/10 z 09.06.2010r.
AZ -01-01/10-PO/1/12 z 23.07.2012r.

5,6 -latki
"Jesteśmy dziećmi Bożymi"
Wydawnictwo św. Wojciecha
Numer dopuszczenia: AZ-0-01/10 z 09.06.2010r.
 AZ-03-01/10-PO-1/11 z 18.07. 2011r.

Wszystkie programy znajdują się do wglądu u nauczycielek grup.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA 2019/2020:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów;
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego;
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;

ZADANIA Z ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA NA 2019/2020:
1. "Małe Kropelki drążą skałę właściwych postaw" - działania praktyczne z zakresu przyrody i ekologii;
2. "Co w mowie piszczy?" - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za poprawne posługiwanie się językiem polskim;