Misja i wizja

Wizja przedszkola

√ przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,  
  otwartą na ich potrzeby,
√ przedszkole działa zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
√ praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój  
  osobowości,
√ przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i  
  przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole,
√ oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania 
  samodzielności i wpajania wartości moralnych,
√ przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji,
√ wszyscy pracownicy przedszkola znają i przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre relacje 
  międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną,
√ rodzice dzieci są pełnoprawnymi partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego  
  codziennym życiu i świętowaniu,
√ przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną  
  kadrę pedagogiczną i personel pomocniczy,
√ przedszkole dostosowuje swoją pracę: programy nauczania, organizację pracy, zajęcia  
  dodatkowe do wytycznych Ministerstwa Edukacji,
√ przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
√ przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku,
√ stosowane w przedszkolu aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania  
  gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola,
√ baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom 
  świadczonych usług,
√ atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka i przeciwdziała nietolerancji wobec wszelkiej
  inności.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
√ zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo,
√ przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
√ tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju,
√ wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
√ angażuje rodziców w życie placówki, zachęca do współpracy,
√ udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
√ współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
√ kształtuje postawy moralne, wzmacnia pozytywne zachowania dzieci,
√ promuje zachowania proekologiczne,
√ promuje czytelnictwo, zarówno wśród dzieci jak i rodziców/opiekunów,
√ rozwija kompetencje językowe dzieci, w tym również znajomość języka angielskiego,
√ promuje zdrowie psychiczne i fizyczne,
√ dostosowuje programy nauczania, plany pracy i zajęcia edukacyjne do zmian  
  zachodzących w systemie oświaty,
√ organizuje sprawne zarządzanie placówką,
√ analizuje i ocenia efekty swojej pracy.