Koncepcja

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego nr 8 zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 13.09.2016r. Przyjęta Uchwałą nr 15/2016 przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2016r.

1. Nasze przedszkole

Placówka zlokalizowana jest w Pabianicach przy ul. św. Jana 43. Przedszkole ma do dyspozycji 300 m: 3 sale do zajęć, salę zabaw/sypialnię, 3 łazienki, gabinet dyrektora, pokoje dla księgowej i intendentki, kuchnię, 2 szatnie.

W piwnicach mieści się pomieszczenie na paliwo ( olej ), piec, magazyn warzyw i pomieszczenie dla pracownika gospodarczego.

Sale zabaw i zajęć wyposażone są w pomoce dydaktyczne, gry, plansze, puzzle i zabawki.W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe: kącik do obserwacji przyrodniczych, kąciki czytelnicze, kąciki zabaw tematycznych ( kuchnia, sklep, teatr ), kąciki rozwijania sprawności manualnej, itp. Budynek oraz przylegający do niego ogród są ogrodzone. Ogród przedszkolny liczy 2.490 m i jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć i zabaw ruchowych. Wyposażony jest w sprzęt i zabawki ogrodowe: huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnię, domki, rowery, piaskownicę i drabinki. Wyposażenie sal, placu zabaw, środki dydaktyczne wpływają na właściwą realizację programów nauczania. Wszystkie z nich spełniają wymogi bezpieczeństwa. Nasze przedszkole posiada 3 oddziały dla 70 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Kadra nauczycielska naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania i cele realizujemy w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

2. Cele i zadania

1. Przedszkole osiąga efekty zgodnie z polityką oświatową państwa.
2. Głównym celem organizowanych w placówce działań jest zapewnienie optymalnych  
  warunków do pełnego, wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju każdego 
  dziecka, które jest naszym przedszkolakiem.

3. Realizacja tego celu uwarunkowana jest prawidłowym i konsekwentnym dążeniem do:  
  √ współdziałania z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola,
  √ promowania czytelnictwa wśród dzieci oraz rodziców i opiekunów,
  √ wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
  √ budowania systemu wartości u dzieci, wychowanie ich tak, żeby lepiej orientowały się w tym co  jest dobre a co złe,
  √ wdrażania dzieci do dbania o swoje zdrowie, zachęcanie do aktywności fizycznej, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania,
  √ wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  √ rozwijania umiejętności społecznych dzieci: komunikatywności, umiejętności słuchania, przestrzegania reguł,
  √ kształtowania u dzieci przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej ),
  √ przygotowania dzieci do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej,
  √ sumiennego realizowania przez nauczycieli nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian.

3. Tradycje przedszkola

Przedszkole posiada własne tradycje, doroczne zabawy i imprezy dla dzieci, rodziców   i dziadków.

Kalendarz stałych uroczystości:
√ pasowanie na przedszkolaka - dla dzieci najmłodszych - IX,
√ spotkanie z emerytowanymi pracownikami przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej - X,
√ wizyta św. Mikołaja - XII,
√ Spotkania Opłatkowe z rodzicami w grupach - XII,
√ zabawa karnawałowa z babcią i dziadkiem - I,
√ zabawa ostatkowa w przedszkolu - II lub III,
√ Dzień Mamy i Taty w każdej grupie - V,
√ tematyczny Piknik Rodzinny - VI,
√ uroczyste Pożegnanie Przedszkola dla dzieci opuszczających placówkę - VI.

Ponadto organizowane są: zajęcia otwarte i warsztaty dla rodziców, konkursy dla dzieci i rodziców na terenie przedszkola ( plastyczne, muzyczne, ekologiczne ), przedstawienia   z udziałem  rodziców, zabawy i akcje okazjonalne - w zależności od planów rocznych.

4. Misja i wizja przedszkola

5. Kryteria sukcesu (oczekiwane efekty)

√ przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy, która jest znana wszystkim pracownikom i rodzicom, którzy dzięki temu mają świadomość funkcjonowania i specyfiki placówki,
√ wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
√ wzrost liczby rodziców aktywnie angażujących się w życie przedszkola, organizację imprez, zabaw, udział w akcjach, itp.
√ systematyczne wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola,
√ nieustanne modernizowanie bazy dydaktycznej przedszkola: gry, płytoteka, księgozbiór, zabawki edukacyjne,
√ realizowanie celów polityki oświatowej państwa,
√ jak najlepsze przygotowanie wszystkich dzieci do pełnienia obowiązku szkolnego,
√ liczny udział dzieci w konkursach organizowanych na terenie przedszkola i miasta.

6. Model absolwenta

Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 8 posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Dziecko kończące przedszkole:
√ ma motywację do uczenia się, zdobywania nowych umiejętności,
√ interesuje się czynnościami szkolnymi: nauką czytania, pisania, liczenia,
√ zna i respektuje normy społeczne,
√ potrafi współdziałać w grupie,
√ komunikuje się z innymi w sposób zrozumiały, obdarza ich uwagą, mówi o swoich potrzebach,
√ jest samodzielne,
√ zna zasady bezpiecznego funkcjonowania w grupie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
√ zna zasady dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
√ posiada umiejętność koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu przez dłuższy czas,
√ potrafi obcować w środowisku przyrodniczym,
√ jest wrażliwe na sztukę: plastyczną, muzyczną, teatralną i literaturę dla dzieci,
√ zna tradycje regionu, z którego pochodzi,
√ ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
√ zna piosenki, wiersze i proste komunikaty w języku angielskim, jest przygotowane do nauki języka angielskiego w szkole.