Opłaty

Od 01.09.2013 r. nastąpiła istotna zmiana w sposobie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.

Każde dziecko ma zagwarantowane 5 bezpłatnych godzin w ramach realizacji zadań z Podstawy Programowej, które w naszej placówce odbywają się w godz. 8.00 - 13.00. Za pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu rodzic będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę (na drugie dziecko - 0,50 zł).

UWAGA!  Opłata miesięczna, za świadczone przez przedszkole usługi, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym, za każdy dzień nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.


Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6.50,-.
Jest ona mnożona przez ilość dni roboczych w danym miesiącu. Za pojedyncze dni nieobecności dziecka w przedszkolu również są odliczenia. Odliczenia następują w kolejnym miesiącu.

Przypominamy, że wpłaty za żywienie i czesne dokonujemy zawsze do 15 dnia każdego miesiąca.W przypadku opóźnień we wpłacie, naliczone zostaną odsetki. 
Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca (§ 16 pkt. 15, ppkt 1 Statutu przedszkola).


Informacje finansowe dotyczące bieżącego roku szkolnego 2019/2020:

- rodzice ustalili składkę roczną na Radę Rodziców – 250,- + 30 zł jednorazowo na pomoce papiernicze (drugie dziecko 50% sumy 250,-, czyli 125,- , gdyż jednorazowa składka 30,- obowiązuje wszystkich w takiej samej wysokości);
- ubezpieczenie dzieci - dokonują rodzice indywidualnie

Istnieje możliwość dokonania wpłaty na Radę Rodziców w dwóch wariantach:

1. W dwóch ratach:
I-a rata do 30 października 2019r. - 140,-
II-a rata do 31 stycznia 2020r. - 140,-

2. W trzech ratach:   
I-a rata do 30 października 2019r. - 94,- 
II-a rata do 31 stycznia 2020r. - 93,- 
III-a rata do 30 marca 2020r. - 93,- 

Wpłacać można u pani Grażynki - intendentki lub dyrektora, na kwit.

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na konto bankowe:
Konto RADY RODZICÓW - 98 1090 1304 0000 0001 2234 3264  - z dopiskiem od kogo

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT.
DZIĘKUJEMY!!!