kadra     programyá    zajŕcia dodatkoweá    rozk│ad dnia
PRZEKA» 1% PODATKU

 

 

 


Polskie Stowarzyszenie Dalton

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 73 mieÂci siŕ w wolnostoj▒cym budynku, z dala od miejskiego ha│asu, gdzie teren jest spokojny i bezpieczny. Budynek otoczony jest pasem zieleni, dysponuje du┐ym ogrodem,wyposa┐onym w nowoczesny sprzŕt sportowy /huÂtawki, bujanki, zje┐d┐alnie,karuzele itp./.

   
          Placówka cieszy siŕ dobr▒ opini▒ w Ârodowisku, gdy┐ dominuje w nim troska
o dobro dziecka, atmosfera swobodnej zabawy, dobre przygotowanie dzieci
szeÂcioletnich do podjŕcia nauki w szkole, a tak┐e dobra wspó│praca z rodzin▒
- zgodnie ze wspó│czesn▒ koncepcj▒ wychowania i nauczania.

          Przedszkole zapewnia ka┐demu dziecku optymalne warunki do:
* harmonijnego, wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju z uwzglŕdnieniem
indywidualnych mo┐liwoÂci;
* indywidualnego, podmiotowego traktowania
oraz odczuwania, ┐e jest kochane, akceptowane i szczŕÂliwe;
* przygotowania do prze┐ywania sukcesu, ale i do radzenia sobie
z pora┐kami;
* przyzwyczajania do odpowiedzialnoÂci za w│asne i innych
bezpiecze˝stwo;
* wyrównywania szans edukacyjnych z zapewnieniem pomocy
psychologicznej i logopedycznej;
* uczenia tolerancji, akceptacji i poszanowania odmiennoÂci ka┐dego cz│owieka.

                   Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.00-17.00
Dzieci mog▒ korzystaŠ z trzech posi│ków: Âniadania; obiadu i podwieczorku.