Kadra Rozkład dniaPrzedszkole Miejskie Nr 3 przy ulicy Moniuszki 163 istnieje od 1975 r. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30.


Obecnie dyrektorem przedszkola jest mgr Beata Kłos.

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 18 osób, w tym 10 nauczycielek. Wszystkie z wykształceniem wyższym pedagogicznym.


Przedszkole Miejskie Nr 3 „ Przy Strzelnicy" położone jest  w pobliżu Parku Wolności, gdzie dzieci w okresie wiosny, lata i jesieni spędzają dużo czasu na spacerach i zabawach z dala od miejskiego zgiełku i spalin.

Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci mogą korzystać z 3 posiłków ( w tym raz w tygodniu podwieczorek w formie szwedzkiego stołu). Uwzględniamy potrzeby dietetyczne dzieci (alergie).

Przedszkole posiada zagospodarowany ogródek wyposażony w sprzęt  rekreacyjny.

Bazę przedszkola stanowią 4 słoneczne klasy, dobrze wyposażone w  pomoce dydaktyczne i zabawki oraz osobna sala gimnastyczna węzeł sanitarny i węzeł żywieniowy.

W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe dla dzieci od 3 do 6 lat.Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych jest jednym z najważniejszych zadań do realizacji dla wszystkich pracowników placówki.
Adaptację rozpoczynamy jeszcze przed przyjęciem dziecka do grupy, np. poprzez umożliwienie mu wizyty w przedszkolu wraz z rodzicem podczas dni otwartych w okresie zapisów.

Tradycją przedszkola jest organizowanie wyjazdów dla dzieci na "Zielone Przedszkole" lub jednodniowych wycieczek, które cieszą się wśród dzieci i rodzicow w ogromnym powodzeniem. Organizujemy również bale wiosny, jesieni i zimy, na które rodzice przebierają swoje dzieci zgodnie z panującą porą roku.


Dzieci uczestniczą w różnych konkursach organizowanych przez pabianickie przedszkola oraz przez MOK,  MOSiR,  MDK.

Uroczystości przygotowywane przez dzieci:
  ♦  Jasełka;
  ♦ Święto Babci i Dziadka;
  ♦ Święto Mamy i taty;
  ♦ Zakończenie roku dla starszaków;
  ♦ Są wielką atrakcją dla dzieci i ich bliskich.
  ♦ Rodzice chętnie oglądają występy swoich pociech i podziwiają ich talenty aktorskie.

 

 

 

  KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

 

1. MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.Zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, radosny i wszechstronny rozwój. Stwarza bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

Promuje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest dbanie o wszechstronny rozwój oraz osiąganie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej każdego dziecka.

 

NASZE HASŁO TO: " CHCEMY BY NASZE PRZEDSZKOLE BYŁO TWÓRCZE, OTWARTE I PRZYJAZNE, A ZADOWOLENIE DZIECI I ICH RODZICÓW- MIARĄ NASZEGO SUKCESU".

 

2. WIZJA PRZEDSZKOLA (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz 2572 z późn.zm.)).

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA.

 

Przedszkole Miejskie nr 3 w Pabianicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalistę w zakresie logopedii. Kadra tworzy życzliwa i rzeczową atmosferę współdziałania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble, kąciki tematyczne oraz różnorodne kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki inspirują dzieci do podejmowania wielorakiej aktywności. Teren i położenie przedszkola sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY.

 

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój dzieci w trakcie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu określenia poziomu wiedzy, umiejętności, zainteresowań i talentów.

Uzyskana wiedza służy do zapewnienia wychowankom najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych na miarę ich mozliwości. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada gotowość szkolną dzieci 5 i 6 letnich ( diagnoza wstępna i końcowa) i w zależności od wyników badania prowadzi zajecia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwó zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 

- zaspakajamy potrzeby dziecka

- organizujemy jego aktywność

- indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka

- organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko

- integrujemy proces wychowania i edukacji

- pracujemy w oparciu o nowatorskie metody i formy organizacyjne

- kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej.

 

Przedszkole respektuje zasadyzrównoważonego rozwoju w aspektach: umysłowym, przyrodniczym, społecznym, kulturowym i zdrowotnym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu.

Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć , kochać i szanowac, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspakajania potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy wspóldziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piekno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyzne. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placóka rorwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodne z potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

-twórcze metody aktywności ruchowej : Orffa , Labna ,Kniessów

-elementy Metody Dobrego Start M.Bogdanowicz

-elementy nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej , E. Zielińskiej

-metody aktywizujące

-techniki twórczego myślenia

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami . Wsród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości , zajęcia otwarte i warsztatowe .Rodzice mogą obserwować swoje pociechy w działąniu i włączać się w różne aktywności . Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinie na temat jego pracy . Mają wpłw na koncepcje pracy placówki , ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych . Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz dbają o skuteczny przepływ informacji . Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci . Wsparcie , życzliwośc i akceptacja rodzicó ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola . Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska , względniając jego potrzeb i możliwości . Dzici biorą czynny udział w akcjach charytatywnych . Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne , takie jak akcja "Sprzątanie świata " , "Góra grosza" , selektywna zbiórka odpadów , zbiórka odzieży dla osób potrzebujących .

 

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole ma własne tradycje , co podkreśla jego odrębność i specyfikę . Placówka ma opracowany kalendarz imprez i wydarzeń :

-Zielone Przedszkole

-Bal Jesieni

-Spotkanie z Mikołajem

-Sptkania Świąteczne

-Jasełka

-Bal Karnawałowy

-Święto Babci i Dziadka

-Powitanie wiosny

-Dzień Dziecka - Mini olimpiada

-Święto Rodziny

-Pikniki integracyjne

-Spotkania teatralne

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetowa .

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola :

-jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych

-potrafi współdziałać w zespole

-jest zainteresowany nauką i literaturą

-jest samodzielny

-jest aktywny w podejmowaniu działań

-akceptuje zdrow styl życia

-posiada wiedzę o środowisku przyrodniczym

-ma świadomość konieczności podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego

-czuje się Polakiem i Europejczykiem

 

KIERUNKI DZIAŁANIA

 

1.Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci , w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu

2.Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami

 

 

 

Nauczycielki pracują w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego - rozporządzenie MEN z 27.08.2012 r. ( Dz.U. z 30.08.2012 r., poz. 977) ze zmianami z 30.05.2014 r. ( Dz.U. z 18.06.2014 r., poz. 803).

 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000080301.pdf