Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez  miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

 

 

Zasady ogólne:

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Adres strony internetowej dla rodziców:

http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 

1)   dzieci urodzone w latach 2008 (od1 lipca do 31 grudnia ) – 2011

 

2)   dzieci z rocznika 2007 oraz z rocznika 2008 (urodzone od 1 stycznia do 31 czerwca),  którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

 

 

 

Uwaga !

 

 

 

 1. Dzieci urodzone w 2012 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się
  o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się
  o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2014 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu oraz po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź prowadzone jest  na wolne miejsca.

 

 

 

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola
/ oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014 składają w tej placówce
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015, w terminie od 17 do 24 marca 2014 r. ( wzór deklaracji można pobrać

w przedszko lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

 

 

 

W wyznaczonym przez dyrektora terminie rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2014/2015.

 

 

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowani
są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

 

 

 

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacyjne:

 

 

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

 

2) niepełnosprawność kandydata;

 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola / szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi

 

 

 

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru

 

32

2

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych

 

16

3

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej

 

8

4

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji

4

5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

 

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki

1

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

 

63

 

 

 

 

 

 

Kryteria do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej według liczby punktów

Wartość kryterium w punktach

1

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

 

32

2

Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej

 

16

3

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych,

8

4

Dziecko zmieniające przedszkole, z powodu miejsca zamieszkania

4

5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do3 kmod placówki

1

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

 

63

 

 

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.

 

 

 

1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a  także instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do  25 kwietnia
do godz. 14.00.

 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

 

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu:

 

 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, :

 

 1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
 2. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 

 

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z organem prowadzący.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

 

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed
1 lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, winni dołączyć do wniosku o przyjęcie decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

 

 

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

 

 

Placówki będą przyjmować wnioski  w terminie od 2 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00
do 25 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00.

 

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach.
 3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 

1)   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 

2)   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 

3)   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka,

 

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 

 1. 9 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. przyjmuje kandydatów  zakwalifikowanych  jeżeli kandydaci  ci w określonym terminie złożyli wymagane dokumenty;

 

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 12 maja, od godz.8.00 do 20 maja 2014 , do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia można składać osobiście lub drogą elektroniczną
na adres danej placówki (przy czym adres e-mail rodziców/ prawnych opiekunów musi być taki jak we wniosku).

 

Nie potwierdzenie  w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 

 1. po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, komisja rekrutacyjna 23 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych
  oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

  Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała
  do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danego przedszkola, szkoły.

 

 

 

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.

 

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 27 czerwca 2014r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja
z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Od 4 lipca 2014 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające. Jego przebieg i zasady
są takie same jak w przypadku postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

 

 

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do :

 

1)   oddziału integracyjnego

 

2)   oddziału specjalnego

 

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest  przez rodziców / prawnych opiekunów 
w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.

 

 

 

 

 


Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

 

( strona będzie aktywna od 1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00  do 25 kwietnia 2014r. do godz. 14.00.)

 

 

 

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

 

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015

 

Szanowni Państwo,

 

W roku szkolnym 2014/2015 wychowaniem przedszkolnym objęte są:

-   dzieci 3 letnie (rocznik 2011)

-   dzieci 4 letnie (rocznik 2010)

-   dzieci 5 letnie (rocznik 2009)

-   dzieci 6 letnie (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. ).

 

  Dzieci 6 letnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. objęte
są obowiązkiem szkolnym od 1 września 2014 r.

 

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7), uprzejmie informuję, że:

 

1)   dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji na rok szklony 2014/2015.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

  Druk deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (w zakładce Miasto – Edukacja).

  Wypełnione deklaracje należy składać terminie od 17 do 24 marca 2014r. do godz. 17.00 w danym przedszkolu/danej szkole.

 

2)   rekrutacja do miejskich placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 będzie odbywała się na wolne miejsca  i rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r.

 

Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Łodzi, nie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź oraz dzieci zmieniających przedszkole.

  Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej należy składać w terminie od 1 do 25 kwietnia 2014 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej będą dostępne w każdym przedszkolu/szkole oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (w zakładce Miasto – Edukacja).

 

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, kryteriów i terminów zostaną przekazane w pierwszej połowie marca.

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci sześcio- i siedmioletnich

 

3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.

 

Wyboru szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje, dokonujecie Państwo wypełniając:

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź,

które będzie można pobrać ze strony tej szkoły lub Urzędu Miasta Łodzi. Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć Informacje dodatkowe, które będą także do pobrania na stronie szkoły.

 

Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru szkoły spoza obwodu należy wypełnić:

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź,

który będzie można pobrać ze stron internetowych wybranych szkół i Urzędu Miasta Łodzi lub otrzymać wersję papierową w sekretariacie szkół spoza obwodu. Do każdego wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranej szkoły podstawowej. Oświadczenie to, jak również kryteria naboru znajdziecie Państwo na stronach wybranych szkół lub w ich statutach.

 

Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do   31 marca 2014 r. W tym okresie zachęcamy do:

 • zapoznania się z ofertą szkół podstawowych zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta Łodzi w banerze „Oferta publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów” w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl),
 • obejrzenia przygotowanych przez szkoły prezentacji,
 • do uczestnictwa w drzwiach otwartych, organizowanych przez placówki z myślą
  o dzieciach i rodzicach/opiekunach, gdzie będzie można uzyskać odpowiedzi
  na wszystkie interesujące Państwa pytania. Harmonogram drzwi otwartych dostępny jest również na stronie UMŁ w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl)

 

Zasady wyboru szkoły:

 

 1. obwodowej – przyjęcie na podstawie Zgłoszenia następuje z urzędu. Złożenie przez Państwa Zgłoszenia wraz z Informacja dodatkową jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej,

 

 1. spoza obwodunastępuje na podstawie Wniosku wraz z oświadczeniem. Wniosek można złożyć w trzech wybranych szkołach podstawowych ze wskazaniem szkoły spoza obwodu od najbardziej do najmniej preferowanej. Do każdego Wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów, określonych przez daną szkołę spoza obwodu.

 

 

 

Terminarz naboru:

 • od 03.03.2014r. – przyjmowane będą przez szkoły Zgłoszenia lub Wnioski,
 • od 07.04.2014r. – do 10.04.2014r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne,
 • 23.04.2014r. – szkoły wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych,
 • 24-25.04.2014r. – termin na ewentualne dostarczenie przez rodziców do szkół dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych
  w statutach szkół, innych niż oświadczenie,
 • 28.04.2014r. – szkoły wywieszą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Regulamin rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2014/2015

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).
 2. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi.

  3. Rozporządzenie MEN i S z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola   oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

 

 

Rozdział I 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)   określenie liczby wolnych  miejsc w przedszkolu

2)   ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

3)   przyjmowanie ,,Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 26 w Łodzi ‘’ i ,, Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi  na rok szkolny 2014/2015”.

4)   ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

5)   podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi na rok szkolny 2014/2015.

6)   rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

7)   zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług na rok szkolny 2014/15

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1)   na tablicy ogłoszeń dla rodziców

2)   na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

 

 1. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi  na rok szkolny 2014/2015
 2. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

 

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2011, 2010, 2009 i dzieci urodzone od lipca do grudnia 2008r.
 2. Dzieci urodzone w roku 2009 i urodzone od lipca do grudnia 2008r mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi odbywa się raz do roku na wolne miejsca w przedszkolu
 4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci  z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
 5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2014/2015 , w terminie od 1 kwietnia 2014r. do 25 kwietnia 2014 r. razem z oświadczeniami , dotyczącymi kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie od 17 marca 2014 r. do 24 marca

2014 r. deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi .

 1. Złożenie podpisanego przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku

o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 1. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2014/2015  do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi jest podpisanie umowy o świadczenie usług w  wyznaczonym przez organ prowadzący terminie .

  Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola.

 1. Nie podpisanie umowy w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
 2. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 3. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 3

 

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

 

 

 

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

 

§ 4

 

  1.   Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w  terminach

  ustalonych przez organ prowadzący.

 1. Dyrektor przedszkola podaje informacje na stronie internetowej placówki oraz na

  tablicy ogłoszeń dla rodziców (opiekunów ) dziecka.

 1. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji niezbędne dla rodziców ( opiekunów

dziecka)  starających się o przyjęcie do przedszkola opracowane są w systemie elektronicznym obowiązującym na terenie gminy.

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

§ 5

 

 1. Do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi .
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1)   wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje

i więcej dzieci)

2)   niepełnosprawność dziecka

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4)   niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5)   niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6)   samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, nie wychowującą żadnego dziecka z jego rodzicem )

7)   objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość ( każde 100 punktów).
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria potwierdzone stosownym oświadczeniem , które dyrektor ustalił w porozumieniu z Urzędem Miasta Łódź i przyznał im określoną liczbę punktów:

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru

32

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych

16

3.

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

8

4.

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji

4

5.

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do3 kmod placówki

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

63

 

5. W przypadku braku koniecznych oświadczeń załączonych do wniosku Komisja Rekrutacyjna wyznacza termin ( 3 dni)  dostarczenia przez rodziców/opiekunów dziecka brakujących dokumentów

 

6. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania   rekrutacyjnego prowadzonego z zastosowaniem dwóch grup kryteriów, więcej niż jeden kandydat uzyska minimalną liczbę punktów umożliwiającą przyjęcie do przedszkola, a miejsc jest mniej niż kandydatów o równolicznej minimalnej liczbie uzyskanych punktów, komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko/dzieci na wolne miejsce/miejsca w drodze losowania przeprowadzonego przez  Komisję Rekrutacyjną.

 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 6

 

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem dyrektor Przedszkola Miejskiego

Nr 26 w Łodzi  i wyznacza jej przewodniczącego.

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi:

1)   trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej

- zastępca dyrektora

- dwóch nauczycieli przedszkola

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Miejskiego

Nr 26 w Łodzi w terminie ustalonym przez dyrektora placówki.

 1. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt od 1 do 7.
 2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 4
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego   przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną  losowanie zgodnie z następującymi

        zasadami:

  a)     Na odrębnych kartach do losowania umieszcza się jedynie numer kolejny wniosku  kandydata przystępującego do losowania;

  b)     Wszystkie karty, opatrzone numerem odpowiadającym konkretnemu wnioskowi, umieszcza się w nieprzezroczystym pojemniku do losowania;

  c)      Członkowie Komisji Rekrutacyjnej losują kolejno tylko tyle kart, ile jest wolnych miejsc w przedszkolu;

  d)     Przewodniczący zapisuje wylosowany/ne numer/numery w sprawozdaniu z przebiegu losowania;

  e)     Kandydata do przedszkola, którego wniosek jest opatrzony takim samym jak wylosowany numerem przyjmuje się do przedszkola.

 4. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 5. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

1)   listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

2)   ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Listy o których mowa w §6 ust. 8 pkt 1,2 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Miejskiego

Nr 26 w Łodzi. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w § 6 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia,

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

 

 

§ 7

 

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)   pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

2)   organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji  zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)   Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a)   wyznaczenie protokolanta

b)   zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

c)   zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

d)   zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

e)   kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców

f)   nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia

w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej

 

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)   sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach

2)   weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

3)   określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

4)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1)   wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

2)   udostępnienie regulaminu rekrutacji

3)   wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji

4)   wydawanie i przyjmowanie deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców

5)   sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe - zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

6)   wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców

7)   rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

 

§ 8

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 8  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§ 9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Łódź, dn . 11 marca 2014 r.   Małgorzata  Goszczyńska

  - dyrektora placówki

 

 

 

 

 

OFERTA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 26

 

    Przedszkole  Miejskie  Nr 26

Łódź ul. Potulna  4

tel.: 42 64 64 341 ;   42 64 64 343

 

 

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Atrakcyjne zajęcia wspierające aktywność twórczą dziecka

Bardzo dobre przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Bezpłatne zajęcia dodatkowe ( nauka języka angielskiego 2x w tygodniu,

zajęcia  gimnastyki korekcyjnej 1 x w tygodniu).

 

Ważne uroczystości :

-   Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA

-   Jasełka, Bal Karnawałowy

-   Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka,

-   Pożegnanie starszaków

-   Wiosenny Piknik Rodzinny

Zajęcia „otwarte” dla rodziców

Każdego miesiąca profesjonalne koncerty i przedstawienia teatralne

Przedszkolny Festiwal Teatralny

Spartakiada Przedszkolaków (na stadionie ChKS – u )

Bale, konkursy ,wycieczki do teatru lalkowego oraz

całodniowa wycieczka  autokarowa kończąca rok szkolny

 

Zapisy (elektroniczny nabór )  od 1 do  24 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00

 

Dodatkowe  informacje :

 

 • Przedszkole  funkcjonuje  w  godzinach  6.00 – 17.00
 • Przestronne , duże , nasłonecznione sale  z  osobno  wydzielonymi

jadalniami  i  bawialniami

 • Salka telewizyjna  zaopatrzona  w  dydaktyczne  filmy  o  tematyce

przyrodniczej , geograficznej , ekologicznej  i  zdrowotnej , bajki, przedszkolne kroniki  .

 • Sprzęt  sportowy (  m.in.  batut , przenośny : drabinki , zjeżdżalnie , inne  przyrządy  gimnastyczne )
 • Ogród  dla  „maluszków ” wyposażony  w  piaskownicę , zjeżdżalnię,

koniki – bujaczki,  wieloosobową huśtawkę, przeplotnię i lokomotywę, plażowymi stolikami.

 • Ogród  dla  starszaków  z  piaskownicą ,  wielofunkcyjną BASZTĄ , domkami, huśtawką, plażowymi stolikami .
 • Indywidualne ,  uroczyste  obchody  urodzin ( imienin )  dzieci

z  naszego  przedszkola

 

„ Dni otwarte ” –  5 i 12 kwietnia ( soboty) w godz. : 10.00 – 11.30

 

 

Nasza strona internetowa:   www.wikom.pl/pm26lodz/