Komunikat Nr1/2015

z dnia 27 lutego 2015 r.

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2015/16

 

 

 

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

 

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2015/16 będzie prowadzony w formie elektronicznej na wolne miejsca
w terminie od 2 marca godz. 8.00 do 31 marca do godz.14.00 2015 r.

 

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 3 marca do 30 marca
od godz.8.00 do 16.00
a 31 marca 2015 r. do godz. 15.00 w siedzibie przedszkola.

 

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 32

 

 

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację
o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 68 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2014/15.

 

 

 

 

 

Łódź, dn. 27.02.2015 r.     Małgorzata  Goszczyńska

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź .

 

 

Dnia 3 stycznia 2014 roku ogłoszona została nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych   (Dz. U. 2014, poz. 7).

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj.18 stycznia 2014 roku.

 

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016. Rodzice  tych dzieci zobowiązani są jednak  w terminie od 23 do 27 lutego  2015 r.  złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

 

 

Formularz deklaracji będzie  dostępny w każdym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej i na stronie internetowej  

Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja

www.lodz.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Ponadto rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne muszą podpisać w przedszkolu miejskim umowę na kolejny rok szkolny.

 

Umowy podpisywane będą zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

 

 

UWAGA !!!

 

Szczegóły rekrutacji, w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne zostaną podane  w późniejszym terminie.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miast Łódź rozpocznie się 2 marca 2015 r.

 

 

 

Regulamin rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).
 2. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi.
 1. Rozporządzenie MEN i S z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

 

 

Rozdział I 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)   określenie liczby wolnych  miejsc w przedszkolu

2)   ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

3)   przyjmowanie ,,Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 26 w Łodzi i ,, Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi  na rok szkolny 2015/2016”.

4)   ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

5)   podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi na rok szkolny 2015/2016.

6)   rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

7)   zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług na rok szkolny 2015/16

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1)   na tablicy ogłoszeń dla rodziców

2)   na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

 

 1. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi  na rok szkolny 2015/2016

 

 1. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2012, 2011, 2010 .
 2. Dzieci urodzone w roku 2010 r. mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi odbywa się raz do roku na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2015/2016 w terminie od 2 marca od godz. 8.00 do 31 marca 2015 r. do godz. 15.00 składając wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola uzupełniony oświadczeniami , dotyczącymi kryteriów przyjęcia dziecka do placówki.

Rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie od 23 od godz. 8.00 do 27 lutego 2015 r. do 15.00 deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi .

  W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola

  przyjmuje dzieci  z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę

  punktów.

 1. Złożenie podpisanego przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku

o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 1. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2015/2016  do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi jest podpisanie umowy o świadczenie usług w  wyznaczonym przez organ prowadzący terminie .

  Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola.

 1. Nie podpisanie umowy w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
 2. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 3. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 3

 

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

 

§ 4

 

1.   Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w  terminach

  ustalonych przez organ prowadzący.

 1. Dyrektor przedszkola podaje informacje na stronie internetowej placówki oraz na

  tablicy ogłoszeń dla rodziców (opiekunów ) dziecka.

 1. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji niezbędne dla rodziców ( opiekunów

dziecka)  starających się o przyjęcie do przedszkola opracowane są w systemie elektronicznym obowiązującym na terenie gminy.

 

 

 

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

§ 5

 

 1. Do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi .
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe :

1)   wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje

i więcej dzieci)

2)   niepełnosprawność dziecka

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4)   niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5)   niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6)   samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, nie wychowującą żadnego dziecka z jego rodzicem )

7)   objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość ( każde 100 punktów).
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria potwierdzone stosownymi oświadczeniami , które dyrektor ustalił w porozumieniu z Urzędem Miasta Łódź i przyznał im określoną liczbę punktów:

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru

32

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych

16

3.

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

8

4.

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji

4

5.

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do3 kmod placówki

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

63

 

 1. W przypadku braku koniecznych oświadczeń załączonych do wniosku Komisja Rekrutacyjna wyznacza termin ( 3 dni)  dostarczenia przez rodziców/opiekunów dziecka brakujących dokumentów .

 

 

 1. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania   rekrutacyjnego prowadzonego z zastosowaniem dwóch grup kryteriów, kandydat uzyska minimalną liczbę punktów umożliwiającą przyjęcie do przedszkola, a miejsc jest mniej niż kandydatów o równolicznej minimalnej liczbie uzyskanych punktów, komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko/dzieci na wolne miejsce/miejsca w drodze weryfikacji przez system  elektroniczny .

 

 

 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 6

 

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem dyrektor Przedszkola Miejskiego

Nr 26 w Łodzi  i wyznacza jej przewodniczącego.

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi:

1)   trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej:

- zastępca dyrektora

- dwóch nauczycieli przedszkola

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Miejskiego

Nr 26 w Łodzi w terminie ustalonym przez dyrektora placówki.

 1. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt od 1 do 7.
 2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 4, następnie
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów  w drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego a jednoczesnym posiadaniu  przez placówkę mniejszej ilości miejsc niż   kandydatów  przeprowadzana jest elektroniczna weryfikacja wniosków.
 4. Jeżeli po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami w kolejnym etapie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

 

 1. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

1)   listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

2)   ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Listy o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 1,2 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Miejskiego

Nr 26 w Łodzi. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości list, o których mowa w § 6 ust. 8 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia,

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata do przedszkola oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

 

 

§ 7

 

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)   pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

2)   organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji  zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)   Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a)   wyznaczenie protokolanta

b)   zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

c)   zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

d)   zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

e)   kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców

f)   nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia

w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej

 

 

 

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)   sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka,  czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach.

2)   weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

3)   określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

4)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1)   wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

2)   udostępnienie regulaminu rekrutacji

3)   wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji

4)   wydawanie i przyjmowanie deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców

5)   sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe - zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

6)   wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców

7)   rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

 

§ 8

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 1.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej , o którym mowa w  § 8  ust. 4 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§ 9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Łódź, dn . 16 lutego 2015 r.   Małgorzata  Goszczyńska

  - dyrektora placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Miejskim  nr 26  w Łodzi

w roku szkolnym 2015/2016

1. Dane dziecka:

PESEL

                     

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( tylko w przypadku braku numeru PESEL)

 

Imiona

 

Nazwisko

 

Data urodzenia

   

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Województwo

 

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Poczta

 

Ulica

 

Nr domu/mieszkania

 
                           

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię/Imiona

 

Nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo

 

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Poczta

 

Ulica

 

Nr domu/mieszkania

 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon

 

Adres e-mail

 
         

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Imię/Imiona

 

Nazwisko

   

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Województwo

 

Powiat

   

Gmina

 

Miejscowość

   

Kod pocztowy

 

Poczta

   

Ulica

 

Nr domu/mieszkania

   

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Telefon

   

Adres e-mail

   

 

 

 1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

 

1)   Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do .....................

2)   Posiłki: śniadanie c   obiad c   podwieczorek c ( zaznaczyć „ x ”)

 

 1. Deklaracja i oświadczenie

 

 1. 1.   Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna,………………………… ……………………………….…………. w Przedszkolu Miejskim nr ………… w  Łodzi w roku szkolnym 2015/2016.

 

W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182, z późn. zm.) administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest dyrektor publicznego przedszkola,  w którym deklaracja została złożona.

 

Składający deklarację ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych   w niej zawartych i ich poprawiania.

 

 1. 2.   Oświadczenia wnioskodawcy

 

 

1)   Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie
z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.)

2)   Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

Łódź , dnia ............................   ...........................................................

  podpis matki /opiekunki prawnej

 

Łódź , dnia ............................   ...........................................................

  podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

 1. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

 

 

  .......................................   ………………………………………

  data   podpis dyrektora przedszkola

 

 

Zgodnie z Art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

do Regulaminu rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

 

………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

uczęszczał(a)  do żłobka  w roku rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

 

 

………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

jest dzieckiem obojga rodziców pracujących , studiujących  w formie dziennych  studiów stacjonarnych. *

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

*  odpowiednie podkreślić.

 

 

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Regulaminu rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

 

 

………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

zgłoszony ( a )  na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania , wychowania

i opieki  będzie uczęszczał(a)  do przedszkola w roku szkolnym  2014/2015  w godzinach :

od   …..   do   …..   .

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

wychowuję samotnie, jako ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec , osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

……………………………………………

Imię i Nazwisko – rodzica

 

……………………………………………

Adres do korespondencji

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Oświadczam niepełnosprawność (prawidłowe podkreślić) :

 

1)   dziecka

2)   jednego z rodziców dziecka

3)   obojga rodziców dziecka

4)   rodzeństwa dziecka

 

 

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

………………….. ………………………………….

  Data   Czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Regulaminu rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

……………………………………………

Imię i Nazwisko – rodzica

 

……………………………………………

Adres do korespondencji

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

  Oświadczam , że dziecko ………………………………………

  jest pod opieką rodziny zastępczej.

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

………………….. ………………………………….

  Data   Czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

do Regulaminu rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2015/2016

………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się ( troje, czworo, pięcioro ,   ………………………… * )  dzieci .

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

* właściwe podkreślić

 

 

 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez  miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

 

ZASADY

 

 1. I.   Ogólne

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1)   dzieci urodzone w latach 2010 -2012

2)   dzieci z rocznika 2009 oraz dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

 

Uwaga

 

 1. Dzieci urodzone w 2013 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się
  o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.) w miarę wolnych miejsc.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się
  o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się
na wolne miejsca.

 

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola
/ oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 składają w tej placówce
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, w terminie od 23 do 27 lutego 2015 r. ( formularz deklaracji należy pobrać

w przedszkolu, ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja ).

 

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2015/2016  w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015 r.

 

 

 1. III.   Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

 

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Kryteria rekrutacyjne:

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów :

 

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru

 

32

2

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych

 

16

3

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

8

4

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji

4

5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

 

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki

1

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

 

63

 

oraz uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów:

 

 

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium w punktach

1

Dziecko zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

32

2

Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

 

16

3

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych,

8

4

Dziecko zmieniające przedszkole, z powodu miejsca zamieszkania

4

5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

1

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

 

63

 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.

 

2 marca 2015 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a  także instrukcja wypełnienia wniosku formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do  31 marca do godz. 14.00.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich / oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji
w porządku od 1 do 3.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:

1)   wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

2)   drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

 

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego:

1)   pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

2)   Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r.w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów, oraz z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

 

Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych
w 2009 r. oraz urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) winni dołączyć do wniosku
o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

Placówki będą przyjmować wnioski  w terminie od 2 marca 2015 r. od godz. 8.00
do 31 marca 2015 r. do godz. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1)   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

2)   zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

3)   Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

1)   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

2)   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

3)   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

1)   17 kwietnia o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2)   Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia, od godz.8.00 do 30 kwietnia 2015, do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Nie potwierdzenie  w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

3)   5 maja o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała
do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

 

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/ szkole.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu/szkole, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca

 

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się od 8 czerwca 2015 r.

Jego przebieg i zasady są takie same jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do :

1)   oddziału integracyjnego

2)   oddziału specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest  przez rodziców / prawnych opiekunów 
w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.

 

 


Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

( strona będzie aktywna od 2 marca 2015 r. o godz. 8.00  do 31 marca 2015 r. do godz. 14.00.)

 

Formularz  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

Formularz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej