Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

 

 

Jednostka : Przedszkole  Miejskie Nr  26

Grupa : 3 - 6

 

 

 

WAŻNA  INFORMACJA :

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2016 – 05 – 04 do godz.  15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

 

Nazwisko

Imię

Decyzja

ANTOS

HANNA

zakwalifikowany

BOROWIEC

AMADEUSZ

zakwalifikowany

BORWIN

MACIEJ

zakwalifikowany

CZEMIERZEWSKA

WERONIKA

zakwalifikowany

FLORCZYK

TYMOTEUSZ

zakwalifikowany

GÓRSKI

MATEUSZ

zakwalifikowany

JAROSZ

KAMIL

zakwalifikowany

JAROSZ

LENA

zakwalifikowany

KUŃSKI

TYMON

zakwalifikowany

LESZCZYŃSKA

WERONIKA

zakwalifikowany

LEWANDOWSKI

SZYMON

zakwalifikowany

MARMURA

ALEKSANDER

zakwalifikowany

NAMIECIŃSKI

BARTOSZ

zakwalifikowany

OCHLANEK

PAWEŁ

zakwalifikowany

RATUSZNIAK

MAJA

zakwalifikowany

STAŃCZYKOWSKA

LILA

zakwalifikowany

SZYMAŃSKI

MIKOŁAJ

zakwalifikowany

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej
jednostki, dla których jednostka była jednostką
pierwszego wyboru
Jednostka pierwszego wyboru: Przedszkole Miejskie nr 26
Grupa: 3-6
Lp. Nazwisko Imię Jednostka
zakwalifikowania Grupa
1 Binder Julia
Przedszkole Miejskie
nr 117 przedszkole
2 Czerchawy Anna
Przedszkole Miejskie
nr 66
PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE NR 66
3 Kowal Jan
Przedszkole Miejskie
nr 65 przedszkole
4 OLEWSKA MIROSŁAWA
Przedszkole Miejskie
nr 220 przedszkole
5 Wilmański Maciej
Przedszkole Miejskie
nr 20 3 - 6 lat

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola

Do pobrania:

 

ADRES STRONY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI:

 

„ DRZWI OTWARTE ”

w  Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi przy ul. Potulnej 4 :

 

12.03.2016 r. ( sobota)  w godzinach : 10.30  -  11.30

16.03.2016 r.   (środa)   w godzinach : 16.00  -  17.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 


Komunikat

 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

 

z dnia 26 lutego 2016 r.

 

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2016/17

 

Podstawa prawna:

 

Art. 20 w ust.1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156,

 

zm. z 2016 poz. 35).

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2016/17 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie
1  - 31 marca 2016 r.


Liczba wolnych miejsc wynosi:  13

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 87 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

Podpisała  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi:

Małgorzata  Goszczyńska


 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Podstawa prawna:

 

 1.   Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r.,poz. 2156,  zm. z 2016 poz. 35).
 2.   Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 (Dz. U. z 2015 poz.1942) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 3.   Statut Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
  oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 1. Uchwała Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

 

Rozdział I 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci   do przedszkola obejmuje:

1)   określenie liczby wolnych   miejsc w przedszkolu

2)   ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

3)   przyjmowanie  ,,Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi‘’ i ,, Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi  na rok szkolny 2016/2017.

4)   ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

5)   podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi na rok szkolny 2016/2017.

6)   rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

7)   zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług na rok szkolny 2016/17

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1)   na tablicy ogłoszeń dla rodziców

2)   na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi

 

 

 1. ,, Regulamin Rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi, ul. Potulna 4.

 

 1. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

 

 

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2016/2017  przyjmowane są dzieci;
 1. urodzone w latach 2010 – 2013,
 2. dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 1. Dzieci urodzone w 2014 r. nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2016 r.) na wolne miejsca.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi odbywa się raz do roku na wolne miejsca w przedszkolu.

 

 1. Rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie od 16 lutego  do 22 lutego 2016 roku deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego
  w  Przedszkolu Miejskim Nr 26  w Łodzi.

 

 1. Nie złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji oznacza rezygnację z miejsca
  w przedszkolu lub udział dziecka w rekrutacji ogólnej.

 

 1. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2016/2017  w terminie od  1 marca  od godz. 8.00 do 31 marca  2016 r. do godz. 15.00  składając wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola uzupełniony oświadczeniami  dotyczącymi kryteriów przyjęcia dziecka do placówki.

 

 1. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola  przyjmuje dzieci  z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.

 

 1. Składanie wniosków:

a)   rodzice/prawni opiekunowie ubiegającego się o przyjęcie dziecka mogą złożyć wniosek do najwyżej trzech przedszkoli,

b)   rodzice/Prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji, przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru,

c)   rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, następnie po podpisaniu 
przez obydwoje rodziców, składają go w każdym wybranym przedszkolu
wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku,

d)   podpis złożony przez rodziców na formularzu wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Rodzic wyraża także (podpisując stosowne oświadczenie na wniosku) zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych dziecka niezbędnych  do realizacji i organizacji procesu edukacyjno  - wychowawczego przedszkola w ciągu roku szkolnego oraz w procesie rekrutacji.

 

 1. Złożenie podpisanego przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki
  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

 1. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2016/2017  do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi jest podpisanie umowy o świadczenie usług   w  wyznaczonym przez organ prowadzący terminie, tj.: od 14 czerwca do 30 czerwca 2016 r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola.

 

 1. Umowy w wyżej określonym terminie podpisują zarówno rodzice dzieci kontynuujących wychowanie w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi, jak i rodzice, których dzieci zostały przyjęte do przedszkola w wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

 

 1. Nie podpisanie umowy w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją   z przedszkola.

 

 1. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 

 1. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 3

 

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

 

 

 

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

 

§ 4

 

1.   Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w   terminach

  ustalonych przez organ prowadzący.

 

 1. Dyrektor przedszkola podaje informacje o harmonogramie rekrutacji na stronie internetowej placówki oraz na  tablicy ogłoszeń dla rodziców (opiekunów ) dziecka.

 

 1. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji niezbędne dla rodziców ( opiekunów

dziecka)  starających się o przyjęcie do przedszkola  opracowane są w systemie elektronicznym obowiązującym na terenie gminy Miasto Łódź.

 

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

§ 5

 

 1. Do Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi .

 

 1. Na przyjęcie dziecka do przedszkola, z którego przyjęciem związane są dodatkowe skutki finansowe, dyrektor musi uzyskać zgodę organu prowadzącego (art.20a ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola na terenie Gminy Łódź, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6, gmina nadal dysponuje miejscami w przedszkolach.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe :

 

1)   wielodzietność rodziny dziecka  ( oznacza to rodzinę wychowującą troje

i więcej dzieci)

2)   niepełnosprawność dziecka

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4)   niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5)   niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6)   samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, nie wychowującą żadnego dziecka z jego rodzicem )

7)   objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

 

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość - każde 100 punktów.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria potwierdzone stosownymi oświadczeniami, które są ustalane przez Rade Miejską i posiadają określoną i zróżnicowaną  liczbę punktów:

 

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru

32

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie  studiów stacjonarnych

16

3.

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

8

4.

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji

4

5.

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

63

 

 

 1. W przypadku braku koniecznych oświadczeń załączonych do wniosku  Komisja Rekrutacyjna wyznacza termin (3 dni)  dostarczenia przez rodziców/opiekunów dziecka brakujących dokumentów .

 

 1. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania   rekrutacyjnego prowadzonego z zastosowaniem dwóch grup kryteriów,  kandydat uzyska minimalną liczbę punktów umożliwiającą przyjęcie do przedszkola, a miejsc jest mniej niż kandydatów o równolicznej minimalnej liczbie uzyskanych punktów, komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko/dzieci na wolne miejsce/miejsca w drodze weryfikacji przez system elektroniczny.

 

 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 6

 

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje  zarządzeniem dyrektor Przedszkola Miejskiego

Nr 26  w Łodzi  i wyznacza jej przewodniczącego.

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech  przedstawicieli Rady Pedagogicznej:

 

W skład  Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

  - dyrektor przedszkola,

  - zastępca dyrektora przedszkola , który pełni funkcję dyrektora w przypadku

  jego  nieobecności.

  - osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym

przeprowadzanym do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi.

 

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Miejskiego

Nr 26  w Łodzi w terminie ustalonym przez dyrektora placówki.

 

 1. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 4 pkt od 1 do 7.

 

 1. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 6.

 

 1. W przypadku równorzędnych ( jednakowych) wyników uzyskanych przez kandydatów  w drugim etapie postępowania   rekrutacyjnego a jednoczesnym posiadaniu  przez placówkę mniejszej ilości miejsc niż   kandydatów  przeprowadzana jest elektroniczna weryfikacja wniosków.

 

 1. Jeżeli po zakończeniu drugiego  etapu rekrutacji  przedszkole  będzie dysponowało wolnymi miejscami w kolejnym etapie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

 

 1. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

1)   listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

2)   ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Listy o których mowa w § 6 ust. 9 pkt 1, 2 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Miejskiego

Nr 26  w Łodzi. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości list, o których mowa w § 6 ust. 9  jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. W terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola (art.20za ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty). Potwierdzenia należy dokonać pisemnie, tzw. „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola”

 

 1. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia,

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata do przedszkola oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

 

 

§ 7

 

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

 

1)   pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

2)   organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji  zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)   Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a)   wyznaczenie protokolanta

b)   zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

c)   zapoznanie z wykazami  wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

d)   zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

e)   kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców

f)   nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia

w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej

 

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

 

1)   sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka,  czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach.

2)   weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

3)   określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

4)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych .

 

 

 

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

 

1)   wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

2)   udostępnienie regulaminu rekrutacji

3)   wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji

4)   wydawanie i przyjmowanie deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców

5)   sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe - zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

6)   wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców

7)   rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

8)   Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci 6 letnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, które nie zostały przyjęte do przedszkola.

9)   Informuje organ prowadzący o nieprzyjęciu dziecka w wieku 4-5 lat do przedszkola.

10)  Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

 

§ 8

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 1.

 

 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej , o którym mowa w  § 8  ust. 4  w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

 

 1. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rozdział VIII

Zasady ujawniania  i przechowywania danych osobowych kandydatów.

 

 

§ 9

 

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego
  jest przedszkole.

 

 1. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków
  i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

 

 1. Ujawnianie danych osobowych w procedurze naboru reguluje art. 20 zc ust. 1- 4 ustawy o systemie oświaty.

 

 1. Zakresem jawności jest imię i nazwisko dziecka.

 

 1. Dane osobowe ujawnia się w Przedszkolu Miejskim Nr 26 przeprowadzającym rekrutację na widocznym miejscu.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych reguluje art. 20ze ustawy o systemie oświaty.

 

a)   dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej
niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Miejskim Nr 26 ,

b)   dane kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego Nr 26 zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez  okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została złożona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Rozdział IX

  Postanowienia końcowe.

  § 10.

 1. 1.   Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w § 7 ust.2, pkt 4   niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.

 

 1. 2.   W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu, niezależnie od terminarza naboru (dotyczy dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu oraz podlegających rekrutacji, rodzic /prawny opiekun zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie.

 

 1. 3.   Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców.

 

 1. 4.   Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2016 r.

 

 1. 5.   Traci moc regulamin rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi z dnia 16 lutego 2015 r.

 

 

 

 

 

Łódź, dn. 12 lutego 2016 r.  

 

 

Małgorzata Goszczyńska

- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26

w  Łodzi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do:

REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 26 W ŁODZI
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017
 2. Komunikat Dyrektora o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r.
 5. Oświadczenie rodzica o  tym, że rodzic samotnie wychowuje dziecko.
 6. Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka lub/i rodzica.
 7. Oświadczenie o  tym, że dziecko jest pod opieką zastępczą.
 8. Oświadczenie rodzica o  tym, że dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.
 9. Oświadczenie o rezygnacji  z miejsca w przedszkolu.
 10. Lista  kandydatów nieprzyjętych.
 11. Lista kandydatów przyjętych.
 12. Informacja do prezydenta o nie przyjęciu dziecka  4 lub 5 – letniego
 13. Informacja do Prezydenta o nie przyjęciu dziecka 6 – letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 14. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 15. Odpowiedź dyrektora na odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

DEKLARACJA

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi
w roku szkolnym 2016/2017

1. Dane dziecka:

PESEL

                     

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

( tylko w przypadku braku numeru PESEL)

 

Imię

 

Nazwisko

 

Data urodzenia

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Województwo

 

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Poczta

 

Ulica

 

Nr domu/mieszkania

 
                           

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię/Imiona

 

Nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo

 

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Poczta

 

Ulica

 

Nr domu/mieszkania

 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon

 

Adres e-mail

 
         

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Imię

 

Nazwisko

   

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Województwo

 

Powiat

   

Gmina

 

Miejscowość

   

Kod pocztowy

 

Poczta

   

Ulica

 

Nr domu/mieszkania

   

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Telefon

   

Adres e-mail

   

 

 

 1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

 

1)   Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do .....................

2)   Posiłki: śniadanie c   drugie śniadanie c   obiad c   podwieczorek c [i]

 

 1. Deklaracja i oświadczenie

 

 1. 1.   Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna,………………………… ……………………………….…………. w Przedszkolu Miejskim nr …………w  Łodzi w roku szkolnym 2016/2017.

 

W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182, z późn. zm.) administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest dyrektor publicznego przedszkola,  w którym deklaracja została złożona.

 

Składający deklarację ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w niej zawartych i ich poprawiania.

 

 1. 2.   Oświadczenia wnioskodawcy

 

1)   Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie
z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.)

2)   Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

 

Łódź , dnia ............................   ...........................................................

  podpis matki /opiekunki prawnej

 

 

Łódź , dnia ............................   ...........................................................

  podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

 1. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

 

 

  .......................................   ………………………………………

  data   podpis dyrektora przedszkola

 

 

¹Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X

 

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Komunikat

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

z dnia ....................... 2016 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2016/17

 

 

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156,

zm. z 2016 poz. 35).

 

 

 

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2016/17 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie
1  - 31 marca 2016 r.

 

 

Liczba wolnych miejsc wynosi:…………………………………………………………………

 

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło …….. rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka:

 

………………………………………………………………….…………………………….

  (imię i nazwisko dziecka)

 

 

….……………………………………………….do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

  ( numer PESEL dziecka)

 

do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

 

 

 

Łódź, dnia …………………………………   ………………………………………..

(podpis matki/prawnej opiekunki)

 

 

 

 

 

Łódź, dnia …………………………………   ………………………………………

(podpis ojca/prawnego opiekunka)

 

 

 

 

 

.................................................

  (data i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

………………………………

Imię i nazwisko

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych

na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczam, że

…........…………………...........……………………………………..

imię i nazwisko kandydata

spełnia następujące kryteria:

 

Kryteria

TAK/NIE

1

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację
w placówce pierwszego wyboru

 

2

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących
w formie dziennych studiów stacjonarnych,

 

3

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

4

Dziecko uczęszczające do żłobka w  roku rekrutacji

 

5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

 

 

 

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km
od placówki

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

wychowuję samotnie, jako ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec , osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

……………………………………………

Imię i Nazwisko – rodzica

 

……………………………………………

Adres do korespondencji

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Oświadczam niepełnosprawność (prawidłowe podkreślić) :

 

1)   dziecka

2)   jednego z rodziców dziecka

3)   obojga rodziców dziecka

4)   rodzeństwa dziecka

 

 

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

………………….. ………………………………….

  Data   Czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

……………………………………………

Imię i Nazwisko – rodzica

 

……………………………………………

Adres do korespondencji

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

  Oświadczam , że dziecko ………………………………………

  jest pod opieką rodziny zastępczej.

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

………………….. ………………………………….

  Data   Czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się ( troje, czworo, pięcioro ,   ………………………… ¹ )  dzieci .

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

…………………….   ………………………………

  data   podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

¹ właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26  w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

  Łódź, dnia …………………………………

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z przedszkola

 

 

 

Ja niżej podpisana/y Rodzic/Prawny Opiekun oświadczam, że moje dziecko

 

………………………………………………………………….................................................

(imię i nazwisko dziecka, nr PESEL)

 

nie będzie w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczać do Przedszkola Miejskiego Nr 26
w Łodzi.

 

 

 

 

Łódź , dnia ............................ ...........................................................

  podpis matki /opiekunki prawnej

 

 

 

 

 

Łódź , dnia ............................ ...........................................................

  podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

Lista  kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156, zm. z 2016 poz. 35) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr .......... Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi z dnia ............... po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, informuje, że:

 

1. nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów:

  1)  nazwisko i imię

  2) …………………….

  3)

Lista uporządkowana jest w porządku alfabetycznym

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła …… pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................

 

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

  ......................................................................

    (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 11

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

 

Lista  kandydatów przyjętych

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156, zm. z 2016 poz. 35) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr .......... Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi z dnia ............... po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. przyjmuje na rok szkolny 2016/2017 niżej wymienionych kandydatów:

  1)  nazwisko i imię

  2) ……………………

  3) …………………….

 

Lista uporządkowana jest w porządku alfabetycznym

2.  Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła ………….. pkt.

3.  Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole posiada  …......... wolnych   miejsc /nie posiada wolnych miejsc.

3.  Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................

 

  ......................................................................

  (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 12

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Informacja do prezydenta o nieprzyjęciu dziecka  4 lub 5 – letniego

 

 

.......................................

  (pieczęć placówki)

Łódź, dnia…………………………

nr kancelaryjny

 

 

 

  Prezydent Miasta Łodzi

 

 

INFORMACJA

 

 

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi, przy ul. Potulnej 4  działając zgodnie z art. 14, ust, 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm. z 2016 poz. 35) uprzejmie informuję, że niżej wymienione dzieci mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkują na terenie Łodzi
i nie zostały przyjęte do Przedszkola Miejskiego Nr 26 na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Data urodzenia dziecka

PESEL dziecka, nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imiona   i nazwiska rodziców

Adres zamieszkania rodziców

Adres zamieszkania dziecka

             
             
             

 

  ..................................................

  (pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 13

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Informacja do prezydenta o nieprzyjęciu dziecka 6 – letniego podlegającego obowiązkowi  rocznego przygotowania przedszkolnego

 

 

 

.......................................

  (pieczęć placówki)

 

Łódź, dnia…………………………

nr kancelaryjny

 

 

 

  Prezydent Miasta Łodzi

 

 

INFORMACJA

 

 

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi, przy ul. Potulnej 4 działając zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uprzejmie informuję, że niżej wymienione dzieci podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkują na terenie Łodzi i nie zostały przyjęte do Przedszkola Miejskiego Nr 26 na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Data urodzenia dziecka

PESEL dziecka, nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imiona   i nazwiska rodziców

Adres zamieszkania rodziców

Adres zamieszkania dziecka

             
             

 

  ..................................................

  (pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

Załącznik Nr 14

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Uzasadnienie  odmowy przyjęcia kandydata

 

.......................................

(pieczęć placówki)   Łódź, dn. ………………...

 

Nr kancelaryjny

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Kod  pocztowy

UZASADNIENIE

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 26 w Łodzi, powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr .../ 2016 z dnia ................... działając zgodnie z art. 20zc ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, zm. z 2016 poz. 35 ), informuje, że nieprzyjęcie Pana/i dziecka ...................................................... na rok szkolny 2016/17 do Przedszkola Miejskiego Nr 26 Łodzi wynikało z następujących powodów:

 1. Liczba punktów, które uzyskało Pani/Pana dziecko z postępowania rekrutacyjnego wynosiła:  «.............wynik..............» punktów.
 2. Komisja Rekrutacyjna przyjęła kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Najmniejsza liczba punktów z którymi  Komisja przyjęła kandydatów do przedszkola wynosiła ......... pkt.
 3. Liczba kandydatów do przedszkola przekraczała liczbę wolnych miejsc.

 

Komisja prowadziła postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria naboru określone w Uchwale Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

W terminie 7 dni od daty doręczenia uzasadnienia przysługuje Panu/i prawo do wniesienia odwołania do dyrektora przedszkola.

 

Otrzymują :

1. ...................................

 1. a/a

 

………………………………………..

  (podpis Przewodniczącego Komisji)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 15

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

na rok szkolny 2016/2017

 

Odpowiedź dyrektora na odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

.......................................

  (pieczęć placówki)

Łódź, dnia…………….

 

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

 

Decyzja Nr ......./2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi

 

Na podstawie art. 20zc ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) oraz  kryteriów określonych w Uchwale Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów po rozpatrzeniu odwołania

 

Pana/i ..............................................................

 

zamieszkałego/ej ...............................................................................................

 

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu do przedszkola na rok szkolny 2016/17 Pana/i syna/córki   ..........................................................

podejmuję decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

Uzasadnienie

Liczba punktów, które uzyskało Pani/Pana dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi:

«.............wynik..............» punktów.

Komisja Rekrutacyjna przyjęła kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Najmniejsza liczba punktów z którymi  Komisja przyjmowała kandydatów do przedszkola wynosi ......... pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym nie zostały naruszone warunki i tryb rekrutacji. W związku z tym, powyższa decyzja jest faktycznie i prawnie zasadna.

Wobec powyższych faktów należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

 

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują :

1. ...................................

  (strona)

 1. a/a

.................................................

  (podpis dyrektora)

 

 Łódź, dn. 12.02.2016 r.

Przedszkole Miejskie Nr 26

Łódź, ul. Potulna 4

 

Znak: PM26.0121.3.2016

 

Zarządzenie Nr 3/2016

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26

  z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

  Na podstawie art. 20zb ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje;

 

§ 1.

Powołuję się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Łodzi, na rok szkolny 2016/2017, zwaną dalej Komisją
w składzie:

 

1)   Bogusława  Miksa

2)   Jolanta Olszewska

3)   Irena Borucka

 

§ 2.

 

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią  Bogusławę Miksę .

 

  § 3.

 

Zadania Komisji określa art.20zb ust.2, art. 20 zc ust.1-5 powołanej ustawy.

 

  § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

  § 5.

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

.............................................................

  Podpis i pieczątka dyrektora przedszkola