Prezes:
Zastepcy :


 

 

 

 

 

Rada Dziecięca  Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi.


Dziecko, tak jak dorosły, jest OBYWATELEM, którego prawa i obowiązki chroni i wyznacza Konstytucja. Właśnie w ustawie zasadniczej zagwarantowana jest wolność, nienaruszalność cielesna człowieka, poszanowanie godności, a same dzieci mają w niej zapisaną gwarancję bycia wysłuchanymi oraz prawo wyrażania własnego zdania, które powinno być w miarę możliwości uwzględniane (Konstytucja RP, art. 30-32, s. 40). Niestety, „dorośli” często o tym zapominają lub, co gorsza nie chcą pamiętać.

W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy jak godnego partnera, zdolnego do wyrażania swojego zdania i podejmowania decyzji. Uczymy samodzielności i odpowiedzialności w różnych obszarach życia społecznego. Szukamy i wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie edukacji demokratycznej, której założenia wzmacniają pozycje jednostki w grupie rówieśniczej. Nadają też komplementarny charakter grupie. Podkreślają znaczenie samostanowienia. Z takich przemyśleń i poszukiwań zrodził się pomysł powołania Rady Dziecięcej.


W jej skład wchodzi po trzech przedstawicieli z pięciu  Rad Grupowych.  Wybierani są większością głosów w głosowaniu jawnym, wg kryteriów ustalonych wspólnie z nauczycielami. Rada  reprezentuje całą społeczność dziecięcą. Jej zadaniem jest min. współdziałanie z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jej decyzje np. w kwestii wystroju klasy, zakupu zabawek, organizacji imprez przedszkolnych, jadłospisu są w większości respektowane. W kwestiach spornych rozmawiamy na argumenty. Niestety dla Nas Dorosłych, często argumenty dzieci są bardziej racjonalne, oczywiste i…. prostsze w realizacji.

Radą Dziecięcą zarządza Prezes oraz dwóch jego zastępców. Wybór Zarządu odbywa się   w głosowaniu jawnym. Kadencja trwa jeden rok. Praca Rady Dziecięcej podlega ocenie przez społeczność przedszkola. W pracach Rady Dziecięcej pomaga nauczyciel/opiekun.   Jest on zarówno doradcą/przewodnikiem jak i rzecznikiem interesów Rady Dziecięcej na forum Rady Pedagogicznej.

 

I. KOMPETENCJE  OGÓLNE:

 1. Dzieci mogą  przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw przedszkola dyrektorowi lub nauczycielom, specjalistom  za pośrednictwem Prezesa Rady Dziecięcej lub jej opiekuna.
 2. Rada Dziecięca ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Reprezentowanie ogółu dzieci Przedszkola Miejskiego 152 w Łodzi.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania.
 3. Stwarzanie warunków do aktywności, odpowiedzialności,  samooceny i samokontroli.
 4. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy przedszkola.
 5. Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 6. Zagwarantowanie dzieciom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
 7. Kształcenie modelu aktywnego przedszkolaka, umiejętnie współpracującego   w zespole/grupie.
 8. Realizowanie zadań związanych z Koncepcją Pracy Przedszkola.

III. ZAŁOŻENIA:

 1. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności dzieci na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.
 2. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych.
 3. Zachęcanie i angażowanie dzieci w działania na rzecz grupy, przedszkola, środowiska.
 4. Dbanie o ład i porządek w przedszkolu i poza nim.
 5. Współudział w organizacji imprez przedszkolnych.
 6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 7. Zaangażowanie w organizację konkursów wewnętrznych.

IV. W SZCZEGÓLNOŚCI:


 1. Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących gier sportowych, zabaw na świeżym powietrzu
 2. Udział w tworzeniu jadłospisu dekadowego przedszkola.
 3. Udział w pracach jury podczas organizowanych na terenie Przedszkola konkursach dla dzieci i ich rodziców
 4. Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu zabawek, gier, pomocy dydaktycznych, wyboru zabawki projektowej.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie organizowanych na terenie Przedszkola imprez   i uroczystości
 6. Planowanie wycieczek, liczby spektakli teatralnych itp.
 7. Prowadzenie  wspólnie z nauczycielem/opiekunem tablicy informacyjnej dla rodziców  o działaniach Rady Dziecięcej.
 8. Inne wynikające z Koncepcji Pracy Przedszkola.

 

Opiekunowie:

Elżbieta Zaleta

Izabella WilkowskaI spotkanie Rady Dziecięcej

 

I spotkanie Rady Dziecięcej