„Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,

przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

PREAMBUŁA USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

 

  Aby wypełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie od najmłodszych lat musimy uświadamiać dziecku, że jest członkiem większej społeczności, która ma pośredni bądź bezpośredni wpływ na jego rozwój: wiedzę,  wychowanie i postawy.

W ostatnich latach rola przedszkola w środowisku lokalnym uległa wyraźnej transformacji. W wyniku zmian decentralizacyjnych staje się ono podmiotem silnie powiązanym ze swoją gminą i społecznością lokalną. W polskich warunkach zmiany  te wiążą się z postępującą demokratyzacją życia społecznego, prowadzącą do wzrostu świadomości obywatelskiej. Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest więc nieodzownym obszarem pracy przedszkola. Z jednej strony są to różnorakie działania profilaktyczne, artystyczne, oświatowe, opiekuńcze, socjalne, itp., z drugiej strony społeczność lokalna jest istotnym źródłem wsparcia dla przedszkola. Bardzo często staje się ona współautorem zaplecza edukacyjnego/infrastruktury, nowych źródeł informacji, wzbogacania usług społecznych  czyli pozytywnej zmiany wizerunku przedszkola.

 

  Jesteśmy świadomi znaczenia  współpracy ze środowiskiem lokalnym i dlatego od kilku lat tworzymy sieć współpracy, staramy się promować dobre praktyki, wypracowywać ciekawe rozwiązania, wdrażać nowe inicjatywy oraz poszukiwać kolejnych partnerów  i sojuszników.

Nasze działania mają  charakter współpracy obligatoryjnej - najczęściej dotyczącej struktur i służb miasta ( lecz nie tylko) oraz współpracy opartej na partnerstwie rzeczywistym, w wyniku którego obie strony są dla siebie realnym wsparciem   w tworzeniu i realizacji wspólnych inicjatyw, w dążeniu do zmian i wprowadzania tychże w życie.

 

  Tworząc sieć współpracy, przypisaliśmy jej następujące funkcje:

 

1)   edukacyjną – ukierunkowaną na:

a)   rozwój dzieci, ich kompetencji, wiedzy, zainteresowań, umiejętności, postaw, nabywanie/rozwijanie umiejętności autoprezentacji itp.;

 

b)   merytoryczne wsparcie procesu edukacji –przede wszystkim przez: (bogactwo oferty edukacyjnej ( działania edukacyjne prowadzone poza przedszkolem, bezpośrednie doświadczanie, różnorodność/inność form i metod pracy, prowadzący jako eksperci, atrakcyjność formy przekazu, dodatkowa siła oddziaływania, budowanie programów/ koncepcji pracy przedszkola w oparciu o nowe doświadczenia itp.);

 

c)   finansowe wsparcie procesu edukacji przez osoby prywatne, instytucje/ urzędy lokalne (sponsoring, darowizny celowe, programy/projekty edukacyjne dofinansowywane ze środków zewnętrznych np. programy ekologiczne w ramach WFOS i GW w Łodzi, współfinansowane w ramach POKL /Nowa Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej 2014- 2020- Urząd Marszałkowski, programy profilaktyczne- Urząd Miasta Łodzi;

 

d)   indywidualny rozwój nauczycieli - szczególnie w kontekście awansu zawodowego oraz  budowania własnego autorytetu pedagogicznego na rynku edukacyjnym;

 

2)   opiekuńczo - wychowawczą lub szerzej wychowawczo -  socjalizacyjną   i opiekuńczą ukierunkowaną na:

 

a)   przekaz pewnych ogólnospołecznych wartości, norm, zasad( min.  budowanie więzi ze społecznością lokalną, rozwijanie samodzielności   i odpowiedzialności nie tylko w obszarze czynności samoobsługowych, kształtowanie kompetencji społecznych, uwrażliwienie na inność, krzywdę, chorobę i biedę (empatia),zachęcanie do współdziałania/dzielenia się, kształtowanie odpowiedzialności za otaczające środowisko, budowanie więzi międzypokoleniowej;

 

b)   działania prewencyjno – profilaktyczne i wspierające (sąd, instytucja kuratora   sądowego,  poradnie psychologiczno pedagogiczne( PPP Nr 5, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi) , służby publiczne min. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Przychodnie Zdrowia, MOPS, PUP ( nauka określonych zachowań w sytuacjach nagłych/kryzysowych, działania prewencyjne i profilaktyczne dotyczące min. bezpieczeństwa, zdrowia, budowanie, właściwego stosunku do rożnego rodzaju służb publicznych, poszerzanie wiedzy nauczyciela  w sprawach dotyczących np. dziecka krzywdzonego – „niebieska karta” oraz np. udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej itp. );

 

c)   współpracę z instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i ekologii  min.: ZOO, Ogród Botaniczny, WFOŚ i GW, okoliczne nadleśnictwa min.: Łagiewniki, Poddębice, Brzeziny , gospodarstwa agroturystyczne, schronisko dla zwierząt, stowarzyszenia i fundacje min. FERSO, ŹRÓDŁA (kształtowanie nawyku dbania o otoczenie, segregacji śmieci, sprzątania otoczenia,  oszczędzania energii, dbania o ekosystemy przyrody oraz efektywne korzystanie z nich;

 

d)   współpracę z kościołem ( zajęcia z religii dla dzieci zgodnie z wolą rodziców)

 

3)   promocyjnąukierunkowaną na zainteresowanie rodziców placówką, budowanie, pozycji przedszkola w środowisku tj. określonej marki, która   w kontekście zmian demograficznych ma przyciągnąć dzieci do przedszkola.

 

I.   WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Nasi partnerzy, min: MOPS w Łodzi , WFOŚ i GW w Łodzi, Przychodnia Lekarska NR 36 w łodzi, ul. Olimpijska 7, POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym „PULS” , Rada Osiedla Karolew - Retkinia Wschód, Łódzkie Centrum Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Praktycznego, Przedszkola Miejskie NR.: 206, 34, 173,  Szkoła Podstawowa NR 41, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna NR 5 w Łodzi, Specjalistyczna Poradnia Wspierania rozwoju i Terapii w Łodzi, AIESEC - największa światowa organizacja studencka – realizująca-międzynarodowy program praktyk, RAINBOW ENGLISH  - Szkoła Języka Angielskiego- Julia Budzowska, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich , Schronisko dla Zwierząt – ul. Marmurowa w Łodzi, Ogród Botaniczny, ZOO, Nadleśnictwa: Łagiewniki, Poddębice, Brzeziny, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, WSP w Łodzi, Miejska  Biblioteka Publiczna Łódź- Polesie Filia Nr 1 ul. Tomaszewicza 2, Firma LRG.


II.   WSPÓŁPRACA OGÓLNOPOLSKA I MIĘDZYNARODOWA

Nasi partnerzy, min.:

 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie,
 2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
 3. Polskie Stowarzyszenie DALTON,
 4. Hiszpania - CEIP Benjamin Palencia - Albacete,
 5. Rumunia - Gradinita CU Program Prelungit Nr.34 Oradea, Gradinita Program Prelungit, Perlutele Marii Constanta, Scoala Gimnaziala Nr. 5 Arad, Asociatia de Parinti Perlutele, Magice Constanta, Asociatia Creative Human development – Constanta,
 6. Słowenia - Zavod Kranjski Vrtci Kranj,
 7. Cypr -Timi Public Kindergarten Paphos,
 8. Łotwa - Ramulu Pamatskola Cēsis,
 9. Zjednoczone Królestwo - Tendercubs  Preschool and Day Nursery Dagenham,
 10. Grecja: PLATON M.E.P.E. - Katerini, Koundoura Language Centre - Katerini, Dhmotiko Sxoleio Neoi Porroi,
 11. Turcja: Bahçeşehir Koleji Gaziantep Ortaokulu Gaziantep, Samsun Buyuksehir Belediyesi, Samsun, Tekkekoy 19 Mayıs Ortaokulu, Samsun.