MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 

1. Misja Przedszkola


oparta jest na założeniach koncepcji humanistycznej, według której:


Człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością,

składającą się  z  trzech stanowiących  jedność podsystemów:

„Ja”-  „Mój Organizm”- Moje Środowisko”.

 

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój każdego dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami oraz jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, odpowiedzialnego i zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie, własny rozwój oraz o środowisko naturalne  w którym żyje.

 

2. Wizja Przedszkola:

 

  Dzieciństwo to najbardziej elastyczny, podatny na wpływy wychowawcze okres   w życiu człowieka. To czas, w którym rodzi i rozwija się świadomość własnego ciała, własnych potrzeb i możliwości, roli oraz miejsca we współczesnym świecie. Szczególna wrażliwość małego dziecka sprawia,  że chłonie ono obrazy, barwy, kształty, zapachy   i dźwięki w sposób niezwykle intensywny. Utrwalone i przywoływane po latach stanowią,   o jakości naszego życia we wszystkich jego dziedzinach.

Utrwalone w tym okresie przyzwyczajenia i nawyki będą solidnym fundamentem „długofalowej inwestycji, jaką jest człowiek”.

Dlatego też będziemy kształtować w dzieciach świadomość ekologiczną, społeczną   i demokratyczną,  upowszechniać i promować zdrowy i aktywny styl życia determinujący aktualne i przyszłe zachowania. Przede wszystkim będziemy promować „wychowanie do samodzielności”  jako istoty edukacji humanistycznej.

W koncepcjach humanistycznych „człowiek samodzielny” sam decyduje o własnej aktywności, sam też ustala i realizuje kolejność wyznaczonych działań, przez co staje się ich podmiotem. Podmiotowość zakłada – z jednej strony – świadomość odrębności   w stosunku do innych ludzi, jak i otaczającego świata, ale z drugiej oczekuje umiejętności kierowania własnym postępowaniem, przestrzegania norm prawno-moralnych oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Człowiek samodzielny, będący jednocześnie podmiotem własnych działań, wobec osobistych sytuacji życiowych przyjmuje postawę odpowiedzialności za powierzone zadania. Samodzielność w takim aspekcie utożsamiana jest z samokontrolą, wewnętrzną dyscypliną, wytrwałością.

 

Nasze działania oparte na czterech filarach edukacji:

 • Uczyć się, aby być
 • Uczyć się, aby wiedzieć
 • Uczyć się, by móc oddziaływać na siebie  i swoje środowisko
 • Uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca

 

będą ukierunkowane na dziecko w celu:

 • wspierania go w dążeniu do samodzielności;
 • wspierania go we wszystkich sferach rozwoju z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości: ograniczeń i uzdolnień;
 • nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;
 • kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;
 • wspierania go we wszystkich sferach rozwoju poprzez wsparcie specjalistów;
 • rozwijania zainteresowań otaczającym światem - poznawanie, tworzenie, doświadczanie, przeżywanie;
 • kształtowania świadomości i postaw ukierunkowanych na edukację demokratyczną;
 • kształtowania świadomości własnego „Ja’ oraz postawy empatii w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;
 • kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;
 • kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych – promowanie zdrowego trybu życia;
 • kształtowania świadomości zdrowotnej ze wskazaniem na zdrowe odżywianie się   i aktywność ruchową;
 • kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego  i ekologicznego;

będą ukierunkowane na rodziców w celu:

 • ich w dążeniu do samodzielności własnych dzieci;
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na samodzielność, dokonywanie wyborów i ponoszenia odpowiedzialności   za te wybory;
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;
 • prezentowania i propagowanie postaw prozdrowotnych ze wskazaniem na zdrowe odżywianie się   i aktywność ruchową;
 • prezentowania i propagowanie postaw ukierunkowanych na edukację demokratyczną – podniesienie roli rodziców w życiu przedszkola;
 • współdziałania w zakresie wdrażania  dwujęzyczności (język polski i język angielski);
 • wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody  i formy działania, instytucje wspierające itp.);
 • propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą;

 

będą ukierunkowane na nauczycieli w celu:

 • zmiany podejścia do dziecka z dyrektywnego na otwarty, z lidera procesu edukacyjnego na osobę wspierającą, instruktora, będącą tuz obok dziecka, ale nie przed dzieckiem;
 • podniesienia jakości działań/ wdrażanie skutecznych metod i koncepcji ukierunkowanych na  rozwoju samodzielności i odpowiedzialności dzieci;
 • wzbogacania wiedzy w zakresie Koncepcji Planu Daltońskiego oraz wdrażania   go  w pacy z dziećmi;
 • podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – edukacja włączająca;
 • promowanie, podniesienie, jakości działań ukierunkowanych na edukację demokratyczną;
 • wzbogacania wiedzy, umiejętności w zakresie edukacji włączającej, demokratycznej zdrowotnej i ekologicznej;
 • wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji włączającej, demokratycznej zdrowotnej i ekologicznej;
 • promowanie, podniesienie, jakości działań ukierunkowanych na powszechną dwujęzyczność( język polski język angielski);
 • wzbogacania wiedzy, umiejętności w zakresie edukacji dwujęzycznej (język polski język angielski);
 • wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji dwujęzycznej( język polski język angielski);
 • rozwój/doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informatycznych (TIK).

 

Mając na uwadze długofalowość oraz wieloaspektowość problemu oraz ogrom działań, jakie można przypisać do tego obszaru ustaliliśmy następujące priorytety – zadania do realizacji:

 1. Jestem istotą społeczną – społeczna i demokratyczna edukacja;
 2. Jestem cząstką przyrody – moje ciało i mój umysł, moje środowisko;
 3. Jestem tym, czym się odżywiam – higiena i kultura żywienia;
 4. Jestem animatorem ruchu - sprawność, radość, bezpieczeństwo;
 5. Jestem członkiem społeczności europejskiej.

 

W ramach priorytetów jw. Przedszkole będzie propagować:


 1. Edukację włączającą;
 2. Edukację promującą rozwój – rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej  –     świadomej i odpowiedzialnej osobowości (min. Plan Daltoński) ;
 3. Edukację równych szans (nie!!! jednakowego rozwoju);
 4. Edukację zdrowotną – zdrowe odżywianie, sport, turystykę i rekreację;
 5. Edukację przyrodniczo – ekologiczną;
 6. Edukację dla demokracji;
 7. Dwujęzyczność- realizacja podstawy programowej w języku polskim i języku angielskim;
 8. Technologie TIK oraz nauki ścisłe.

 

  Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas  w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości. Dlatego tez będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego   i edukacyjnego rozwoju.

  Społeczność przedszkolna to również pozostały personel oraz rodziny naszych wychowanków. Bez ich pomocy oraz współpracy z nimi proces wychowania byłby niemożliwy. Będziemy uczyć się razem i nawzajem od siebie, szanując każdą indywidualność. Jest to jedyna droga do tego, aby NASZE DZIECI wychowały się w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i miłości, aby odnalazły się w coraz bardziej zmieniającym się świecie a także, aby umiały i chciały dzielić się sobą z innymi.

 

Edukacja dla demokracji


Edukacja językowa


Edukacja zdrowotna


Edukacja przyrodniczo-ekologiczna


Równe szanse edukacyjne

 

Rola nauczyciela


Pracownicy niepedagogiczni  Pełny tekst Koncepcji znajduje się na terenie przedszkola.