6.30 - 8.10

Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności  i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela.  Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i umiejętności dzieci.


8.10 - 8.30

Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, higieniczne porządkowe, dyżury - przygotowanie do śniadania.


8.30 - 9.00 - śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.


9.00 - 11.00 - Zabawy integrujące grupę. Projektowanie działań, poznawanie i  doświadczanie, poszukiwanie rozwiązań problemów – realizacja zadań w ramach podstawy programowej. Zabawy/działania wynikające z  realizacji Planu Daltońskiego, własnej aktywności i potrzeb dziecka.  Aktywność  zbiorowa, w  grupach,  indywidualna –   inspirowana  przez   nauczyciela (w budynku i poza nim)– edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa: aktywność ruchowa, spotkania np. z psychologiem, policjantem, strażakiem, lekarzem, edukacja na rzecz zdrowego odżywiania, obserwacje i zajęcia  ekologiczno - przyrodnicze, spacery, wycieczki.  Edukacja  matematyczna,  językowa,  artystyczna itp.  Język  angielski (prowadzony  przez   nauczyciela   języka   angielskiego   oraz przez pozostałych nauczycieli w ramach edukacji dwujęzycznej). Działania diagnostyczno prognostyczne oraz terapeutyczno kompensacyjne z dziećmi   o SPE.


11.00 - 11.30 - czynności samoobsługowe, higieniczne porządkowe, dyżury - przygotowanie do II śniadania


11.30– 12.00 - II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.


12.00 – 13.20 - Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka(w budynku i poza nim): spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o SPE. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Edukacja dwujęzyczna. Odpoczynek/relaksacja/wizualizacja.


13.20 - 13.45 - czynności samoobsługowe, higieniczne porządkowe, dyżury - przygotowanie do obiadu.


13.45 - 14.15 - Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie


14.15 – 16.15 Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie). Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Praca indywidualna: rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień i skłonności oraz kompensacyjno-terapeutyczna prowadzona przez specjalistów i wychowawców. Edukacja dwujęzyczna. Ponadto: zajęcia dodatkowe finansowane przez Miasto zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny. Czynności samoobsługowe, higieniczne.


16.15 – 16.30 przerwa na sok/herbatę/owoce/kanapki itp.


16.30 - 17.30

Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci. Ponadto: zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny.