6.30 - 8.10 - Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności  i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela.  Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i umiejętności dzieci.


8.10 - 8.30 - Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, higieniczne porządkowe, dyżury
- przygotowanie do śniadania.


8.30 - 9.00 - Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.


9.00 - 11.00 - Zabawy integrujące grupę. Działania realizowane w ramach kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych (j. angielski); kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne
i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zabawy/działania wynikające z  realizacji Planu Daltońskiego, własnej aktywności i potrzeb dziecka.  Aktywność  zbiorowa, w  grupach,  indywidualna –   inspirowana  przez  nauczyciela (w budynku i poza nim – edukacja outdoorowa). Działania diagnostyczno prognostyczne oraz terapeutyczno kompensacyjne z dziećmi   o SPE.


11.00 - 11.30 - Czynności samoobsługowe, higieniczne porządkowe, dyżury - przygotowanie do II śniadania


11.30– 12.00 - II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.


12.00 – 13.20 - Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka(w budynku i poza nim): spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o SPE. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Odpoczynek/relaksacja/wizualizacja.


13.20 - 13.45 - Czynności samoobsługowe, higieniczne porządkowe, dyżury - przygotowanie do obiadu.


13.45 - 14.15 - Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie


14.15 – 16.15 - Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie). Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Praca indywidualna: rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień i skłonności oraz kompensacyjno-terapeutyczna prowadzona przez specjalistów i wychowawców. Edukacja dwujęzyczna. Ponadto: zajęcia dodatkowe finansowane przez Miasto zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny. Czynności samoobsługowe, higieniczne.


16.15 – 16.30 - Przerwa na sok/herbatę/owoce/kanapki itp.


16.30 - 17.30 - Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci. Ponadto: zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny.