UWAGA RODZICE !


 


RODZICE  DZIECI  PRZYJETYCH  DO  PRZEDSZKOLA  W  TOKU REKRUTACJI  NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019


 

w terminie od 22 do 29 czerwca 2018 r. w godz. 7.00 - 15:00  

 

będą podpisywane umowy na rok szkolny 2018/2019

 

Druki umów są dostępne  w sekretariacie Przedszkola


 

WANŻNE!!!!


 

Do podpisania umowy konieczne są dowody tożsamości rodziców/opiekunów prawnych i PESEL dziecka.

 


UWAGA!!!!


 

W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

 

 Lista dzieci przyjętych do przedszkola na miesiąc LIPIEC jest dostępna w sekretariacie placówki.


Umowy będą podpisywane od

21.06.2018 do 30.06.2018.


Umowy będą dostępne w siedzibie Przedszkola oraz na stronie internetowej.
REKRUTACJA  DZIECI NA LIPIEC / 2018R.

1. Przedszkole przyjmuje wnioski w terminie:

od 7 do 30 maja 2018r. w godz. 7.00 – 15.00

  2. Wnioski składać należy tylko w sekretariacie Przedszkola.

 

Wniosek do pobrania TUTAJ


Wykaz przedszkoli pracujących w lipcu i sierpniu TUTAJ
Rekrutacja: rok szkolny 2018/2019


 

WAŻNE!!!!


 

RODZICE  DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  PRZEDSZKOLA  W  TOKU REKRUTACJI  NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

w terminie od 9 do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00
 

 

zobowiązani są , do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola.

 

Brak złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w terminie jw.
  będzie traktowane jako rezygnacja  z przyjęcia kandydata do Przedszkola.


 

Druk Potwierdzenia woli przyjęcia  można pobrać TUTAJ

 

 

 

20 kwietnia 2018r. o godz. 15.00

 

zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

 


Komunikat

 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi

 

z dnia  26  lutego  2018r.

 

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym  2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

 

Rozdział  6 ustawy z dnia  14  grudnia  2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59, 949 i 2203)

 

 

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi informuje, że nabór do Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 05  marca  2018 r.  do  23  marca  2018 r.

 

 

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 34 do oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych.

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14  grudnia  2016r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r., poz. 59, 949 i 2203)   deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 84 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.Łódź, dn. 26.02.2018 r.                                 Grażyna Małachowska

 

                                                                      Dyrektor

 

                                                        Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi

 Adres strony internetowej dla rodziców:


https://lodz.formico.pl

 

Do pobrania:


Oświadczenie - osoba pracująca


Oświadczenie - żłobek


Oświdczenie - samotne wychowywanie


Oświadczenie - wielodzietność

 


 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I.   KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola składają w sekretariacie Przedszkola deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w terminie OD 12 DO 23 LUTEGO 2018 r. (formularz  deklaracji można pobrać w Przedszkolu, ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w Przedszkolu  zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie OD 22 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2018 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.


II.   PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KRYTERIA


Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.


W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)   wielodzietność rodziny kandydata,

b)   niepełnosprawność kandydata,

c)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.


Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

a)   rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
wyboru – 32 punkty,

b)   dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów,

c)   dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,

d)   dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,

e)   dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,

f)   dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.


5 MARCA 2018 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15:00.


Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.


Przedszkole  będzie przyjmować wnioski wyłącznie w sekretariacie Przedszkola w terminie:


OD 5 MARCA 2018 r. OD GODZ. 8:00

DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15:00.


Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

(strona będzie aktywna OD 5 MARCA  2018  r. OD GODZ. 8:00

DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15.00).
Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2018/2019

 

Pobierz

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Pobierz