Rekrutacja: rok szkolny 2018/2019

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I.   KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola składają w sekretariacie Przedszkola deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w terminie OD 12 DO 23 LUTEGO 2018 r. (formularz  deklaracji można pobrać w Przedszkolu, ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w Przedszkolu  zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie OD 22 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2018 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.


II.   PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KRYTERIA


Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.


W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)   wielodzietność rodziny kandydata,

b)   niepełnosprawność kandydata,

c)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.


Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

a)   rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
wyboru – 32 punkty,

b)   dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów,

c)   dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,

d)   dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,

e)   dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,

f)   dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.


5 MARCA 2018 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15:00.


Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.


Przedszkole  będzie przyjmować wnioski wyłącznie w sekretariacie Przedszkola w terminie:


OD 5 MARCA 2018 r. OD GODZ. 8:00

DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15:00.


Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

(strona będzie aktywna OD 5 MARCA  2018  r. OD GODZ. 8:00

DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15.00).
Zzsady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2018/2019

 

Pobierz 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Pobierz