link do bip


  Warszawa, 8 listopada 2018 roku

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

 

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

 

 

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

 

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

 

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

 

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Anna Zalewska   Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej     Główny Inspektor Sanitarny

 

 

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia


W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.


Jak dostać świadczenie dobry start?


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Kiedy i jak złożyć wniosek?


Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl
Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.


Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie

 

www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA BIP

 

Od 25 maja 2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z tym informujmy Państwa, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi,   ul. Krzemieniecka 22b, 94-017, Łódź, e-mail: kontakt@pm133.elodz.edu.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwych jest pod adresem mailowym : iod@rodoon.eu.

3) Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c  RODO),
 • wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b  RODO),
 • ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej (art. 6 ust. 1, lit. d RODO),
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1, lit. e  RODO),
 • za wyraźną zgodą danej osoby (art. 6 ust. 1, lit. a  RODO).

4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z mocy prawa oświatowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci).

5) Przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do uzyskania kopii danych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6) Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

7) Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych dziecka mogą być pracownicy przedszkola, nauczyciele, pracownicy administracji, pracownicy księgowości, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi bankowe oraz ubezpieczeniowe. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania przedszkolem, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz uprawnione organy publiczne (np. szkoły podstawowe o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie ustawy o systemie oświaty, czy Ministerstwu Edukacji Narodowej za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej).

8) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.