Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi

Programy

 "Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka
i jej natężenie, musicie dostrzec,
że najwyższą jest radość pokonanej trudności,
osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy
radość triumfu i szczęście samodzielności,
opanowania i władania."
- Janusz Korczak

W naszej codziennej pracy znajduje zastosowanie:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawnie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 poz. 1675)
- Program podstawowy "Wokół przedszkola" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba-Żabińskiej