OFERTA  EDUKACYJNA  PRZEDSZKOLA:

  Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne
  sprzyjające rozwojowi,zdobywaniu wiedzy i umiejętności
  oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw
  społeczno-moralnych.


W naszej codziennej pracy wychowawczo - dydaktycznej dbamy o:


 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu
 • różnorodną  aktywność twórczą
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

  GŁÓWNE ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
          1. Kształtowanie i respektowanie norm społecznych.
          2. Współpraca między nauczycielami a rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci.

          Przedmiot ewaluacji wewnętrznej:

          W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje
      normy społeczne:
 • ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu zadań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm,
 • dzieci w przedszkolu czują się bezpieczne, a relacje między wszystkimi członkami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje,
 • podejmuje się działania wychowawcze i  profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań,
 • kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i podejmowane w grupie,
 • podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje.


ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Religia - 2 razy w tygodniu,
  osoba prowadząca p.Małgorzata Wysocka
 • Język angielski- 2 razy w tygodniu,
  osoba prowadząca p.Marlena Bednarek
 • Logopedia -
  osoba prowadząca p.Małgorzata Kawczyńska- Paprocka
 • Zajęcia umuzykalniające z tańcem - raz w tygodniu,
  osoba prowadząca p.Katarzyna Wasiak

WYKAZ PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
                  NA ROK 2017/2018


Program wiodący wychowania przedszkolnego pozytywnie zaopiniowany i dopuszczony  do użytku w Przedszkolu w Gałkowie Dużym -program autorstwa: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska pod tytułem:

Program Edukacji Przedszkolnej „ Nasze Przedszkole”

nr dopuszczenia: ISBN 978-838108-113-9

 

Programy wspomagające:

 • Program nauczania religii rzymskokatolickiej ” Jesteśmy dziećmi Bożymi „ dla 5 i 6 latków zatwierdzony  - nr AZ -03-01/10-PO-1/11 oraz ” Pan Bóg kocha dzieci „ dla 3 i 4 latków zatwierdzony  - nr AZ -01-01/10-PO-1/12
 • Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu nr dopuszczenia podręcznika 180/80 Magdlena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska wydaw. Macmillan
 • Program Terapii Pedagogicznej dla dzieci 5,6- letnich z trudnościami w nauce czytania i pisania „ Do przodu krok”  /własny- Aneta Latek/
 • Program „ W krainie zdrowia” /własny – Jolanta Majka/
 • Projekt „Mały Europejczyk” /własny – Jolanta Majka/
 • Program” Z baśnią za pan brat”  / własny Beata Sokołowska/
 • Program „Stoję prosto”   / własny Aneta Olczyk/
 • Program Adaptacyjny Przedszkola w Gałkowie Dużym „ Jestem sobie przedszkolaczek”
 • Plan pracy z dzieckiem zdolnym wraz z systemem wspierania dziecka potencjalnie uzdolnionego.
 • Program wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji „Rozwijamy się i poznawaj świat” /własny – Marzena Wójcik/
 • Program pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne w wieku przedszkolnym.