Logo_PNW_colour.jpg

 

link do bip

LOGOPEDA

 

Beata Wałachowska -

 

Zajęcia logopedyczna odbywają się w trybie indywidualnym dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w diadach dla pozostałych dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej na podstawie badań przesiewowych.

 

Poza terapią logopedyczną Logopeda prowadzi raz w tygodniu zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy i komunikacji w najmłodszej grupie wiekowej, oparte na programie autorskim.

 

 

PSYCHOLODZY

 

Agnieszka Grzeszczak -

 

Psycholog pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz udziela pomocy dzieciom z nieharmonijnym rozwojem. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym.

Poza zindywidualizowanymi zajęciami terapeutycznymi psycholog prowadzi:

Trening umiejętności społecznych i Zajęcia ruchowe

 

Dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju kierowane są na obserwacje/ zajęcia z psychologiem na podstawie wniosku rodzica lub wychowawcy.

 

 

 

 

Agata Kruk- psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Świętokrzyskiej 18a, opiekująca się przedszkolem.

 

Psycholog zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną,

 • prowadzeniem obserwacji dziecka w przedszkolu,

 • udzielaniem porad rodzicom,

 • prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych,

 • prowadzeniem indywidualnych zajęć rozwijających umiejętności edukacyjne.

  Psycholog stale współpracuje z nauczycielami przedszkola oraz specjalistami.

  Na początku roku szkolnego w przedszkolu odbywa się zebranie dla rodziców dotyczące dojrzałości szkolnej.

  W czerwcu organizowane są dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców. Psycholog przeprowadza również pogadankę dotyczącą przygotowania dziecka do nowego miejsca.

   

  Rodzice mogą także bezpłatnie korzystać z proponowanych przez poradnię warsztatów dotyczących metod wychowawczych oraz rozwoju dziecka.

   

  Aktualne propozycje będą umieszczane w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

  Zapraszamy do współpracy.

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


Urszula Polak - Popławska

 

Na zajęcia z elementami integracji sensorycznej kierowane są dzieci z zaleceniami do terapii SI zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W zajęciach uczestniczą również pozostałe dzieci, które zostały zakwalifikowane na podstawie przeprowadzonych w przedszkolu badań przesiewowych i wniosków wychowawcy lub rodzica.

 

PEDAGODZY SPECJALNI

 

Anna Banasiewicz- pedagog wspomagający w  I grupie integracyjnej

 

Anna Bielińska- pedagog wspomagający w III grupie integracyjnej.

 

Pedagodzy specjalni pracują z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z grup integracyjnych. Praca z dzieckiem odbywa się podczas zajęć grupowych i indywidualnych.