Rekrutacja     Opłaty     Jadłospis     Poczytaj     
    
Regulamin rekrutacji dzieci
     do Przedszkola nr 3 w Brzezinach

Opracowano na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz.2572 z późn. zm.),
2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ),
3. ustawy z 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
4. Statutu Przedszkola nr 3 w Brzezinach.
 
§ 1
Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1)  Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;
2)  Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny
3)  Wydawanie i przyjmowanie „ KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”;
4)   Powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
5)  Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji;
6) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;
7) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
8) Zawieranie umów cywilno – prawnych z rodzicami na usługi świadczone przez przedszkole.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

3. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu  o zasadę powszechnej   dostępności.§ 2
Zasady  ogłaszania rekrutacji

1. Dyrektor Przedszkola nr 3 w Brzezinach stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:
a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
b. w prasie lokalnej.
2. Ogłoszenie zawiera co najmniej określenie miejsca i terminów wydawania oraz przyjmowania „KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” z  określeniem ostatniego dnia terminu i godzin składania kart przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz miejsca i terminu udostępniania „Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola”.
3. „Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 3 w Brzezinach” jest dostępny dla zainteresowanych w kąciku dla rodziców  i gabinecie dyrektora.
§ 3
Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do Przedszkola Nr 3 prowadzonego przez Gminę Miasto Brzeziny przyjmowane są dzieci w wieku od 3do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko jest kwalifikowane przez Komisję rekrutacyjną  zgodnie                  z pozostałymi kryteriami rekrutacji.

4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.    

5. Liczba oddziałów określona w arkuszu „Organizacja przedszkola” jest liczbą maksymalną  i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.

7. W przedszkolu mogą być utworzone grupy integracyjne, do których będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Przedszkola Nr 3 pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Miasto Brzeziny mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta i po zawarciu przez gminę zamieszkania dziecka z Gminą Miasto Brzeziny stosownego porozumienia. Nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów w przedszkolu.

9. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola  odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci  do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami:

1) w przypadku zwolnienia się miejsca we wrześniu dyrektor przedszkola ponownie powołuje Komisję Rekrutacyjną, która spośród dzieci na liście rezerwowej w oparciu o kryteria niniejszego regulaminu oraz podań osób odwołujących się przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola.
2) jeżeli w ciągu roku szkolnego zwolni się miejsce w oddziałach dyrektor przedszkola jednoosobowo podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka uwzględniając listę rezerwową.

10. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”, którą należy pobrać w placówce, w gabinecie dyrektora                           i u wychowawców grup. 
11. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć u dyrektora przedszkola w oznaczonym terminie wypełnioną  z należytą starannością „KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” wraz  dokumentami w niej określonymi.
 
12.  Rodzice/ prawni opiekunowie w ciągu  7 dni od wywieszenia wstępnych list dzieci      zakwalifikowanych do przedszkola na kolejny rok szkolny, zobowiązani są do podpisania     umowy z dyrektorem na świadczenie usług przez przedszkole.

13. Pierwsza zmiana umowy dotycząca zmiany liczby godzin określonych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola jest możliwa po upływie 4 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.
     
14. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, wiąże się ze  skreśleniem dziecka z wstępnej  listy dzieci zakwalifikowanych na dany rok szkolny.
     
15.  Dzieci o zbliżonym wieku zadeklarowane  wyłącznie na czas usługi bezpłatnej mogą zostać     zakwalifikowane do grupy mieszanej.

16. Przyjmuje się zasadę składania „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” dziecka do przedszkola na dany rok szkolny tylko w jednej placówce na terenie  Gminy Miasto Brzeziny.

17. Nabór prowadzi się zgodnie z załączonym harmonogramem (zał. nr 1).

18. Nie dopuszcza się możliwości przesyłania kart pocztą.

§ 4
Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna

1.W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

1)dyrektor przedszkola – przewodniczący komisji
2)1 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
3)1 przedstawiciel organu prowadzącego wskazany przez Burmistrza Miasta Brzeziny    
4)1 przedstawiciel Rady Rodziców,
5)1 przedstawiciel związków zawodowych 

2. Członkowie Komisji składają oświadczenia o przestrzeganiu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).


3. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:

1)do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie   przedszkolne.
2)dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
3)dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
4)dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

4. W przypadku nadliczby dzieci stosuje się dodatkowe kryteria przyjmowania do przedszkola:

1)dzieci korzystające z największej liczby godzin ponad usługę bezpłatną
2)dzieci obojga rodziców pracujących
3)dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym
4)dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci ),

5. W przypadku nadliczby dzieci Komisja Rekrutacyjna w trakcie posiedzenia może określić dodatkowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola.

6. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej:
1)posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie,
2)przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,
3)członkowie komisji wybierają protokolanta,
4)komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w  regulaminie,
5)w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
6) komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, podpisane przez dyrektora przedszkola.

7. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego przedszkole w terminie do 7 dni od ogłoszenia ostatecznych  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Odwołanie na piśmie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach pracy urzędu – decyduje data wpływu do sekretariatu. Odwołania złożone po tym terminie pozostają bez odpowiedzi. Odwołanie złożone w terminie przesyłane jest do przedszkola, gdzie dyrektor w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi. 
 
 § 5
Zadania dyrektora przedszkola

1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:

1)przygotowanie i upublicznienie harmonogramu naboru dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń,
2)wyłożenie rodzicom do wglądu „Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola   nr 3 w Brzezinach,
3)prowadzenie rejestru zgaszenia dziecka do przedszkola (zał. nr 3)
2. Wydawanie i przyjmowanie „KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” oraz  przyjmowania innych dokumentów dostarczonych przez rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
a) datę urodzenia dziecka,
b)  numer PESEL,
c)  miejsce zamieszkania dziecka,
d)czas pobytu dziecka w przedszkolu,
e) wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,
f) zatrudnienie rodziców,
g) czytelność zapisów w „KARCIE  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”  i innych dokumentach,
h) potwierdzenie adresu zamieszkania dziecka i rodziców przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Brzeziny

3. Przygotowanie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci –   zgodnie z załącznikiem nr 3
4.  Powołanie Komisji Rekrutacyjnej na dany rok szkolny.
 5. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.
6. Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na dany rok szkolny na podstawie kompletu zgłoszonych dokumentów.
7. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym:
1)składanie podpisów przez członków Komisji,
2)protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,
3)sporządzanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
8 Wywieszenie list dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.

§ 6
Przepisy końcowe

1.Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dany rok szkolny podawane są do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.
2.Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania , z mocą od 15 marca 2012 r.
3.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 3 w Brzezinach.

 
Dyrektor Przedszkola nr 3 w BrzezinachWYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1.Harmonogram naboru – załącznik nr 1
2.„KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” – załącznik nr 2
3.Rejestr zgłoszenia dziecka do przedszkola – załącznik nr 3
4.Imienne wykazy zgłoszonych dzieci – załącznik nr 4
5.Imienne wykazy przyjętych i nieprzyjętych dzieci – załącznik nr 5