„WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 2

im. M. KOWNACKIEJ W TOMASZOWIE MAZ.

 

CELE I ZADANIA:

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków umozliwiajacych dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunkow sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, ktore umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór tresci adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Wzmacnianie poczucia wartości,indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi ora zo dbanie o zdrowie pszychiczne.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca,śpiewu, teatru, plastyki.
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 • Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 • Współdziałanie z rodzicami, róznymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami,sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiagnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjecie nauki w szkole.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Wychowujemy przyszłych optymistów.
 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji)
 • Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
 • Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne i na diecie.
 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

 • Optymistycznie patrzące na świat.
 • Ufne w stosunku do nauczycieli.
 • Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi;kreatywne i empatyczne.
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
 • Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
 • Wesołe, zaradne.
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe.
 • Kulturalne i tolerancyjne.
 • Świadome rożnych zagrożeń.

MISJA PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu:

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie
  i rozumieniu swoich uczuć.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z rożnych regionów naszego kraju
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

ZASOBY LUDZKIE

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowan i odpowiedzialna kadra pedagogiczna
 • Przyjazna kadra administracyjno obsługowa.

ZASOBY MATERIALNE:

 • Sale bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka
 • Budynek przedszkola bez barier architektonicznych
 • Dobrze wyposażony ogród przedszkolny

 

Doposażenie sal zajęć w kąciki tematyczne:

 • kącik plastyczny
 • kącik teatralny
 • kącik emocji
 • kącik ekologiczny

Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne:

 • aparat fotograficzny
 • projektor multimedialny
 • laminarka
 • stoliki i krzesełka dla dzieci
 • meble do sal
 • doposażenie kuchni w sprzęt AGD
 • programy komputerowe

PRAWA DZIECI

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo wybrać, w co się bawić.

 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego zawsze na ratunek mogę wzywać.

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

Nikt nie może mi zabraniać spotykać ich czasami.

 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

A gdy różnię się od innych to już moja sprawa.