Adres:

  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

  Przedszkole Nr 2

  im. Marii Kownackiej

  ul. Stefana Czarnieckiego 12/14

  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

  telefon   44 724 39 12

e-mail przedszkole2@tomaszow-maz.plInspektor ochrony danych osobowych - Robert Urbański

e-mail : robert.urbanski@tomaszow-maz.pl 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018roku.

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim jest: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim ul. J. Słowackiego 32/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Robertem Urbańskim Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 

3.Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim;

 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;

 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;

 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 

- osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gry:

 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem  sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
***************


Zarządzenie Nr 9/2018

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 w Tomaszowie Mazowieckim

 z dnia 25 maja 2018r.

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.

 

 

        Na podstawie art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 25 maja 2018 roku wyznacza się Pana Roberta Urbańskiego na Inspektora Danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.

 

§ 2.

Zakres zadań i czynności inspektora ochrony danych osobowych określa w szczególności art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.