Wniosek o przyjęcie do Przedszkola nr 2

 

 

Oświadczenia

 Informacja dla Rodziców kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018


W terminie od 16 marca 2017 do 22 marca 2017


Rodzice kandydatów zakwalifikowanych składają w placówce pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej


*****************************************************************

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców

do składania wniosków o przyjęcie dzieci

do naszego przedszkola.


Składanie wniosku o przyjęcie
od 15 lutego 2017r. do 1 marca 2017r.

 


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ -  MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, prowadzonym przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, nie biorą udziału w rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018.

 

2. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

 

Druki deklaracji oraz wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne są w przedszkolach i w n/w szkołach podstawowych, w których będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.

 

Wykaz szkół podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne:

 

- Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1,  ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

 

- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2,  ul. Wiejska  29/31,

 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Leona Witolda May’a 11/13,

 

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6,  ul. Juliusza Słowackiego 32/42,

 

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół nr 8, ul. Gminna 5/9.

 

3. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego określił na rok szkolny 2017/2018 terminy   przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki (Zarządzenie nr 39/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r.). Harmonogram będzie dostępny w placówkach i na ich stronach internetowych oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w  postępowaniu

rekrutacyjnym

 

 

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

od 1 lutego 2017 r.

do 7 lutego 2017 r.

---

 

2

Składanie wniosku o przyjęcie  do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 15 lutego 2017 r.

do 1 marca 2017 r.

 

od  27 marca 2017 r.

  do 3 kwietnia 2017 r.

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 7 marca 2017 r.

 

do 7 kwietnia 2017 r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

16  marca 2017 r.

 

12  kwietnia  2017 r.

 

5

Potwierdzenie przez  rodzica  ( prawnego opiekuna )  kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia.

 

 

od 16 marca  2017 r.

do 22 marca 2017 r.

 

od 12  kwietnia 2017 r.

do 18  kwietnia 2017 r.

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

24 marca 2017 r.

 

19  kwietnia 2017 r.

 

4. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

5. Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ).

 

Zgodnie z art.131 w/w ustawy do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących na terenie Gminy - Miasto Tomaszowów Mazowiecki niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata opieką zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę n/w kryteria, określone przez organ prowadzący ( Uchwała Nr XL/358/2017  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę  – Miasto Tomaszów Mazowiecki ).

 

 

 

 

Lp.

 

 

Kryteria

 

 

Liczba punktów

 

1

 

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.

 

22

 

2

Oboje rodzice kandydata ( prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego  wychowania dziecka – rodzic ( prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

14

 

3

 

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

 

10

 

4

 

 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

10

 

5

 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

7

 

 

 

 

Spełnianie kryteriów rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic ( prawny opiekun ) kandydata potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.***************


 

Zarządzenie Nr 3/2017

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 

w Tomaszowie Mazowieckim

 

z dnia 1 lutego 2017r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11 oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 wchodzących   w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. 1.   Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. , poz.59)
 2. 2.   Uchwała nr XL/358/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszowie Mazowiecki
 3. 3.   Zarządzeniem Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych   w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 4. 4.   Statuty: Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11, Szkoły Podstawowej nr 14   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

§ 1

 

Wprowadzam regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11 oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 wchodzących  w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicedyrektorom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 Tomaszowie Mazowieckim.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018.

 

 

 

 

 

Sławomir Żegota

 

Dyrektor Zespołu

 

Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 

w Tomaszowie Maz.

 

 


***************


 

 

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia Nr 3/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6

  w Tomaszowie Mazowieckim

  z dnia 1 lutego 2017 r.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI DO  PRZEDSZKOLA NR 2   im. M. KOWNACKIEJ, PRZEDSZKOLA NR 11 ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14

WCHODZĄCYCH W SKŁAD

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  NR 6   W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 6 – art. 130,  art.131, art.157, art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)   Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.

2)   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny.

3)   Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

4)   Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

5)   Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji.

6)   Wykonywanie zadań należących do Komisji Rekrutacyjnej.

7)   Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim ogłaszają rekrutację:

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców ,

2)na stronie internetowej przedszkola, szkoły,

3)na stronie BIP Zespołu.

2.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne   w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

5. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego   w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka,   o którym mowa w pkt. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego   w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w pkt. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38 ustawy.

9. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu na jaki zostało udzielone.

10. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi lub wicedyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

11. Liczba oddziałów określona w dokumencie „Organizacja Przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

12. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

13. Rodzic kandydata przedkłada wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia do wniosku.

14. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego przy szkole, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkole.

15. We wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przy szkole podstawowej określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, lub oddziałów przedszkolnych przy szkole w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

16. Do publicznego przedszkola, w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

17. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

18. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni   poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

19. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa   w pkt. 17, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

            1)   wielodzietność rodziny kandydata;

            2)   niepełnosprawność kandydata;

            3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

            4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

            5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

            6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

            7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

20. Kryteria, o których mowa w pkt. 19, mają jednakową wartość.

21. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne  do potwierdzenia tych kryteriów.

22. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu  określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2016 poz. 1518 i 1579). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

23.Kryteriom, o których mowa w pkt. 21, przyznaje się określoną liczbę punktów   i przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Kryteria dodatkowe przyjęte na podstawie art. 131 ust. 4  ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Liczba punktów

 

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.

22

 

Oboje rodzice kandydata ( prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego  wychowania dziecka – rodzic ( prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

14

 

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

10

 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

10

 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

7

 


24. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy-miasto Tomaszów Mazowiecki mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy pkt. 21–23 stosuje się odpowiednio.

25. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające.

26. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

27. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.III. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

 

1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie Zarządzenia  Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 26. 01. 2017 r., w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

 

Harmonogram przedstawia się następująco:

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

od 1 lutego 2017 r.

do 7 lutego 2017 r.

 

 

 

-----------------

 

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od  15 lutego 2017 r.

do 1 marca 2017 r.

 

od 27 marca 2017 r.

do 3 kwietnia 2017 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków   o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do 7 marca 2017 r.

 

 

do 7 kwietnia 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

16 marca 2017

 

 

12 kwietnia 2017 r

 

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 16 marca 2017 r.

do 22 marca 2017 r.

 

od 12 kwietnia 2017 r.

do 18 kwietnia 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

24 marca 2017 r.

 

19 kwietnia 2017 r.

 

 

IV. Wyniki postępowania rekrutacyjnego/odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona   i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego szkole podstawowej.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w pkt. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola/ publicznej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej   z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica   z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał   w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły/zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor przedszkola,  szkoły/zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły /zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.
 9. Listy, o których mowa w pkt. 1 i 3, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w pkt. 6-8, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.


V. Skład komisji rekrutacyjnej

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi po trzech pracowników pedagogicznych Przedszkola nr 2  im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11 i dwóch  pracowników pedagogicznych i sekretarz w  Szkole Podstawowej nr14  .
 3. Dyrektor Zespołu wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych,

c)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

      5. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

VI. Dokumenty występujące w procedurze rekrutacji

 

 1. Regulamin rekrutacji  dzieci do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11 oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Maz.
 2. Zarządzenie dyrektora Zespołu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
 3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola   nr 11 i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  w Tomaszowie Mazowieckim.
 5. Dokumenty dołączane do wniosku- oświadczenia.
 6. Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji.
 7. Lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji.
 8. Lista kandydatów przyjętych.
 9. Lista kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

Kontrola oświadczeń

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata   o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 2. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych   o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
 4. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 4 i 5, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

Ochrona danych osobowych kandydatów

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,   w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

VII. Zadania dyrektora/wicedyrektora Zespołu

 

 1. Przestrzeganie:

1)   terminów postępowania rekrutacyjnego,

2)   terminów składania dokumentów,

3)   terminów postępowania uzupełniającego.

 

2. Podanie do wiadomości rodziców kryteriów rekrutacji z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

3. Określenie wzoru wniosku jeżeli organ prowadzący go nie określił.

4. Powołanie komisji rekrutacyjnej; określenie jej zadań i wyznaczenie przewodniczącego.

5. Przestrzeganie  procedury rekrutacji.

6. Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji.


VIII. Przepisy końcowe

 

1.   Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie szkoły.

2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)   rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

2)   wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

3)   samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie  Mazowieckim.

4. „Regulamin rekrutacji” jest dostępny dla zainteresowanych rodziców w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14, gabinecie wicedyrektora Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11, oraz na stronie internetowej Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej, Przedszkola nr 11, Szkoły Podstawowej nr 14 oraz na stronie BIP Zespołu Szkolno-  Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie  Mazowieckim.

5.   Regulamin wchodzi w życie od 1 lutego 2017 r.

 

 

 

 

Tomaszów Mazowiecki, dn.1.02. 2017 r.

 

 

Sławomir Żegota

Dyrektor Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego nr 6

w Tomaszowie Maz.