Zarządzenie Nr 3/2019

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 w Tomaszowie Mazowieckim

 z dnia 11 lutego 2019r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Orła Białego wchodzących w skład w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na rok szkolny 2019/2020.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy-Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz.2245)

2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59)

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245)

4.Zarządzenie nr 23/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2019r.

5.Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019r.

6.Statut Przedszkola nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6                          w Tomaszowie Mazowieckim.

7. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6                          w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 

§ 1

Wprowadzam regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Orła Białego wchodzących w skład                                 w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierza się wicedyrektorom zespołu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2019r. obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 

 

Sławomir Żegota

Dyrektor Zespołu

 

                   Załącznik nr 1

                                           do Zarządzenia Nr 3/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6

                                                          w Tomaszowie Mazowieckim

                                              z dnia  11.02.2019 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI DO  PRZEDSZKOLA NR 2                                       im. M. KOWNACKIEJ ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 im. Orła Białego

WCHODZĄCYCH W SKŁAD

W ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  NR 6                                                                          W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)                 Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.

2)                 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny.

3)                 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

4)                 Elektroniczna rekrutacja w systemie Nabór 2019 przez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki

5)                 Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji

6)                 Wykonanie zadań należących do Komisji Rekrutacyjnej

7)                 Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim ogłaszają rekrutację:
  1. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
  2. na stronie internetowej przedszkola, szkoły
  3. na stronie BIP Zespołu.

 

 1. Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu, odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie – Prawo oświatowe, na wolne miejsca po zakończeniu procedury przyjmowania dzieci kontynuujących edukację w tym samym przedszkolu na rok szkolny 2019/2020.
 2. W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Tomaszowie Mazowieckim, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.
 3.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 4.  Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 5. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może na wniosek rodziców rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli:

a)      korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b)      posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy – Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte również dziecko, które w dniu 1 września 2019 r. będzie miało ukończone 2,5 roku.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38 ustawy.
 3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu na jaki zostało udzielone.
 4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

                                                                                     

III. Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

2. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą wypełniać na dwa sposoby: - Elektronicznie na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki  w zakładce Przedszkola. Po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019  - w formie papierowej (formularze dostępne na stronie Naboru i w przedszkolach).

3. Po pobraniu papierowej wersji deklaracji z przedszkola lub wydrukowaniu ze strony internetowej należy wypełnić, podpisać i złożyć bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019.

4. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tylko w przypadku kontynuacji wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na tych samych zasadach co przedszkola.

5. Po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wprowadzeniu do systemu, a w razie potrzeby, po weryfikacji danych przedstawionych                            w deklaracji, ustalona zostanie liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja dla dzieci z Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapisywanych po raz pierwszy.

 

IV. Rekrutacja

 

1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

2. Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, rozpoczynają wypełnianie wniosku od wybrania placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Można wskazać dodatkowo jeszcze dwie placówki rezerwowe. W przypadku gdy w wybranym na pierwszym miejscu przedszkolu zabraknie miejsc - dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:

1) Elektronicznie: na stronie internetowej  https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki

w zakładce Przedszkola. Po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć bezpośrednio w przedszkolu/w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami).

2) Ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza z przedszkola/szkoły podstawowej lub wydrukowaniu ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki należy wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami).

4. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

5. Przy rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 6. Można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane placówki (nie więcej niż 3).

7.Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

8. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.

9. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

10.Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej i trzeciej preferencji.

11. Wypełniony formularz należy najpierw zatwierdzić.

12. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku.

13. Po wydrukowaniu zostaje wygenerowany numer PIN, za pomocą którego będzie można sprawdzić wyniki rekrutacji w Internecie.

14. Jeżeli po wydrukowaniu wniosku rodzic dostrzeże błędy lub chce zmienić listę preferencji musi na nowo wypełnić wniosek.

15. Ostateczną wersję wniosku wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami) należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru.

16. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i złożone w terminie.

17. Wypełnienie wniosku na stronie Naboru 2019 bez jego wydrukowania, podpisania oraz dostarczenia do przedszkola/szkoły podstawowej nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

 

V. Kryteria w procesie rekrutacji.

 

1. Kryteria rekrutacji ustawowo zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają bezpośrednio z ustawy – Prawo oświatowe, drugie określone są przez organy prowadzące.

2. Kryteria ustawowe mają pierwszeństwo przed kryteriami organu prowadzącego.

3. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

4. Komisja na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów, określone Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych                           w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                            w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki:

 

Lp.

Kryteria dodatkowe przyjęte na podstawie art. 131 ust. 4  ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245)

 

Liczba punktów

 

1.

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu

 

25

 

2.

Kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub  w szkole w przypadku zespołu szkolno – przedszkolnego.

 

22

 

3.

Oboje rodzice kandydata (prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego wychowania dziecka – rodzic (prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

14

 

4.

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim

 

10

 

5.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny (kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

10

6.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej

 

7

 

6. Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami.

7. Oświadczenia (wzory do pobrania ze strony Naboru) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w.w dokumentach, w ustalonym przez siebie terminie.

9. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w dokumentach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

VI. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

 

1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 2 im. Marii Kownackiej/Oddziału Przedszkolnego                        w Szkole Podstawowej nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6                              w Tomaszowie Mazowieckim na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.01.2019 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

2. Harmonogram przedstawia się następująco:

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w  postępowaniu 

rekrutacyjnym

 

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

 

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz

dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji

od 25 lutego 2019 r.

 

 

--------------------

 

 

2

Możliwość elektronicznego wypełnienia deklaracji                    o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego                        w systemie Nabór

od  25 lutego 2019 r.

do 6 marca 2019 r.

-------------------

3

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Wypełnioną w internecie      i wydrukowaną deklarację składa rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do tego samego przedszkola.

od 25 lutego 2019 r.

do 6 marca 2019r.

do godz., 16:00

---------------------

4

Rejestracja deklaracji w systemie Nabór 2019 przez dyrektorów

od 25 lutego 2019r.

do 7 marca 2019r.

do godz. 12:00

--------------------

5

 

Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach

8 marca 2019 r.

 

--------------------

6

Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola w systemie Nabór 2019

od 11 marca 2019 r.

do 22 marca 2019r.

od 23 kwietnia 2019 r.

do 30 kwietnia 2019r.

 

7

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz                               z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                     w postępowaniu rekrutacyjnym

Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu pierwszego wyboru

od 11 marca 2019r.

do 22 marca 2019r.

do godz.: 16:00

od 23 kwietnia 2019 r.

do 30 kwietnia 2019r.

do godz.: 16:00

8.

Rejestracja wniosków w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych/ zespołu przedszkolnego

od 11 marca 2019r.

do 27 marca 2019r.

do godz.: 12:00

od 23 kwietnia 2019r.

do 6 maja 2019r.

do godz.: 12:00

9

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28 marca 2019r.

do 3 kwietnia 2019r.

od 7 maja 2019r.

do 9 maja 2019r.

10

Podanie przez komisje rekrutacyje do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2019r.

do godz.: 14:00

10 maja 2019r.

do godz.: 14:00

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia

od 4 kwietnia 2019r.

do 10 kwietnia 2019r.

do godz.: 16:00

od 10 maja 2019r.

do 16 maja 2019r.

do godz.: 16:00

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 kwietnia 2019r.

do godz.: 12:00

17 maja 2019r.

do godz.: 12:00

13

Procedura odwoławcza

od 15 kwietnia 2019r.

od 20 maja 2019r.

 

 

 

 

 

VII. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkolu/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

2. Brak potwierdzenia woli przyjęcia w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

VIII. Procedura odwoławcza

 

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata         z wnioskiem, o którym mowa powyżej.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6                                 w Tomaszowie Mazowieckim odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

IX. Postępowanie uzupełniające

 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

3. Pomocą w wyszukiwaniu wolnych miejsc w przedszkolach będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej naboru, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

4. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych przedszkolach/szkołach podstawowych.

 

X. Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona                           i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych                             i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego                   w publicznej szkole podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych                    i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

XI. Skład komisji rekrutacyjnej

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi po trzech pracowników przedszkola/szkoły.

3. Dyrektor Zespołu wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

XII. Dokumenty występujące w procedurze rekrutacji

 

1. Regulamin postępowania rekrutacyjnego dzieci do Przedszkola nr 2 im. Marii Kownackiej w Tomaszowie Mazowieckim i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Zarządzenie dyrektora Zespołu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

3.Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna do pobrania na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/dokumenty

Kontrola oświadczeń

1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

2. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

4. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 4 i 5, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

Ochrona danych osobowych kandydatów

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

XIII. Zadania dyrektora/wicedyrektora Zespołu

 

1. Przestrzeganie:

1) terminów postępowania rekrutacyjnego,

2) terminów składania dokumentów,

3) terminów postępowania uzupełniającego.

2. Podanie do wiadomości rodziców kryteriów rekrutacji z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

3. Określenie wzoru wniosku jeżeli organ prowadzący go nie określił.

4. Powołanie komisji rekrutacyjnej; określenie jej zadań i wyznaczenie przewodniczącego.

5. Przestrzeganie procedury rekrutacji.

6. Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji.      

 

XIV. Przepisy końcowe

 

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola /szkoły.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

2) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 

3) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor/wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6                               w Tomaszowie Mazowieckim.

4. „Regulamin rekrutacji” jest dostępny dla zainteresowanych rodziców w sekretariacie Zespołu oraz na stronach internetowych Przedszkola nr 2 im. Marii Kownackiej i Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orła Białego oraz na stronie BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

5. Regulamin wchodzi w życie od 25 lutego 2019 r.

 

 

 

 Tomaszów Mazowiecki, dnia: 11.02.2019 r.

 

Sławomir Żegota

Dyrektor Zespołu

 

 vINFORMATOR DLA RODZICÓW

 

  SZANOWNI RODZICE

 

od 25 lutego 2019 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2019 oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową :

https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki

Niniejsza rekrutacja nie dotyczy przedszkoli i placówek niepublicznych.

 

Szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji, adresy kontaktowe przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących  oddziały przedszkolne  oraz niezbędne dokumenty  zamieszczone są  w serwisie internetowym NABÓR 2019 nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki, a także na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, do których prowadzone będą zapisy do oddziałów przedszkolnych.

Wykaz szkół podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne:

1)Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno –   Przedszkolnym nr 1,  ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

2)Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska   29/31,

3) Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Ludwikowska 113/115.

4)Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4,
ul. Leona Witolda May’a 11/13,

5)Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole  Szkolno - Przedszkolnym nr 6,  ul. Juliusza Słowackiego 32/42,

6) Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9,

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w  tym terminy składania dokumentów zostały określone w Zarządzeniu nr 23/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia  18  stycznia 2019 r. , które jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronie https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki oraz na stronach BIP zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołu przedszkolnego.

 

 

Jeżeli w dalszej części informatora mowa jest o:

- rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem

 

 

 

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą wypełniać na dwa sposoby:

-  elektronicznie  na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki  w zakładce Przedszkola. Po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć  bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2018/2019,

- w formie papierowej ( formularze dostępne na stronie Naboru i w przedszkolach ). Po pobraniu papierowej wersji deklaracji z przedszkola lub wydrukowaniu ze strony internetowej należy wypełnić, podpisać i złożyć bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019.

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tylko w przypadku kontynuacji wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na tych samych zasadach co przedszkola.

Po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wprowadzeniu do systemu, a w razie potrzeby, po weryfikacji danych przedstawionych w deklaracji, ustalona zostanie liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja dla dzieci z Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapisywanych po raz pierwszy.

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszowa  Mazowieckiego, ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu, odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie – Prawo oświatowe, na wolne miejsca po zakończeniu procedury przyjmowania dzieci kontynuujących edukację w tym samym przedszkolu na rok szkolny 2019/2020.

2. W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w  Tomaszowie Mazowieckim, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

5. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może na wniosek rodziców rozpocząć

naukę w szkole podstawowej, jeżeli:

1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2)posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy – Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte również dziecko, które w dniu  1 września 2019 roku będzie miało ukończone 2,5 roku.

 

REKRUTACJA

 

1. Przed wyborem przedszkola warto zapoznać się z ofertą wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki. Szczegółowe Informacje o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zamieszczone są na stronie Naboru oraz na stronach internetowych przedszkoli.

2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

3. Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują  dziecko do przedszkola, rozpoczynają wypełnianie wniosku od wyboru placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Można wskazać dodatkowo jeszcze dwie placówki rezerwowe. W przypadku, gdy w wybranym na pierwszym miejscu przedszkolu zabraknie miejsc - dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:

1) elektronicznie: na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki w  zakładce Przedszkola. Po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć  bezpośrednio w przedszkolu/ w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami),

2) ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza z przedszkola/szkoły podstawowej lub wydrukowaniu ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki należy wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami).

 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

 

UWAGI

 

1. Przy rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

2. Można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane placówki (nie więcej niż 3). Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

3. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.

4. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

5. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej i trzeciej preferencji.

6. Wypełniony formularz należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku.

7. Po wydrukowaniu zostaje wygenerowany numer PIN, za pomocą którego będzie można sprawdzić wyniki rekrutacji w Internecie.

8. W przypadku, gdy rodzic dostrzeże błędy lub chce zmienić listę preferencji  po wydrukowaniu wniosku, zobowiązany jest wtedy na nowo wypełnić wniosek.

9. Ostateczną wersję wniosku wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami) należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru.

10. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i złożone w terminie.

11. Wypełnienie wniosku na stronie Naboru 2019 bez jego wydrukowania, podpisania oraz dostarczenia do przedszkola/szkoły podstawowej nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

 

1.Proszę otworzyć stronę https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki

2.Stworzyć listę preferencji placówek.

3. Wypełnić pozostałe pola formularza.

4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów wynikających bezpośrednio z ustawy - Prawo oświatowe i  określonych przez organ prowadzący.

5.Proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.

6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

 

Kryteria rekrutacji ustawowo zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają  bezpośrednio z ustawy – Prawo oświatowe, drugie określone są przez organy prowadzące. Kryteria ustawowe mają pierwszeństwo przed kryteriami organu prowadzącego. Kryteria ustawowe mają jednakową  wartość.

1. Komisja na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę  KRYTERIA USTAWOWE:

1)   wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieci,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)   samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wynikiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia nr 1,

2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.511 ze zm.),

3)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, wzór oświadczenia nr 2,

4)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) .

2.W przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi  miejscami, brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów, określone Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki:

 

 

KRYTERIUM

 

LICZBA PUNKTÓW

 

SPOSÓB POTWIERDZENIA

 

 

kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu

 

 

25

punktów

 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna),  wzór oświadczenia nr 3

 

kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu  szkolno-przedszkolnego

 

 

 

22

punktów

 

 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), wzór oświadczenia nr 4

 

oboje rodzice kandydata ( prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego wychowania dziecka – rodzic ( prawny opiekun ) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 

 

 

 

14

punktów

 

 

 

 

 

 

oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku samotnego wychowania dziecka – rodzica   ( prawnego opiekuna )  wzór oświadczenia nr 5

 

kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim

 

 

10

punktów

 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

wzór oświadczenia nr 6

 

kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

 

10

punktów

 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

wzór oświadczenia nr 7

 

kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

 

 

7

punktów

 

 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) wzór oświadczenia nr 8

 

Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami. Oświadczenia (wzory do pobrania ze strony Naboru) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w dokumentach, w ustalonym przez siebie terminie. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w dokumentach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJECIA DO DANEGO RZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkolu/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (wzór oświadczenia nr 9).

2. Brak potwierdzenia woli przyjęcia w ustalonym terminie w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej.

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego/zespołu przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. O przyjęciu do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

3. Pomocą w wyszukiwaniu wolnych miejsc w przedszkolach będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej naboru, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych przedszkolach/szkołach podstawowych .

 

Życzymy trafnych decyzji i zadowolenia z wybranego przedszkola.

 

 


Zapraszamy do naszego przedszkola

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

 

Prosimy Rodziców o odwiedzanie naszej strony, ponieważ na bieżąco będą zamieszczane wiadomości dotyczące rekrutacji do przedszkola.

DRODZY RODZICE!

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO.

Dnia 25 lutego 2019 r

udostępniona zostanie na stronie internetowej

www.nabor.pcss.pl

oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W serwisie internetowym zamieszczane będą wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

scan6.jpg

scan1.jpg

 

scan2.jpg

 

scan3a.jpg

 

scan4.jpg

 

scan5ajpg.jpg