Rozkład dnia Opłaty Zajęcia dodatkowe Jadłospis


 

*******************************************************************


Informujemy Rodziców,że Statut Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 jest do wglądu w gabinecie p. Dyrektor.

 

 


*********************************************


Zapraszamy Rodziców na zebranie w dniu 13 września 2018 r o godz. 16.00.

 


 

***********************************************


 

Drodzy Rodzice!


Informujemy, że nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6.00- 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

Poza podstawą programową zapewniamy szeroki wachlarz zajęć rozwijających zdolności twórcze i wspierających indywidualne zainteresowania dziecka, wspomagających jego rozwój umysłowy i emocjonalny.

Są to :

w grupach młodszych zajęcia z małych form scenicznych w oparciu o literaturę dziecięcą oraz zajęcia z papieroplastyki;

w grupach starszych zajęcia ekologiczne, zajęcia z logicznego myślenia oraz zajęcia z małych form scenicznych w oparciu o literaturę dziecięcą.

Zajęcia te odbywają się codziennie w godzinach 13.00-15.00 w grupach młodszych oraz 13.00-16.00 w grupach starszych.

Zachęcamy do udziału w oferowanych zajęciach.


***********************************************


 

Zachęcamy


Rodziców i dzieci do zbierania makulatury, i przynoszenia jej do naszego przedszkola. W ostatnim dnu każdego miesiąca będzie wybierany:


"Nalepszy zbieracz makulatury",


na którego czeka dyplom i nagroda.


***********************************************


Nauczyciele informacji o dzieciach udzielają na bieżąco podczas rozmów indywidualnych. Dodatkowym dniem wyznaczonym do konsultacji jest ostatnia środa miesiąca w godzinach 15.00- 15.30
***********************************************


 

Ogłoszenie dla Rodziców:


 

 

Wpłat za przedszkole można dokonywać

 

 

Na konto


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

 

ul. J. Słowackiego 32/42

 

97-200 Tomaszów Maz.

 

 

 

Nr konta: 76 1050 1461 1000 0090 3069 2835


 

Ważne, aby w tytule przelewu podać


1. Przedszkole Nr 2

2. Imię Nazwisko dziecka

3. Opłata wyżywienie:  (wpisujemy kwotę)

4. Opłata za godziny: (wpisujemy kwotę)


Ważne, aby dokładnie podawać kwotę, co do każdego grosza, nie wolno zaokrąglać do pełnej kwoty!


 

 

*********************************************************

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 11/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim

z dn.27.06.2016r.REGULAMIN

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU  NR 2 im. M. Kownackiej

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 6

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


1.   W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się elektroniczny system „ATMS Kids”.

2.   Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

3.   Z pełnych funkcjonalności systemu można korzystać także w trakcie dyżurów wakacyjnych. Rodzic/prawny opiekun dziecka z Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim może rejestrować swoje wejście/wyjście na czytnikach w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny, naliczając tym samym opłaty za pobyt dziecka w odpowiedniej, dyżurującej placówce.

4.   Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.

5.   W Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

6.   Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.

7.   Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

8.   Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.

9.   Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 7,00 zł plus koszty przesyłki.

10.   Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora, Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim lub intendenta Przedszkola Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

11.   Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka w cenie 7,00 zł plus koszty przesyłki.

12.   Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wejście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.

13.   Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wyjście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.

14.   W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu  od godziny otwarcia przedszkola.

15.   W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkoludo godziny zamknięcia przedszkola.

16.   Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, lub „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”.

17.   Czytniki kart zbliżeniowych „wejście/wyjście” sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.

18.   Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku z nazwą „Wyjście”.

19.   System rozlicza rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu za pośrednictwem technologii RFID, czyli czytników kompatybilnych z kartami znajdujących się w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.


Postanowienia końcowe

1.   Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, na stronie internetowej i stronie BIP Przedszkola Nr 6 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, u Dyrektora oraz Wicedyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6  w  Tomaszowie Mazowieckim.

2.   Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola.

3.   Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

4.   Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim udziela rodzicom/prawnym opiekunom Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim oraz intendent Przedszkola Nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

5.   Na platformie ePrzedszkole.com.pl dostępnej dla rodziców/prawnych opiekunów istnieje możliwość zapoznania się z aktualnymi informacjami o odpłatnościach swojego dziecka.

6.   W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie papierowa wersja ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

7.   Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

8.   Zmiana opłat za karty będzie podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w przedszkolu (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).

 

9.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016r.

 

 


 

***************************************************************************************

 

 

Zapraszamy w odwiedziny do naszego przedszkola

************************************************************************************************************