Rozkład dnia Opłaty Zajęcia dodatkowe Jadłospis


*************************************************Dziękujemy Pani Wiceprezydent  Zofii Szymańskiej  oraz Pani Naczelnik Wydziału Edukacji a zarazem Radnej Miasta - p. Beacie Stańczyk za współnie spędzony czas, wspaniałą zabawę oraz czytanie dzieciom  podczas uroczystych obchodów Urodzin Książkowego Misia.


*****************************************************

 

Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu

 

 

 

PROCEDURA

 

zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

 

podczas pobytu

 

w Przedszkolu nr 2 im. M. Kownackiej

 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 

 

w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

 

 

 

Definicja przedmiotu procedury.

 

 

 

Bezpieczeństwo – stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla dziecka szczególnie cennego – życia,

 

zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.

 

Dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo :

 

 1. podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
 2. podczas pobytu w budynku przedszkola,
 3. w czasie pobytu na placu zabaw
 4. podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola
 5. podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych
 6. w czasie korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych
 7. podczas realizacji zajęć dodatkowych,
 8. w czasie zdarzenia wypadkowego,

 

Kogo dotyczy procedura?

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

 

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

 

 1. Dyrektor- ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
 1. Nauczyciele są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; dbają o własność swoją i społeczną; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 1. Inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; dbają o własność swoją i społeczną; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 1. Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać i stosować procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 

 1. za bezpieczeństwo w drodze z i do przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. pisemne upoważnienie rodziców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
 3. upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób (np. pełnoletniego rodzeństwa, babć, sąsiadki). Każda zmiana osoby (osób) upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego upoważnienia, upoważnienie może być w każdej chwili odwołane,
 4. osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód  osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby ( ze zdjęciem) i na żądanie nauczycielki okazać go,
 5. nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez rodziców ( prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola,
 6. rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.00–17.00;
 7. dziecko powinno być przyprowadzane przez rodziców ( prawnych opiekunów) do szatni i przekazywane pod opiekę nauczycielowi w danej  sali zajęć, kontakt wzrokowy rodzic-nauczyciel powinien być zachowany,
 8. w celu zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, zabrania się wchodzenia w butach do sal przedszkolnych,
 9. do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe,
 10. rodzice / prawni opiekunowie odbierają dzieci z poszczególnych sal zajęć i zgłaszają ten fakt   nauczycielowi,
 11. rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00,
 12. w przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic / prawny opiekun lub osoba przez nich  upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka  z przedszkola,
 13. wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi podczas pobytu na placu zabaw są obowiązani powiadomić nauczyciela pracującego w danej grupie o zauważonym fakcie odbierania dziecka   z przedszkola bez jego wiedzy,
 14. nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy zachowanie osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. upojenie alkoholowe, agresja),
 15. nauczyciel nie może wydać dziecka osobom, z którymi dziecko nie chce odejść z przedszkola, reaguje na nie lękiem lub które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność,
 16. o wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola – w takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami,
 17. w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,
 18. rodzice podają nauczycielom numer telefonu komórkowego i zakładu pracy, ten numer telefonu powinien być najbliżej miejsca wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych,
 19. jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu  rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę
 20. po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami,
 21. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe,

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku przedszkola:

 

 1. w czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką nauczyciela,
 2. w przypadku, gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę skorzystania z szatni, udaje się tam i powraca pod opieką pracownika przedszkola,
 3. nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali przedszkolnej po bezpośrednim przekazaniu przez opiekuna nauczycielowi a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby, przy czym za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali lub szatni przez dziecko wraz z rodzicem; w przypadku biegania dziecka po   szatni po odebraniu dziecka przez rodzica, należy zwrócić rodzicowi uwagę na zachowanie się dziecka i zobowiązać do przestrzegania umów zawartych z nauczycielkami,
 4. nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/ reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola ( w budynku), na placu przedszkolnym, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci;
 5. codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka podczas pobytu w przedszkolu,
 6. każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciele przypominają dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu ( np. korzystania ze sprzętu terenowego tylko wtedy, gdy stoi przy nim osoba dorosła; nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki znalezionych przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy; przychodzenia na zbiórkę na wezwanie nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, nie chowania się w zieleni lub za urządzeniami, itp.),
 7. podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali, poleca woźnej oddziałowej sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły salę,
 8. nauczyciel zobowiązany jest do respektowania od dzieci spokojnego, poruszania się w parach po budynku przedszkola,
 9. nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach mówiących o realizacji zadań na powietrzu,
 10. woźne oddziałowe przebywają w salach dzieci, wykonując zadania opiekuńcze, przed i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielom w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach,
 11. fakt wykonywania przez oddziałowe czynności porządkowych w pomieszczeniach innych niż sala danej grupy z przyległymi pomieszczeniami, każdorazowo zgłaszany jest dyrektorowi  a podczas nieobecności dyrektora nauczycielowi,
 12. woźne oddziałowe uzgadniają z dyrektorem czas przysługujących im przerw wliczonych do czasu pracy, uzgodnienie zawiera także ustalone miejsce pobytu woźnej oddziałowej,
 13. woźne oddziałowe swoje przerwy wliczone do czasu pracy ustalają w indywidualnym dla siebie czasie, niedopuszczalne jest oddalenie się wszystkich woźnych na przerwę w tym samym czasie,
 14. woźne oddziałowe zobowiązane są do zabezpieczania środków służących utrzymaniu czystości poprzez przechowywanie ich w zamkniętych i oznaczonych szafkach/pomieszczeniach , sprzęt służący do utrzymania w czystości pomieszczeń przechowywany jest w oznakowanych   pomieszczeniach gospodarczych
 15. w przypadku przebywania w sali więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz oddziałowe, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci,
 16. w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych ( np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz ( np. skaleczenie, stłuczenie, ugryzienie przez osę, itp.) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia  rodziców / opiekunów prawnych dziecka ( w tym przypadku osoba przeszkolona udziela pierwszej pomocy przedmedycznej),
 17. nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw,
 18. przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy,
 19. obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach,

 

Zapewnienie bezpieczeństwa na placu zabaw;

 

 1. w przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw,
 2. codziennie rano konserwator/woźny sprawdza teren przedszkola,
 3. w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora/wicedyrektora przedszkola lub nauczyciela ich zastępującego, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup,
 4. w przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szkło, puszki, strzykawki, igły, butelki, środki odurzające, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub oddziałowa oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola,
 5. przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty,
 6. w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem   i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,
 7. w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy,
 8. w czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-letnich nauczycielowi obowiązkowo pomaga  pomoc nauczyciela   i przebywa tam razem z nim,
 9. w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel z pomocą woźnej,
 10. podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym opiekę muszą sprawować co najmniej dwie osoby, nie wolno pozostawiać dzieci pod opieką tylko jednego nauczyciela,
 11. w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa do przedszkola, a w razie nagłej konieczności bramę otwiera i zamyka woźna oddziałowa grupy wychodzącej na plac przedszkolny lub konserwator ,
 12. dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła,
 13. nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury, w czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycia głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu,
 14. nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających ( zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza),
 15. podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej lub innego   pracownika przedszkola,
 16. w przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują   w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

 

 1. przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i  ogrodem przedszkola,
 2. nauczyciel udający się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane,
 3. nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola,
 4. zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci,
 5. w trakcie trwania spaceru lub wycieczki w  pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel   i woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),
 6. podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun,
 7. w przypadku nieobecności woźnej oddziałowej danej grupy, udział w wycieczce bierze inna oddziałowa , wyznaczona przez dyrektora,
 8. podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować  jeden z rodziców, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu,
 9. całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel,
 10. w trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą,
 11. w czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy,
 12. przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę)   i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego  przekraczania jezdni,
 13. przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi woźna oddziałowa, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą,
 14. dzieci i nauczyciel poruszający się po ulicy mogą mieć kamizelki lub opaski odblaskowe,  kolorowe chusty
 15. w przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,
 16. dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale,

 

Zapewnienie bezpieczeństwa  podczas wycieczek turystycznych i    krajoznawczych;

 

a)   w przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola,

 

b)   nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem przedszkola,

 

c)   nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami :

 

 1. karta wycieczki,
 2. listę uczestników
 3. liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,
 4. oświadczenie opiekunów o zobowiązaniu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

 

d)   wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w  dzienniku zajęć,

 

e)   w trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),

 

f)   w przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel i dwie woźne oddziałowe ( co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci),

 

g)   w czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden z  rodziców, który deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu,

 

h)   dzieci u których występuje choroba lokomocyjna zabezpieczane są odpowiednimi lekami tylko przez rodzica

 

i)   na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę),

 

j)   w przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,

 

k)   dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale,

 

Bezpieczne korzystanie z komputera i urządzeń peryferyjnych;

 

a)   każdy nauczyciel zna i przestrzega instrukcji użytkowania komputera i urządzeń peryferyjnych oraz zawartych w nich zasad bezpieczeństwa,

 

b)   nauczyciel używa komputera i zasobów Internetu, jako pomocy dydaktycznej- źródła bogatych informacji, jest świadomy korzyści i zagrożeń,

 

c)   nauczyciel przedstawia dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu (szczególnie uświadamia dzieciom, iż są to urządzenia pod napięciem elektrycznym),

 

d)   dzieci korzystają z komputera wyłącznie pod opieką nauczyciela,

 

e)   nauczyciel promuje kulturalne zachowanie wśród dzieci,  a także wśród rodziców,

 

f)   nauczyciel stosuje następujące zasady:

 

a. towarzyszy dziecku podczas korzystania z oprogramowania oraz ze stron   internetowych, poleca dzieciom   i rodzicom wyłącznie bezpieczne strony,

 

b. korzysta z tablic interaktywnych (jeżeli placówka jest w nie wyposażona), cierpliwie wyjaśniając dzieciom zasady użytkowania, obsługi interfejsu, dając   równe szanse zabawy wszystkim dzieciom,

 

c. rozmawia z dzieckiem i rodzicami o ryzyku ( zakaz umawiania się i spotykania z osobami poznanymi w sieci),

 

d. uczy ostrożności podczas zabaw z komputerem ( zakaz podawania prywatnych   danych osobom obcym, logowania się na stronach gier wyłącznie za zgodą i w obecności rodziców, nauczyciela),

 

e. uczy, że nie wszystkie informacje pochodzące z Internetu są prawdziwe,

 

f. jest wyrozumiały dla dzieci, które nie chcą z niego korzystać lub są lękliwe, przestraszone ( próbuje znaleźć przyczynę i omówić ją z rodzicami dziecka),

 

g. planuje czas korzystania dziecka z komputera (nie dłużej jak 15-30 minut w ciągu dnia)

 

g) po zakończeniu pracy z komputerem i innymi urządzeniami z nimi  współpracującymi, nauczyciel wyłącza   i wypina je z sieci elektrycznej,

 

h) nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi awarie sprzętu, źle funkcjonujące oprogramowanie.

 

Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych;

 

a) podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( nauczyciel religii, logopeda, itp.)

 

b) za bezpieczeństwo opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zabrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddania pod opiekę nauczyciela grupy,

 

c) niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki,

 

d) w przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub oddziałowej, którzy rozprowadzają dzieci do ich grup.

 

Postępowanie w czasie i po zdarzeniu wypadkowym;

 

a) nauczyciel i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapobiegania i minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków dzieci ,

 

b) jeżeli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:

 

a. zawiadamia dyrektora przedszkola,

 

b. zapewnia natychmiastową pierwszą pomoc przedmedyczną,

 

c. sprowadza fachową pomoc medyczną,

 

d. zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów),

 

  c)  jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje  podejmuje kierownik wycieczki,

 

  d) jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on następujące czynności:

 

a. wyprowadza się dzieci z pomieszczeń zagrożonych  w bezpieczne miejsce,

 

b. stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi,

 

c. informuje dyrektora oraz pozostały personel,

 

d. zawiadamia straż pożarną

 

e) o każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik (wicedyrektor lub wyznaczony do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, a gdy go nie ma nauczyciel grupy, w której się wydarzył wypadek) zawiadamia niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych), pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy,

 

f) jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele rzędu i trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi woźna oddziałowa, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia,

 

  g) w nagłych wypadkach działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

 

g)   dyrektor prowadzi ewidencję wypadków dzieci

 


Podstawa prawna do opracowania procedur bezpieczeństwa w przedszkolu:

 

Ustawa z 14 grudnia 2016r, Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.),

 

Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6 poz. 69 ze zm.),

 

Statut Przedszkola 

Załącznik nr 1

 

Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………….

 

 

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………


 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

do odbioru naszego dziecka ………………………………………….…………………………………………………………..

 

  imię i nazwisko dziecka

 

 

 

z Przedszkola nr 2 im. Marii Kownackiej przy ul. Stefana Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Juliusza Słowackiego 32/42   w roku szkolnym 2018/2019 upoważniam/my następujące osoby:

 

 

 

 

 

 

 

1    ........................................................................................                                                                                                                                                                                              imię i nazwisko/nr dowodu osobistego/stopień pokrewieństwa/nr telefonu

 

 

 

 

 

2  ........................................................................................                                                                                                                                                                                               

 

imię i nazwisko/nr dowodu osobistego/stopień pokrewieństwa/nr telefonu

 

 

 

3  ............................................................................................                                                                                                                                                                                             

 

imię i nazwisko/nr dowodu osobistego/ stopień pokrewieństwa/nr telefonu

 

 

 

 

 

4    ......................................................................................                                                                                                                                                                                               

 

imię i nazwisko/nr dowodu osobistego/ stopień pokrewieństwa/nr telefonu

 

 

 

Jako rodzice/prawni opiekunowie dziecka oświadczamy, że inne osoby nie mają prawa odbierać dziecka z przedszkola. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas osoby.

 

 

 

 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ……..………………………

 

 

 

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego     czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

………………….………………..…………………………     …………..…………………………..…………………………

 

 

 

Załącznik nr 1 do oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

 

W trybie art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 

 

 

 1.       Administratorem Pani (a) danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej ul. Stefana Czarnieckiego 12/14 ,97-200 Tomaszów Mazowiecki, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
  w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu e-m@il: robert.urbanski@tomaszow-maz.pl
 3.     Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi danych przez rodziców/opiekunów dziecka i podane zostały dobrowolnie.
 4.       Dane osobowe ( imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa ,nr telefonu)będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2018/2019 a następnie trwale niszczone.
 5.       Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 6.       Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności
  z art. 77 RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

 

/podpis Administratora Danych/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru klauzuli informacyjnej przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….

 

  /czytelny podpis imię i nazwisko/

 


*******************************************************************


Informujemy Rodziców,że Statut Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 jest do wglądu w gabinecie p. Dyrektor.

 

 


*********************************************


Zapraszamy Rodziców na zebranie w dniu 13 września 2018 r o godz. 16.00.

 


 

***********************************************


 

Drodzy Rodzice!


Informujemy, że nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6.00- 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

Poza podstawą programową zapewniamy szeroki wachlarz zajęć rozwijających zdolności twórcze i wspierających indywidualne zainteresowania dziecka, wspomagających jego rozwój umysłowy i emocjonalny.

Są to :

w grupach młodszych zajęcia z małych form scenicznych w oparciu o literaturę dziecięcą oraz zajęcia z papieroplastyki;

w grupach starszych zajęcia ekologiczne, zajęcia z logicznego myślenia oraz zajęcia z małych form scenicznych w oparciu o literaturę dziecięcą.

Zajęcia te odbywają się codziennie w godzinach 13.00-15.00 w grupach młodszych oraz 13.00-16.00 w grupach starszych.

Zachęcamy do udziału w oferowanych zajęciach.


***********************************************


 

Zachęcamy


Rodziców i dzieci do zbierania makulatury, i przynoszenia jej do naszego przedszkola. W ostatnim dnu każdego miesiąca będzie wybierany:


"Nalepszy zbieracz makulatury",


na którego czeka dyplom i nagroda.


***********************************************


Nauczyciele informacji o dzieciach udzielają na bieżąco podczas rozmów indywidualnych. Dodatkowym dniem wyznaczonym do konsultacji jest ostatnia środa miesiąca w godzinach 15.00- 15.30
***********************************************


 

Ogłoszenie dla Rodziców:


 

 

Wpłat za przedszkole można dokonywać

 

 

Na konto


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

 

ul. J. Słowackiego 32/42

 

97-200 Tomaszów Maz.

 

 

 

Nr konta: 76 1050 1461 1000 0090 3069 2835


 

Ważne, aby w tytule przelewu podać


1. Przedszkole Nr 2

2. Imię Nazwisko dziecka

3. Opłata wyżywienie:  (wpisujemy kwotę)

4. Opłata za godziny: (wpisujemy kwotę)


Ważne, aby dokładnie podawać kwotę, co do każdego grosza, nie wolno zaokrąglać do pełnej kwoty!


 

 

*********************************************************

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 11/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim

z dn.27.06.2016r.REGULAMIN

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU  NR 2 im. M. Kownackiej

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 6

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


1.   W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się elektroniczny system „ATMS Kids”.

2.   Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

3.   Z pełnych funkcjonalności systemu można korzystać także w trakcie dyżurów wakacyjnych. Rodzic/prawny opiekun dziecka z Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim może rejestrować swoje wejście/wyjście na czytnikach w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny, naliczając tym samym opłaty za pobyt dziecka w odpowiedniej, dyżurującej placówce.

4.   Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.

5.   W Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

6.   Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.

7.   Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

8.   Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.

9.   Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 7,00 zł plus koszty przesyłki.

10.   Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora, Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim lub intendenta Przedszkola Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

11.   Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka w cenie 7,00 zł plus koszty przesyłki.

12.   Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wejście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.

13.   Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wyjście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.

14.   W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu  od godziny otwarcia przedszkola.

15.   W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkoludo godziny zamknięcia przedszkola.

16.   Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, lub „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”.

17.   Czytniki kart zbliżeniowych „wejście/wyjście” sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.

18.   Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku z nazwą „Wyjście”.

19.   System rozlicza rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu za pośrednictwem technologii RFID, czyli czytników kompatybilnych z kartami znajdujących się w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.


Postanowienia końcowe

1.   Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, na stronie internetowej i stronie BIP Przedszkola Nr 6 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, u Dyrektora oraz Wicedyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6  w  Tomaszowie Mazowieckim.

2.   Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola.

3.   Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

4.   Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 im. M. Kownackiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim udziela rodzicom/prawnym opiekunom Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim oraz intendent Przedszkola Nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

5.   Na platformie ePrzedszkole.com.pl dostępnej dla rodziców/prawnych opiekunów istnieje możliwość zapoznania się z aktualnymi informacjami o odpłatnościach swojego dziecka.

6.   W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie papierowa wersja ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

7.   Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

8.   Zmiana opłat za karty będzie podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w przedszkolu (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).

 

9.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016r.

 

 


 

***************************************************************************************

 

 

Zapraszamy w odwiedziny do naszego przedszkola

************************************************************************************************************