KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA Nr 2 W OPOCZNIE

 

 

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

¨   Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324);

¨   Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458);

¨   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

¨   Statut Przedszkola Nr 2 w Opocznie

NAZWA - Przedszkole Nr 2 w Opocznie

 

 

 

Cele główne:

 

I. Efekty działalności wychowawczej ,dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola- realizacja programu profilaktycznego.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

 

 

 

Kryteria sukcesu

 

  Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

  Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

  Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

  Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

  Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

  Poprawa stanu budynku przedszkolnego placu zabaw i terenu wokół placówki.

  Realizacja autorskich programów.

  Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

  Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

  Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

  Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

  Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media

  Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

  Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukces

 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

  Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i środowiska lokalnego.

Absolwent naszego przedszkola to młody człowiek wyposażony w wiedzę
i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole. Jest kreatywny
i twórczy. Charakteryzuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w hierarchii: Opocznianin- Polak- Europejczyk.

  Oferta edukacyjna naszego przedszkola uwzględnia zapotrzebowanie środowisk, na bieżąco modernizuje swoją bazę a przede wszystkim doskonali swoje usługi.

  Chcąc zapewnić ciągłość procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego przedszkole prowadzi ścisła współpracę ze szkołami.

 

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

W naszym przedszkolu:

 

 • Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań,
 • Przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo
  i bezpieczeństwo innych,
 • Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania każdego człowieka,
 • Stwarzamy atmosferę szacunku, wzajemnego zaufania, w której dziecko, bawi się, uczy się, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość
  i aktywność wobec siebie, innych ludzi oraz otaczającego go świata,
 • Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola- partnerska współpraca z rodzina dziecka,
 • Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności,
 • Stwarzamy warunki do pracy na komputerze, rozwijając sprawność umysłową i manualną,
 • Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej,
 • Oferujemy we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną pomoc logopedyczną i psychologiczną.