Przedszkole  Nr 1
                                                                       
99-100 Łęczyca
ul. Zachodnia 17(024) 721 03 54


przedszkole_1@poczta.onet.pl
p1leczyca@wikom.pl

 

 

Informacja dotycząca korespondencji kierowanej na adres przedszkola

Przedszkole Nr 1 w Łęczycy uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi

na korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 & 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego

(Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071).


Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:


- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji

prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

 

Wnioski i skargi anonimowe, wnoszone pisemnie, ustnie i telefonicznie,

pozostawia się bez rozpoznania.