Przedszkole nr 1 w Łęczycy

Kontakt

 

Przedszkole  Nr 1
99-100 Łęczyca
ul. Zachodnia 17(024) 721 03 54


przedszkole_1@poczta.onet.pl
p1leczyca@wikom.pl

Informacja dotycząca korespondencji kierowanej na adres przedszkola
Przedszkole Nr 1 w Łęczycy uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 & 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071). 

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi, 
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) tej osoby, 
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

Wnioski i skargi anonimowe, wnoszone pisemnie, ustnie i telefonicznie, pozostawia się bez rozpoznania.