Rada Rodziców        Zajęcia dodatkowe                
Rekrutacja          Kącik logopedyczny          Poczytaj                

UCHWAŁA  NR  XXII/ 223/2016   RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia  21 stycznia  2016 r.

 

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym   do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki  

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890 ), oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; z 2016 r. poz. 35 ) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

  § 1.1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki.

  2. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

  § 3.  Uchyla się uchwałę nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego   z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki   (  Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 lutego 2015 r. poz.563 ).

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

  Załącznik  do Uchwały Nr XXII/ 223/2016     Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego     z dnia  21 stycznia  2016 r.

 

Lp.

 

Kryterium

 

Liczba punktów

 

Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium

 

 

1.

 

Rodzice kandydata (prawni opiekunowie) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Kryterium stosuje się również   do pracującego/uczącego się rodzica   ( prawnego opiekuna ) samotnie wychowującego dziecko.

 

 

15

 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

 

 

2.

 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza   do placówki, do której składany jest wniosek.

 

 

10

 

Oświadczenie rodziców  (prawnych  opiekunów).

 

 

3.

 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje  do tej samej placówki.

 

 

10

 

Oświadczenie rodziców (prawnych  opiekunów).

 

4.

 

Kandydat z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

 

 

9

 

Oświadczenie rodziców (prawnych  opiekunów).

 

 

5.

 

Kandydat, który będzie korzystał   z wychowania przedszkolnego przez  siedem   i więcej godzin dziennie.

 

6

Deklaracja  rodziców  (prawnych opiekunów) we wniosku.

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR  44/2016 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO   z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności   w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli   i  klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki 

  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890 ) oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu   i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U.   z 2015 r. poz. 1942 ) zarządzam,  co następuje:

  § 1. Ustala się na rok szkolny 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym: 1) do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, określony w  załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę -  Miasto Tomaszów  Mazowiecki, określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pani Zofii Szymańskiej.

  § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1     do Zarządzenia nr  44/ 2016     Prezydenta Miasta     Tomaszowa Mazowieckiego     z dnia 27 stycznia 2016 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  DO PRZEDSZKOLI, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ -  MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI  

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w  postępowaniu  rekrutacyjnym

 

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

 

 

1

 

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 15 lutego 2016 r.

do 01 marca 2016 r.

 

 

od  17 marca 2016 r.

do  24 marca 2016 r.

 

 

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

 

 

7 marca 2016 r.

 

 

 

30 marca 2016 r.

 

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

15  marca 2016 r.

 

 

13 kwietnia  2016 r.

 

 

4

 

Potwierdzenie przez  rodzica  ( prawnego opiekuna ) kandydata woli przyjęcia   w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 18 marca  2016 r.

do 25 marca 2016 r.

 

 

od 18 kwietnia 2016 r.

do 19 kwietnia 2016 r.

 

 

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

 

29 marca 2016 r.

 

 

21 kwietnia 2016 r.