Miejskie
Przedszkole nr 2
w Zgierzu

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

 1. Art. 52, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz.2203);
 2. Uchwała Nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych;
 3. Zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków i ustalenia wysokości opłat za posiłki w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Zgierzu w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków i ustalenia wysokości opłat za posiłki w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Zgierzu w roku szkolnym 2019/2020.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. od 7:30 do 12:30 jest bezpłatny.

Rodzice dzieci 6 letnich (w roku szkolnym 2019/20 - rocznik 2013) nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku 3 – 5 lat w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

 1. stawki godzinowej (1 zł)
 2. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
 3. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wysokość stawki żywieniowej wynosi:

 • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 100% dziennej stawki żywieniowej tj. 6,-zł;
 • śniadanie – 30% dziennej stawki żywieniowej tj. 1,80,-zł
 • obiad – 50% dziennej stawki żywieniowej tj. 3,00,-zł
 • podwieczorek – 20% dziennej stawki żywieniowej tj. 1,20,-zl

Miesięczna wysokość opłat z  tytułu korzystania przez dziecko z  wyżywienia stanowi iloczyn:

 1. dziennej stawki żywieniowej;
 2. liczby dni pracy przedszkola w  danym miesiącu, skorygowany o  liczbę dni nieobecności dziecka, w  miesiącu poprzednim.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są za dany miesiąc z dołu do 20-ego następnego miesiąca.

Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego nr:

za godziny pobytu - 61 87830004 0021 6629 2000 0003

za wyżywienie - 50 87830004 0021 6629 2000 0007

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Przed dokonaniem wpłat na konto należy uzyskać w przedszkolu informację na temat ich wysokości za dany miesiąc.