Tematyka zajeć       Zajęcia dodatkowe
Imprezy cykliczne       Imprezy na terenie miasta


      

                                T E M A T Y K A  Z A J Ę Ć 
       
                Zakres tematyczny realizowanych zajęć w poszczególnych 
            grupach wiekowych jest związany z najbliższym otoczeniem dziecka. 
            Ośrodki tematyczne pozostają w zgodzie z kalendarzem przyrody i 
            wydarzeniami społecznymi. 
                Treści edukacyjne każdego tematu są odpowiednio rozszerzane 
            przez nauczyciela, w zależności od potrzeb dzieci, środowiska i 
            wyposażenia przedszkola.

                Zakres tematyczny integruje treści i zadania ze wszystkich obszarów 
            edukacyjnych określonych w „Podstawie programowej wychowania 
            przedszkolnego”

            Takie ujęcie  treści i zadań edukacyjnych umożliwia równoczesne 
            oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju dziecka. 
            Mogą one podejmować różne formy aktywności, natomiast nauczyciel 
            ma możliwość dobierania różnych metod i form działalności 
            edukacyjnej. 

                Oto bardzo ogólne przedstawienie sposobów realizacji tematów, 
            które są modyfikowane, zmieniane, wzbogacane i upraszczane 
            w zależności od kreatywności każdej nauczycielki:
           
            Najczęściej tematy realizowane są na przestrzeni tygodnia: 
            W poniedziałek - dzieci zapoznawane są z tematem poprzez 
            przekaz utworu literackiego za pomocą m.in.: ilustracji i opowiadania 
            nauczycielki,przedstawienia teatralnego, zagadek; 
            we wtorek, - dzieci wykonują pracę plastyczną i poznają piosenkę, 
            utwory muzyczne związane z tematem;
            w środę – dzieci poznają wybrane pojęcia matematyczne, w których 
            występują elementy należące do tematu;
            w czwartek – podobnie jak we wtorek dzieci utrwalają wiadomości i 
            pogłębiają umiejętności artystyczne;
            w piątek – dzieci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności z 
            danego tematu poprzez podejmowanie różnorodnych 
            działań rozwijających myślenie, mowę i język. 

                 Każdego dnia odbywające się zabawy i zajęcia ruchowe, które też są 
            tematycznie związane z realizowanym ośrodkiem tematycznym. 
                 
                 Przykładowe tematy: „W naszym przedszkolu”, „Bezpieczna droga 
            do przedszkola”, „Jesień w sadzie i w ogrodzie”, "Kolory wokół nas",
           "Zmysłowe poznanie świata", „Poznajemy pracę ludzi w naszej 
            miejscowości” i inne.
   
             
                       Organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców.