Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Rekrutacja

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie od 7 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 17.00.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19, potwierdzanie woli powinno odbywać się drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila do placówki, która zakwalifikowała dziecko następującej treści:

„ Potwierdzam wolę przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr …………. w Zgierzu/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……….. w Zgierzu mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………, nr PESEL ……………………………. zam. w …………………………………………. .

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów”.

adres naszej placówki:  mp10zgierz@wikom.pl

Prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane oraz zachowanie terminu, o którym mowa wyżej.
Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

Nabór elektroniczny:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021 - otwórz

Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021 - otwórz

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz.1048 ze zm.) -otwórz

Uchwała Nr XIII/167/2019  Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października  2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz -otwórz

 

Uwaga rodzice dzieci (rocznik 2016, 2015, 2014) uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/20.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: od 21 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.
Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Deklaracja kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 będzie dostępna od 21 lutego 2020r.