Rozkład dnia           KadraWITAMY

W ROKU SZKOLNYM

2016/2017 !!!

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, jest placówką ogólnodostępną, prowadzoną przez Gminę Krośniewice. Położone jest w malowniczym, bezpiecznym miejscu - daleko od zgiełku miasta. W placówce tego roku funkcjonuje siedem grup, w tym jeden oddział integracyjny.

 
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach zapewnia dzieciom opiekę od godziny 7.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku. Od godziny 7.00 do 8.00 i od godziny 13.00 do 16.00 dzieci przebywają w grupach łączonych.

 

Adres do korespondencji:


Miejskie Przedszkole

ul. Mickiewicza 2

99-340 Krośniewice


 

KONCEPCJA PRACY
Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach


1. Misja przedszkola
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego  indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne
warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie,  buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania  dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą  działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu
gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:
„Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”.
  C. Freinet2. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania  określone w załączniku do Rozporządzenia
o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009r. ze zmianami)

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE
I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach zatrudnia  kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje
pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne:  specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej,
logopedę, specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki. W celu tworzenia nowych
perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji i ewaluacji.
Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali
organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje
nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania
i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne,
pozwalają na realizację przyjętych programów. Meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne
zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu
oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych
warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki
w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację
podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:
Zaspokajamy potrzeby dziecka.
Organizujemy jego aktywność.
Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

 

W codziennej pracy z dziećmi kierujemy się słowami Barbary Cage:

 

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron” .


Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach:
przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na
wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.
Katalog wartości obejmuje:
dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, tolerancję, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania
i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.
Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.
Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom
atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:metoda samodzielnych doświadczeń,metoda kierowania własną działalnością dziecka,metoda zadań stawianych dziecku,metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:obserwacja i pokaz,osobisty przykład nauczyciela,udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne,ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:rozmowy,opowiadania,zagadki,objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się,metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
metodę integracji sensorycznej,metodę projektu,twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, metody aktywizujące, aktywne słuchanie muzyki relaksacyjnej, techniki twórczego myślenia.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Jasełka Bożonarodzeniowe, Bal Karnawałowy, Wielkanocne Spotkania, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków,Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego; zajęcia warsztatowe, akcje charytatywne, drobne naprawy i remonty, pomoc w przygotowaniu uroczystości. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności poprzez udział w zajęciach otwartych. Ponadto współdecydująw sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie,  życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych  działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także  w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby  i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych Góra  Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Do stałych tradycji należą  działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak  akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” czy selektywna zbiórka odpadów.

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
1.
„Nasze Przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
M. Kwaśniewska W. Żaba-Żabińska 1/PR/2013 Zarządzenie dyrektora nr  28 z dnia 29  sierpnia 2013r.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma   kalendarz imprez i wydarzeń: akcja „Sprzątanie świata”, Dzień Przedszkolaka, andrzejki, mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ziemi, Spotkania Wielkanocne, Piknik Rodzinny, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Uroczyste zakończenie roku szkolnego, Dzień otwartych drzwi.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową,  stały kącik dla rodziców, występy dzieci na uroczystościach gminnych, udział  przedszkolaków w konkursach ogólnopolskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Przedszkola: jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, potrafi współdziałać w zespole, jest zainteresowany nauką i literaturą, jest samodzielny, jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze,
jest wrażliwy estetycznie, akceptuje zdrowy styl życia, ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
i społecznego, czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2013/2014–2017/2018:

1. Dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń  i poznawania siebie w zabawach zespołowych, grupowych i indywidualnych w atmosferze  radości i wzajemnej akceptacji.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom wszechstronny rozwój aktywności ruchowej.
    Umożliwienie im uczestnictwa we wszelkiego rodzaju zajęciach ruchowych w ogrodzie, w parku,
    na boisku, w sali gimnastycznej itp. - Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci  w szkole.

3. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez

upowszechnienie jego specyfiki i promowanie osiągnięć dzieci , we współpracy z wybranymi

instytucjami i organizacjami środowiskowymi. Podniesienie świadomości ważności i znaczenia edukacji przedszkolnej poprzez publikacje materiałów z wydarzeń w naszym przedszkolu w prasie lokalnej, specjalistycznej na stronie internetowej przedszkola.

4. Dobre przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyśpieszonym rozwoju , jak i dzieciom   z trudnościami.

5.Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzenie jej kompetencji zawodowych, ulepszenie pracy zespołowej.

 

Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.

    1. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
    2. Koncepcje pracy przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
    3. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.