Guziki

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU 2013/2014

Opłaty za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu przyjmowane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Formy regulowania opłat za przedszkole:

Informacje dotyczące opłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka organizowane są w przedszkolu od momentu jego otwarcia do godziny 13.00.

Ustala się opłatę w wysokości 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole po godz. 13.00.

Opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu:

Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się, jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Zwalnia się z opłat:

Zmniejsza się opłaty:

W przypadku zbiegu uprawnień, przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych).

Uchwala Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami).

Uchwała nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Uchwala NR XXIII/463/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00.

Nieobecność można zgłosić osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu), pocztą elektroniczną nieobecnosci201@op.pl lub telefonicznie (22 / 649 19 99) w godzinach 7.00 - 9.00.

Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zwolnienia z opłat:

Zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu mogą ubiegać się rodzice w przypadku:

Zwolnień, których udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w przedszkolu, składany jest do dyrektora przedszkola.

Wniosek może zostać złożony przez:

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być:

Skutki finansowe udzielonych zwolnień, muszą znajdować zabezpieczenie w planie wydatków przedszkola.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-01-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 264