Przedstawiamy Państwu ofertę Zarządzanie Nieruchomościami "Aktus" Spółka z o.o
dotyczącą administrowania nieruchomościami:


Zakres usług przez nas świadczonych jest określony przez Ustawę o własności lokali, Ustawę o rachunkowości oraz Ustawę - Prawo budowlane.

Administrowanie obejmuje następujące czynności:

1. Obsługa księgowo-bankowa.
- prowadzenie księgowości przy pomocy odpowiednich programów komputerowych,
- regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów,
- windykacja należności przysługujących od właścicieli z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości   wspólnej oraz pożytków,
- prowadzenie rachunku bankowego,
- prowadzenie indywidualnych rozliczeń mediów dla poszczególnych właścicieli,
- prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty zgodnie z przepisami,
- sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
- przechowywanie dokumentacji księgowej i statystycznej.

2. Obsługa techniczna.
- zapewnienie następujących dostaw i usług:
  dostawy wody, odbioru ścieków, dostawy gazu, dostawy energii cieplnej, utrzymania drożności   kominów, utrzymania sprawności anteny zbiorczej.
- wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane,
- prowadzenie książki obiektu budowlanego,
- przygotowanie planów remontowych,
- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- wyszukiwanie wykonawców robót remontowych,
- organizowanie przetargów, negocjpwanie cen i warunków umów z wykonawcami robót   budowlanych,
- nadzór nad pracą firm wykonujących remonty oraz uczestnictwo w odbiorach robót,
- wykonywanie bieżącej konserwcji nieruchomości wspólnej (usuwanie awarii oraz dokonywanie   napraw umożliwiającym właścicielom korzystanie z urządzeń i instalacji stanowiących   wyposażenie nieruchomości wspólnej).

3. Obsługa administracyjna.
- przygotowanie i organizowanie zebrań W. M.
- przygotowywanie projektów uchwał,
- prowadzenie korespondencji,
- nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości na nieruchomości wspólnej   wraz z jej otoczeniem, w tym zapewnienie wywozu nieczystości stałych,
  ubezpieczenie nieruchomości wspólnej zgodnie z uchwałą wspólnoty,
- występownie w imieniu wspólnoty przed sądem,
- zawieranie w imieniu wspólnoty umów w zakresie powierzonych czynności,
  reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz w zakresie powierzonych czynności.

Przedstawiony powyżej pakiet usług jest pakietem podstawowym. Za te czynności pobieramy standardową opłetę stanowiącą nasze wynagrodzenie. Zakres usług i wysokości wynagrodzenia zależą od indywidualnych potrzeb Wspólnot jak również od wielkości budynku.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt w powyższej sprawie

tel. 643-15-61
tel/fax 642-68-08